Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Spektroskopia optyczna jako metoda analityczna
Course of study:
2019/2020
Code:
CTCH-2-214-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Mozgawa Włodzimierz (mozgawa@agh.edu.pl)
Module summary

Na zajęciach omawiane są metody spektroskopii optycznej (spektroskopia oscylacyjna, spektroskopia UV-Vis) pod katem powiązania postaci widm z budową materii.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student widzi potrzebę rozszerzania swojej wiedzy dotyczącej metod spektroskopowych TCH2A_K02, TCH2A_K01 Activity during classes,
Examination,
Test results
Skills: he can
M_U001 Student potrafi dobrać odpowiednią technikę pomiarową i przeprowadzić pomiar metodami spektroskopii optycznej TCH2A_U04 Activity during classes,
Examination,
Participation in a discussion,
Test results
M_U002 Student potrafi interpretować widma uzyskane metodami spektroskopii optycznej TCH2A_U04 Activity during classes,
Examination,
Test results
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma poszerzoną wiedzę z zakresu stosowania spektroskopii optycznej w badanach materiałów TCH2A_W02 Activity during classes,
Examination,
Participation in a discussion,
Test results
M_W002 Student ma podbudowaną teoretycznie i poszerzona wiedzę o wykorzystaniu spektroskopii optycznej jako metody analitycznej TCH2A_W02 Activity during classes,
Examination,
Test results
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student widzi potrzebę rozszerzania swojej wiedzy dotyczącej metod spektroskopowych - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi dobrać odpowiednią technikę pomiarową i przeprowadzić pomiar metodami spektroskopii optycznej - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi interpretować widma uzyskane metodami spektroskopii optycznej - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma poszerzoną wiedzę z zakresu stosowania spektroskopii optycznej w badanach materiałów + - - - - + - - - - -
M_W002 Student ma podbudowaną teoretycznie i poszerzona wiedzę o wykorzystaniu spektroskopii optycznej jako metody analitycznej + - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 147 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 h
Preparation for classes 20 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (30h):
Podstawy teoretyczne spektroskopii optycznej i jej zastosowanie jako metody analitycznej

1. Definicja i rodzaje spektroskopii
2. Promieniowanie elektromagnetyczne.Formy energii molekuły
3. Widmo spektroskopowe.
4. Molekuła jako oscylator.
5. Reguły wyboru.
6. Rodzaje drgań normalnych
7. Zastosowanie teorii grup do klasyfikacji drgań i określania reguł wyboru (analiza grupowo-teoretyczna)
8. Absorpcja promieniowania. Analiza ilościowa
9. Rozproszenie promieniowania – efekt Ramana
10. Czynniki wpływające na postać widm.
11. Interpretacja widm
11. Spektrometry IR, UV/VIS i Ramana
12. Metoda fourierowska w spektroskopii
13. Techniki pomiarowe
14. Zastosowanie spektroskopii optycznej

Seminar classes (30h):
Zastosowanie spektroskopii optycznej w badaniach analitycznych

1. Zastosowania spektroskopii optycznej.
2. Budowa działanie spektrometrów fourierowskich i dyspersyjnych.
3. Obsługa spektrometrów.
4. Wykorzystanie różnych przystawek spektroskopowych w wersjach wysoko- i niskotemperaturowych cz. I.
5. Wykorzystanie różnych przystawek spektroskopowych w wersjach wysoko- i niskotemperaturowych cz. II.
6. Korzystanie z baz danych widm i oprogramowania umożliwiającego matematyczną obróbkę i interpretacje widm. 7. 7. Dekompozycja widm.
8. Preparatyka próbek.
9. Eliminacja błędów w pomiarach widm.
10. Przykłady zastosowań spektroskopii w odniesieniu do różnych materiałów.
11. Pomiary widm wybranych materiałów cz. I.
12. Pomiary widm wybranych materiałów cz. II.
13. Komputerowe opracowanie otrzymanych wyników.
14. Interpretacja wyników
15. Zajęcia kończące

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest aktywna obecność na zajęciach seminaryjnych.

Egzamin odbywa się w formie pisemnej (I i II termin) lub ustnej ( III termin). Ocena z egzaminu przyznawana jest zgodnie z regulaminem studiów. W przypadku jeżeli student nie uzyskał oceny pozytywnej w pierwszym terminie ocena jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych we wszystkich terminach (jeżeli średnia jest niższa niż 3,0 a student uzyskał ocenę pozytywną przyjmuję się ocenę 3,0).

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa stanowi średnią ważoną z egzaminu (waga 0,6) i zajęć seminaryjnych (waga 0,4).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Udział w zajęciach seminaryjnych jest obowiązkowy. Znajomość treści prezentowanych na wykładach należy nadrobić samodzielnie.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza o spektroskopowych metodach badań materiałów.

Recommended literature and teaching resources:

. A. Bolewski, W. Żabiński: „Metody badań minerałów i skał”, WG, Warszawa 1988.
2. Z.Kęcki: „Podstawy spektroskopii molekularnej”, PWN, Warszawa 1992.
3. J. Konarski: „Teoretyczne podstawy spektroskopii molekularnej”, PWN, Warszawa 1991.
4. J.M. Janik (red.): „Fizyka Chemiczna”, PWN, Warszawa 1989.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

. W. Mozgawa: “Spektroskopia oscylacyjna zeolitów”, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2007.

Additional information:

None