Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Thermoelectric materials
Course of study:
2019/2020
Code:
CTCH-2-308-TS-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Wojciechowski Krzysztof (wojciech@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna podstawowe efekty termoelektryczne Test
M_W002 Zna zaawansowane metody pomiarów właściwości cieplnych Test
M_W003 Zna metody charakterystyki właściowści elektrycznych Test
M_W004 Zna zaleźność na współczynnik efektywności termoelektrycznej Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe efekty termoelektryczne - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna zaawansowane metody pomiarów właściwości cieplnych - - - - - + - - - - -
M_W003 Zna metody charakterystyki właściowści elektrycznych - - - - - + - - - - -
M_W004 Zna zaleźność na współczynnik efektywności termoelektrycznej - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 77 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 40 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Seminar classes (30h):
Thermoelectric materials

Fenemenological description of thermoelectric phenomena (Seebeck, Peltier, Thomson effects). basis of non-equilibrium thermodynamics, Onsager’s equetions, relation between kinetic parameters and transport parameters, generalized Ohm’s and Fourier equations, mechanisms of creation of thermoelectric power, diffusive mechanism, phonon drag, magnon drag, phonon and electron equilibrium, influenece of external magnetic field, Thermoelectric devices (generators, cooling systems and heat pumps, thermoelectric actuators (thermocouples, heat-flux actuator)s; efficiency of thermoelectric devices, thermoelectric figure of merit ZT, optimisation of materials paraeters, optimal band structure, Fermi level, band gap, optimal concentration of current carriers,
Thermoelectric materials; Preparation methods of polycrystalline materials and single crystals, optimization of structural and mictrostructural parameters – doping, alloying, superlattices, quantum dots; technologies of single-crystals and thermoelectric layers, measurements of thermal parameters: (thermal conductivity: hot plate, guard plate, Lees, Angstrom’s, 3-omega, laser-flash methods, specific heat cp measurements) measurements of electrical parameters: (electrical conductivity of layers and bulk materials, Hall carrier concentration, Seebeck coefficient, Peltier coefficient, thermoelectric figure of merit ZT)

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Średnia ocena z prezentacji i kolokwium

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. A.F. Ioffe, Physics of Semiconductors, Infosearch, London 1960
2. B.R. Nag, Electron Transport in Compound Semiconductors, Springer, Berlin 1980
3. D.M. Rowe, Thermoelectrics Handbook – Macro to Nano,CRC Taylor & Francis, 2005
4. D.M. Rowe, CRC Handbook of Thermelectrics, CRC Press LLC, London, 1995
5. G.S. Nolas, J. Sharp, H.J. Goldsmid, Thermoelectrics – Basic Principles and new Materials Developments, Springer -Verlag, Berlin, 2001
6. M.G. Kanatzidis, Chemistry Physics and Materials Science of Thermoelectric Materials, Kluwer Academic, Michigan, 2003
7. J. Przyłuski, Materiały termoelektryczne, Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1983
8. S. Filin S. Termoelektryczne urządzenia chłodzące, IPPU Masta, Gdańsk, 2002

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None