Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
.
Course of study:
2019/2020
Code:
CTCH-2-215-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Król Magdalena (mkrol@agh.edu.pl)
Module summary

Założeniem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy o sposobach badania struktury i właściwości ciała stałego. Celem wykładu jest omówienie problemów związanych z możliwościami wykorzystania różnych metod badawczych, jako narzędzi pozwalających na badanie struktury ciała stałego oraz jego właściwości fizykochemicznych. W ramach tej tematyki poruszone zostaną również zagadnienia związane budową aparatury i zasadami jej użytkowania.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi formułować i przedstawiać opinie na temat podstawowych zagadnień chemicznych i osiągnięć w tej dyscyplinie. TCH2A_K01 Participation in a discussion,
Presentation,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi wykazać się znajomością podstaw metod badań struktury ciała stałego. TCH2A_U02, TCH2A_U08 Participation in a discussion,
Presentation,
Examination,
Activity during classes
M_U002 Student potrafi samodzielnie dobrać metodę badawczą i warunki pomiaru, przeanalizować uzyskany wynik i wyciągać wnioski odnośnie struktury badanego materiału. TCH2A_U02, TCH2A_U08 Participation in a discussion,
Presentation,
Activity during classes
M_U003 Student potrafi samodzielnie wyszukać informacje w czasopismach naukowych i popularnonaukowych oraz chemicznych bazach danych w języku polskim i angielskim. TCH2A_U02, TCH2A_U08 Participation in a discussion,
Presentation,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma poszerzoną wiedzę z zakresu metod badań struktury materiałów. TCH2A_W02 Participation in a discussion,
Presentation,
Examination,
Activity during classes
M_W002 Student zna i rozumie podstawy teoretyczne różnych metod badania struktury ciała stałego. TCH2A_W02 Participation in a discussion,
Presentation,
Examination,
Activity during classes
M_W003 Student poznaje teoretyczne podstawy działania aparatury stosowanej w badaniach naukowych. TCH2A_W02 Participation in a discussion,
Presentation,
Examination,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi formułować i przedstawiać opinie na temat podstawowych zagadnień chemicznych i osiągnięć w tej dyscyplinie. + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wykazać się znajomością podstaw metod badań struktury ciała stałego. + - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi samodzielnie dobrać metodę badawczą i warunki pomiaru, przeanalizować uzyskany wynik i wyciągać wnioski odnośnie struktury badanego materiału. + - - - - + - - - - -
M_U003 Student potrafi samodzielnie wyszukać informacje w czasopismach naukowych i popularnonaukowych oraz chemicznych bazach danych w języku polskim i angielskim. + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma poszerzoną wiedzę z zakresu metod badań struktury materiałów. + - - - - + - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie podstawy teoretyczne różnych metod badania struktury ciała stałego. + - - - - + - - - - -
M_W003 Student poznaje teoretyczne podstawy działania aparatury stosowanej w badaniach naukowych. + - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 127 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 h
Preparation for classes 20 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (30h):

Założeniem wykładu jest przekazanie studentom wiedzy o sposobach analizy struktury ciała stałego z wykorzystaniem rożnych metod i technik badawczych.

Treści wykładów obejmują miedzy innymi:
1. Powtórzenie wiadomości o wiązaniach chemicznych i ich roli w kształtowaniu struktury i właściwościach materiałów.
2. Metody analizy mikrostruktury ciał stałych.
3. Metody spektroskopowe w badaniach materiałów.
4. Rentgenostrukturalne metody badań.

Seminar classes (30h):

Studenci samodzielnie przygotowują prezentacje o tematyce poszerzającej wiedzę prezentowaną na wykładzie. Zdobywają też umiejętność interpretacji wyników uzyskanych metodami prezentowanymi na wykładach oraz zapoznają się z możliwościami ich wykorzystania w analizie struktury ciała stałego.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: wykład z prezentacją multimedialną
 • Seminar classes: temat do samodzielnego opracowania, dyskusja, ćwiczenia rachunkowe
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia zajęć seminaryjnych jest wygłoszenie prezentacji na zadany temat oraz aktywny udział w zajęciach. Ocenę stanowić będzie średnia arytmetyczna ocen uzyskanych przez studenta za wygłoszony referat oraz aktywność studenta na zajęciach.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie zajęć seminaryjnych. Egzamin odbywa się w formie pisemnej i obejmuje zagadnienia prezentowane zarówno na wykładach, jak i seminariach. Ocena z egzaminu przyznawana jest zgodnie z regulaminem studiów.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Zajęcia rozpoczynają się zgodnie z planem zajęć i realizowane są zgodnie z przedłożonym harmonogramem.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Zajęcia rozpoczynają się zgodnie z planem zajęć i realizowane są zgodnie z przedłożonym harmonogramem.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa stanowi średnią ważoną ocen z egzaminu (waga 0,6) oraz zajęć seminaryjnych (waga 0,4).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Udział w zajęciach seminaryjnych jest obowiązkowy. Dopuszcza się uzasadnione dwie nieobecności w semestrze, a zaległy materiał należy nadrobić samodzielnie.

Zakres materiału prezentowany na wykładzie student powinien nadrobić samodzielnie.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z zakresu fizyki, chemi organicznej i nieorganicznej oraz chemii ciała stałego.

Recommended literature and teaching resources:

A. Bolewski , W. Żabiński (red.): „Metody badań minerałów i skał”, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1988.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None