Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
.
Course of study:
2019/2020
Code:
CTCH-2-109-AK-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Reben Manuela (manuelar@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student ma świadomość ważności skutków działalności inżynierskiej w technologii szkła Test,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi prawidłowo dobierać surowce szklarskie Test,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
M_U002 Student potrafi zbadać właściwości technologiczne szkła oraz oznaczać cechy użytkowe wyrobów szklanych Test,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna podstawowe pojęcia z zakresu technologii szkła Test,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
M_W002 Student ma wiedzę o surowcach szklarskich oraz zna zasady ich doboru Completion of laboratory classes,
Test,
Execution of laboratory classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student ma świadomość ważności skutków działalności inżynierskiej w technologii szkła - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi prawidłowo dobierać surowce szklarskie - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zbadać właściwości technologiczne szkła oraz oznaczać cechy użytkowe wyrobów szklanych - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe pojęcia z zakresu technologii szkła - - + - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę o surowcach szklarskich oraz zna zasady ich doboru - - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 27 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks -32 h
Module content
Laboratory classes (45h):

A-Określenie parametrów formowania szkieł i emalii M.REBEN
B-Kontrola procesu odprężania i hartowania szkieł M.CIECIŃSKA
C-Określenie parametrów krystalizacji szkła K.CHOLEWA – KOWALSKA
D-Procesy termiczne powstawania masy szklanej M.ŚRODA
E-Analiza termomechaniczna szkieł M.ŚRODA
F-Powłoki ochronne dla podłoży metalicznych A.GIL
G-Ocena przyczepności powłok emalierskich A.GIL
H-Badania modelowe procesu topienia szkła E. GREINER-WRONA
I-Otrzymywanie warstw amorficznych metodą elektroforetyczną M.NOCUŃ
J-Kontrola napięć powierzchniowych szkieł w procesie formowania powłoki J.PAWLIK

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
  • Laboratory classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena z zajęć laboratoryjnych L=(L1+L2+..Ln)/n, gdzie n-ilość ćwiczeń laboratoryjnych, L1,L1- oceny z kolokwiów cżąstkowych.
Procent uzyskanych punktów jest przeliczany na ocenę zgodnie z regulaminem studiów AGH.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Student uzyskuje zaliczenie z zajęć laboratoryjnych, pod warunkiem uczestniczenia, wykonania i zaliczenia wszystkich ćwiczeń przewidzianych w semestrze

Recommended literature and teaching resources:

1.Praca zbiorowa, „Technologia szkła. Właściwości fizykochemiczne. Metody badań” Cz. 1, Ceramika / Ceramics, vol. 73, Kraków 2002.
2.Praca zbiorowa, „Technologia szkła. Właściwości fizykochemiczne. Metody badań” Cz. 2, Ceramika / Ceramics, vol. 113, Kraków 2012.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None