Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
.
Course of study:
2019/2020
Code:
CTCH-2-108-AK-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Malata Grzegorz (gmalata@agh.edu.pl)
Module summary

Przedmiot zapoznaje z praktycznym aspektem badania wybranych cech materiałowych i użytkowych dla spoiw, zapraw budowlanych i betonów.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student ma świadomość wpływu technologii materiałów wiążących i betonów na środowisko TCH2A_K01 Activity during classes,
Oral answer,
Participation in a discussion
M_K002 Student zna rolę jaką w technologiach materiałów wiążących i betonów odgrywają nowoczesne składniki chemiczne TCH2A_K02 Activity during classes,
Oral answer,
Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Student potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę o stosowaniu materiałów wiążących i betonów TCH2A_U05 Activity during classes,
Execution of laboratory classes
M_U002 Student potrafi wykonać i zbadać właściwości mieszanki wiążącej i betonu TCH2A_U05 Activity during classes,
Execution of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student dysponuje wiedzą z zakresu technologii i właściwości wiążących materiałów budowlanych i betonów. TCH2A_W01 Activity during classes,
Test
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie surowców przynależnych technologiom materiałów wiążących i betonów TCH2A_W02 Activity during classes,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student ma świadomość wpływu technologii materiałów wiążących i betonów na środowisko - - + - - - - - - - -
M_K002 Student zna rolę jaką w technologiach materiałów wiążących i betonów odgrywają nowoczesne składniki chemiczne - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę o stosowaniu materiałów wiążących i betonów - - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykonać i zbadać właściwości mieszanki wiążącej i betonu - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student dysponuje wiedzą z zakresu technologii i właściwości wiążących materiałów budowlanych i betonów. - - + - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie surowców przynależnych technologiom materiałów wiążących i betonów - - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Module content
Laboratory classes (45h):

Oznaczanie cech użytkowych cementów portlandzkich; Badania właściwości użytkowych spoiw powietrznych; Badania mikrostruktury materiałów budowlanych; Badania właściwości zapraw budowlanych; Badania wytrzymałości betonów; Oznaczanie składu fazowego mineralnych materiałów budowlanych; Oznaczanie składu ziarnowego i powierzchni właściwej spoiw mineralnych; Projektowanie i wykonanie betonów; Badanie wpływu domieszek chemicznych na właściwości betonów i zapraw; Oznaczanie zawartości Cl-, PO43- i Cr6+ w spoiwach mineralnych

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Kolokwium wstępne, aktywny udział w zajęciach, sporządzenie i przedstawienie pisemnego sprawozdania z badań.

Participation rules in classes:
  • Laboratory classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Według regulaminu AGH (jako średnia z ćwiczeń laboratoryjnych)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Uczestnictwo w zajęciach z inną grupą ćwiczeniową lub uzyskanie zaliczenia w trybie uzgodnionym z prowadzącym konkretne ćwiczenie. Dopuszczalny brak zaliczenia jednego ćwiczenia.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Małolepszy J. i inni (praca zbiorowa) – Materiały budowlane. Podstawy technologii i metody badań. AGH Uczel. Wyd. Nauk.-dydaktyczne. Kraków 2008
Nocuń-Wczelik W. (red.) – Laboratorium materiałów wiążących. SU AGH, Kraków 2003
Nocuń-Wczelik W. (red.) – Cement. Metody Badań. Wybrane kierunki stosowania. Wyd. AGH Kraków 2010
Chłądzyński S. – Spoiwa gipsowe w budownictwie. Wyd. Medium Warszawa 2008
Neville A – Właściwości betonu. Wyd. Polski Cement. Kraków 2000
Stefańczyk B. i inni (praca zbiorowa) – Budownictwo ogólne. Tom 1 Materiały i wyroby budowlane. Wyd. Arkady 2008

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None