Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
.
Course of study:
2019/2020
Code:
CTCH-2-106-AK-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Murzyn Paweł (murzyn@agh.edu.pl)
Module summary

Zakres modułu obejmuje wiedzę dotyczącą metod badań surowców oraz otrzymanych z nich ceramicznych i termoizolacyjnych materiałów budowlanych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii TCH2A_K02 Completion of laboratory classes
Skills: he can
M_U001 potrafi zastosować kompleksowe metody badań surowców do oceny ich przydatności do produkcji materiałów budowlanych o założonych wlaściwościach użytkowych TCH2A_U01 Test,
Report,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
M_U002 posiada umiejętności oznaczania cech użytkowych ceramicznych materiałów budowlanych (ściennych, dekarskich), materiałow termoizolacyjnych i kruszyw lekkich TCH2A_U02 Test,
Report,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 ma podstawową wiedzę o surowcach i zasadach ich doboru dla danej technologii oraz o zależności właściwości materiałów budowlanych od właściwości surowców TCH2A_W01 Test,
Report,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
M_W002 ma wiedzę z zakresu metod badań fizykochemicznych surowców i otrzymanych z nich ceramicznych materiałów budowlanych TCH2A_W01 Test,
Report,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi zastosować kompleksowe metody badań surowców do oceny ich przydatności do produkcji materiałów budowlanych o założonych wlaściwościach użytkowych - - + - - - - - - - -
M_U002 posiada umiejętności oznaczania cech użytkowych ceramicznych materiałów budowlanych (ściennych, dekarskich), materiałow termoizolacyjnych i kruszyw lekkich - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma podstawową wiedzę o surowcach i zasadach ich doboru dla danej technologii oraz o zależności właściwości materiałów budowlanych od właściwości surowców - - + - - - - - - - -
M_W002 ma wiedzę z zakresu metod badań fizykochemicznych surowców i otrzymanych z nich ceramicznych materiałów budowlanych - - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Module content
Laboratory classes (45h):

Przedmiot zapoznaje z zakresem i metodami badań właściwości surowców pod kątem oceny ich technologicznej przydatności dla produkcji ceramicznych materiałów budowlanych (elementów murowych, stropowych, elewacyjnych, dekarskich) oraz materiałów termoizolacyjnych i kruszyw lekich. Uczy metod badań struktury i mikrostruktury tworzyw ceramicznych oraz wpływu tych właściwości na cechy użytkowe w/w materiałów. Zapoznaje z metodami badania cech użytkowych ceramicznych materiałów budowlanych i materiałów termoizolacyjnych oraz wymaganymi wielkościami tych parametrów, które decydują o warunkach zastosowań i eksploatacji materiałów.
Ćwiczenia laboratoryjne:
1.Badanie właściwości surowców i mas ceramicznych w mikroskopie wysokotemperaturowym
2.Badania surowców i mas ceramicznych metodą dylatometrii
3.Badanie surowców i mas ceramicznych metodą termicznej analizy różnicowej i termograwimetrii
4.Badanie właściwości reologicznych mas ceramicznych
5.Badania mikrostruktury ceramicznych materiałów budowlanych; oznaczanie porowatości i gęstości materiałów budowlanych
6.Oznaczanie współczynnika przewodnictwa cieplnego materiałów budowlanych
7.Oznaczanie składu fazowego ceramicznych materiałów budowlanych
8.Badanie właściwości użytkowych ceramicznych materiałów budowlanych
9.Badanie właściwości kruszyw lekkich
10.Badanie właściwości materiałów termoizolacyjnych

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Pozytywna ocena z kolokwium oraz opracowanie sprawozdania.

Participation rules in classes:
  • Laboratory classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

OK= średnia arytmetyczna ocen wszystkich ćwiczeń

Uzyskana wartość liczbowa OK jest przeliczana na ocenę końcową przedmiotu zgodnie z regulaminem studiów AGH

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Odrobienie zajęć z inną grupą laboratoryjną.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw technologii materiałów budowlanych i budowy surowców ceramicznych

Recommended literature and teaching resources:

1. Gawlicki M., Pichór W., Brylska E., Łagosz A., Malata G., Małolepszy J. (red.), Nocuń-Wczelik W., Petri M., Pytel Z., Roszczynialski W., Stolecki J., Reben M. – Podstawy technologii materiałów budowlanych i metody badań. Wyd.AGH. Kraków 2013
2. Brylska E., Murzyn P., Stolecki J.- Ceramiczne materiały budowlane-metody badań surowców i wyrobów. Wyd.AGH. Kraków 2014
3.Bolewski A., Budkiewicz M, Wyszomirski P. – Surowce ceramiczne. Wyd. Geologiczne. Warszawa 1991
4.Stoch L. – Minerały ilaste. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa 1974
5.Sikora w., Helios-Rybicka E. – Surowce ilaste. Wyd.AGH 1994
6.Kubisz J., Babiński W. – Materiały do ćwiczeń z mineralogii. Wyd.AGH. Kraków 1995
7.Tokarski Z. i in. – Surowce ceramiki budowlanej. Zeszyty PAN Ceramika 1.Warszawa1964
8.Tokarski Z., Wolfke S. – Korozja ceramicznych materiałów budowlanych. Wyd. Arkady. Warszawa 1969
9.Kurdowski W. – Chemia materiałów budowlanych. SU AGH 1698. Kraków 2000
10.Borkiewicz J.: Włókna mineralne w budownictwie i przemyśle. PWN, Warszawa 1975
11.Pogorzelski J. A. – Fizyka cieplna budowli. PWN. Warszawa 1976
12.Bieniasz B.(red)- Wymiana ciepła i masy. Laboratorium. Wyd.2 OWPRz. Rzeszów 2001
13.Polskie Normy dotyczące właściwości, stosowania i metod badań materiałów budowlanych

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Gawlicki M., Pichór W., Brylska E., Łagosz A., Malata G., Małolepszy J. (red.), Nocuń-Wczelik W., Petri M., Pytel Z., Roszczynialski W., Stolecki J., Reben M. – Podstawy technologii materiałów budowlanych i metody badań. Wyd.AGH. Kraków 2013
2. Brylska E., Murzyn P., Stolecki J.- Ceramiczne materiały budowlane-metody badań surowców i wyrobów. Wyd.AGH. Kraków 2014

Additional information:

None