Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Chemical reactors
Course of study:
2019/2020
Code:
CTCH-2-211-AK-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Pasierb Paweł (ppasierb@agh.edu.pl)
Module summary

Udział w wykładach oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach projektowych zapewnia możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie ogólnych równań bilansowych, kinetyki procesów zachodzących w reaktorach, zasad doboru optymalnego procesu technologicznego oraz typu reaktora, charakteryzowania pracy reaktorów różnych typów, określania warunków stosowania reaktorów chemicznych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi scharakteryzować proces technologiczny oraz dobrać odpowiedni reaktor. TCH2A_K02 Test,
Presentation,
Project,
Participation in a discussion,
Execution of a project
Skills: he can
M_U001 Student umie wykonać obliczenia z zakresu bilansu masy, bilansu ciepła oraz doboru reaktora. TCH2A_U02 Presentation,
Project,
Execution of a project,
Involvement in teamwork
M_U002 Student potrafi uwzględniać aspekty pozatechniczne, w tym ekonomiczne przy rozwiązywaniu problemów technicznych TCH2A_U03, TCH2A_U09 Activity during classes
M_U003 Student posiada umiejętność pracy zespołowej i indywidualnej TCH2A_U07 Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student posiada wiedzę w zakresie ogólnych równań bilansowych, kinetyki procesów zachodzących w reaktorach, charakteryzowania pracy reaktorów różnych typów oraz określania warunków stosowania reaktorów chemicznych. TCH2A_W02, TCH2A_U02, TCH2A_W01 Test,
Presentation,
Project,
Execution of a project
M_W002 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu zasad doboru optymalnego procesu technologicznego oraz typu reaktora. TCH2A_K02, TCH2A_W02, TCH2A_W01 Test,
Project,
Execution of a project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi scharakteryzować proces technologiczny oraz dobrać odpowiedni reaktor. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student umie wykonać obliczenia z zakresu bilansu masy, bilansu ciepła oraz doboru reaktora. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi uwzględniać aspekty pozatechniczne, w tym ekonomiczne przy rozwiązywaniu problemów technicznych - - - - - - - - - - -
M_U003 Student posiada umiejętność pracy zespołowej i indywidualnej - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę w zakresie ogólnych równań bilansowych, kinetyki procesów zachodzących w reaktorach, charakteryzowania pracy reaktorów różnych typów oraz określania warunków stosowania reaktorów chemicznych. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu zasad doboru optymalnego procesu technologicznego oraz typu reaktora. + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 5 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 35 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Module content
Lectures (15h):
Reaktory chemiczne – wykład

Miejsce i zadania procesów reaktorowych w przemyśle.
Klasyfikacja reakcji chemicznych i reaktorów.
Reaktory chemiczne dla procesów homogenicznych i heterogenicznych.
Reaktory periodyczne i reaktory przepływowe.
Analiza stechiometryczna, termodynamiczna i kinetyczna procesu technologicznego zachodzącego w rektorze chemicznym.
Zasady sporządzania bilansu masowego i cieplnego reaktorów chemicznych.
Typy reaktorów chemicznych.

Project classes (30h):
Reaktory chemiczne – projekt

Ćwiczenia projektowe, w trakcie których omawiane są szczegółowe przykłady obliczeniowe związane z zagadnieniami poruszanymi w trakcie wykładów, dotyczącymi:
- bilansu masy,
- bilansu ciepła,
- kinetyki procesów,
- obliczeń reaktorów.
Ponadto, studenci przedstawiają postępy oraz problemy w przygotowaniu projektów wybranych przez siebie procesów technologicznych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warukiem uzyskania zaliczenia jest pozytywne zaliczenie wszystkich kolowiów (czesć teoretyczna) oraz uzyskanie pozytywnej oceny z przygotowania i prezentacji projektu (część praktyczna).
W przypadku nie zaliczenia kolokwiów lub projektu, studentówi przysługują dwa terminy poprawkowe, w terminach ustalanych indywidualnie.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest równa ocenie z zajęć projektowych.
Ocena z zajęć projektowych jest równa średniej arytmetycznej ocen uzyskanych z części teoretycznej i praktycznej. Obie te oceny muszą być pozytywne.
Ocena z części teoretycznej jest równa średniej arytmetycznej ocen uzyskanych z kolokwiów pisemnych. Każde kolokwium musi być zaliczone pozytywnie.
Ocena z części praktycznej jest równa średniej arytmetycznej ocen z przygotowania projektu i jego prezentacji (obrony). Obie oceny muszą być pozytywne.
Szczegółowe zasady uzyskania zaliczenia oraz tematy projektów są podawane przez prowadzącego w ciągu pierwszych dwóch zajęć.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na zajęciach projektowych jest obowiązkowa.
W przypadku nieobecności konieczne jest jej usprawiedliwienie u prowadzącego zajęcia oraz ustalenie zakresu i terminu nadrobienia powstałych zaległości, w szczególności dotyczące przygotowania projektu oraz napisania zaległego kolokwium (-ów).

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Spis literatury pomocniczej (pozycje nie wymagane).
Literatura z zakresu inżynierii chemicznej i reaktorów chemicznych:
„Aparatura Chemiczna”, J. Pikoń, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978
„Przykłady obliczeń z termodynamiki i kinetyki procesów inżynierii chemicznej”, S. Wroński, R. Pohorecki, J. Siwiński, , Wydawnictwa Naukowo-Techniczne WNT, Warszawa 1979
„Zasady Inżynierii Chemicznej i Procesowej”, M. Serwiński, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1982
„Podstawy Inżynierii Reaktorów Chemicznych”, J. Szarawara, J. Skrzypek, A. Gawdzik, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1991
„Zasady Inżynierii Reaktorów Chemicznych”, Blolesław Tabiś, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne WNT, Warszawa 2000
„Przykłady i Zadania z Zakresu Inżynierii Reaktorów Chemicznych”, – Podręcznik dla studentów studiów technicznych, B. tabiś, W. Żukowski, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2000
„Inżynieria Reaktorów Chemicznych”, TOM I – Reaktory dla układów homogenicznych, A. Burghardt, G. Bartelmus, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001
„Inżynieria Reaktorów Chemicznych”, TOM II – Reaktory dla układów heterogenicznych, A. Burghardt, G. Bartelmus, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001
„Obliczeniowe Zagadnienia Inżynierii Reaktorów Chemicznych”, M. Palica, A. Burghardt, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009
„Pomoce Projektowe z Inżynierii Chemicznej i Procesowej”, praca zbiorowa pod redakcją Michała Palicy i Jerzego Raczka, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010
Literatura z zakresu technologii chemicznej:
„Technologia Chemiczna Organiczna”, TOM I oraz II, praca zbiorowa pod redakcją S. Malinowski, T. Ślebodziński T. Urbański, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1957
„Technologia Chemiczna”, J. Molenda, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1971
„Ogólna Technologia Chemiczna”, I.P. Muchlenow, D.A. Kuzniecow, A.J. Awerbuch, J.S. Tumarkina, I.E. Furmer, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne WNT, Warszawa 1974
„Zarys Technologii Chemicznej”, E. Bortel, H. Koneczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992
„Podstawy Technologii Chemicznej – Organizacja procesów produkcyjnych”, K. Schmidt-Szałowski, J. Sentek, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001
„Technologia Podstawowych Syntez Organicznych”, TOM I oraz II, E. Grzywa, J. Molenda, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne WNT, Warszawa 2008
„Technologia Biochemiczna”, K.W. Szewczyk, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003
„Podstawy Technologii Chemicznej – Procesy w przemyśle nieorganicznym”, K. Schmidt-Szałowski, J. Sentek, J. Raabe, E. Bobryk, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004
„Projektowanie Procesów Technologicznych – Od laboratorium do instalacji przemysłowej”, praca zbiorowa pod redakcją L. Synoradzkiego i J. Wisialskiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006
Podręcznik anglojęzyczny:
“Chemical Reactor Design, Optimization, and Scaleup”, E. B. Nauman, McGraw-Hill, New York 2001

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None