Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Budownictwo ogólne
Course of study:
2019/2020
Code:
CTCH-2-221-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Deja Jan (deja@agh.edu.pl)
Module summary

Podstawowe pojęcia z zakresu prawa budowlanego i budownictwa ogólnego, omówienie poszczególnych ustrojów budowlanych oraz analiza projektów budynków. Zagadnienia transportu ciepła przez przegrody budowlane oraz analiza czynników wpływających na właściwości izolacyjne przegród budowanych. Zagadnienia bilansu energetycznego budynków.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 rozumie konieczność przestrzegania przepisów prawa budowlanego; dostrzega konieczność ochrony cieplnej budynków, odzysku ciepła oraz wykorzystania energii odnawialnej TCH2A_K02 Activity during classes,
Examination,
Test,
Execution of exercises
Skills: he can
M_U001 potrafi przeanalizować projekt budynku, potrafi określić wielkości i rozkład momentów zginających, sił poprzecznych w elementach zginanych, potrafi określić wielkość współczynnika przenikania ciepła przez przegrodę, jak również określić rodzaj i grubość materiału termoizolacyjnego celem uzyskania oczekiwanego współczynnika przenikania ciepła przez przegrodę; potrafi wskazać typowe błędy przy stosowaniu izolacji cieplnej TCH2A_U01, TCH2A_U02 Activity during classes,
Test,
Execution of exercises
Knowledge: he knows and understands
M_W001 ma ogólną wiedzę na temat zagadnień ogólnych budownictwa: rodzaje fundamentów, zasady wykonywania hydroizolacji, zasady wznoszenia ścian, rodzaje stropów oraz dachów, rola stali i betonu w elementach żelbetowych TCH2A_W01 Test,
Examination
M_W002 ma wiedzę dotyczącą zagadnień transportu ciepła przez przegrody budowlane oraz zagadnień bilansu energetycznego budynku - zna zasady dotyczące ocieplania budynków TCH2A_W01 Test,
Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 rozumie konieczność przestrzegania przepisów prawa budowlanego; dostrzega konieczność ochrony cieplnej budynków, odzysku ciepła oraz wykorzystania energii odnawialnej + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 potrafi przeanalizować projekt budynku, potrafi określić wielkości i rozkład momentów zginających, sił poprzecznych w elementach zginanych, potrafi określić wielkość współczynnika przenikania ciepła przez przegrodę, jak również określić rodzaj i grubość materiału termoizolacyjnego celem uzyskania oczekiwanego współczynnika przenikania ciepła przez przegrodę; potrafi wskazać typowe błędy przy stosowaniu izolacji cieplnej + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 ma ogólną wiedzę na temat zagadnień ogólnych budownictwa: rodzaje fundamentów, zasady wykonywania hydroizolacji, zasady wznoszenia ścian, rodzaje stropów oraz dachów, rola stali i betonu w elementach żelbetowych - - - - - - - - - - -
M_W002 ma wiedzę dotyczącą zagadnień transportu ciepła przez przegrody budowlane oraz zagadnień bilansu energetycznego budynku - zna zasady dotyczące ocieplania budynków - - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 127 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 h
Preparation for classes 20 h
Realization of independently performed tasks 45 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (30h):
 1. Budownictwo ogólne

  Stan obecny i perspektywy polskiego sektora budowlanego. Zagadnienia ogólne budownictwa: podstawowe pojęcia, elementy i ustroje budowlane, prawo budowlane, analiza projektu budynku. Grunty budowlane. Zasady posadowienia budynku. Rodzaje fundamentów. Rodzaje i zasady wykonywania ścian. Ściany działowe. Rodzaje stropów i ich charakterystyka. Rodzaje dachów. Zasady wykonywania więźby dachowej. Pokrycia dachowe. Zasady izolowania dachów. Hydroizolacja budynku. Obliczenia nośności belek i słupów.

 2. Fizyka cieplna budowli

  Zagadnienia transportu ciepła przez przegrody budowlane, czynników wpływających na właściwości izolacyjne przegród budowanych, konstrukcje przegród pod kątem przenikania ciepła, systemy ociepleń budynków oraz typowe błędy popełniane przy stosowaniu izolacji cieplnej. Zagadnienia bilansu energetycznego budynku, efektywności energetycznej budynków i sposobów obliczania wskaźnika EP i roli izolacji termicznej. W sposób ogólny poruszane są również zagadnienia odzysku ciepła oraz wykorzystania energii odnawialnej.

Seminar classes (30h):
 1. Zagadnienia statyki – rozkład momentów zginających i sił poprzecznych w elementach zginanych o różnej charakterystyce obciążeń. Zagadnienia obciążeń stałych i zmiennych. Rola stali i betonu w konstrukcyjnych elementach żelbetowych. Wymagania dla elementów konstrukcyjnych wynikające ze stanu granicznego nośności i użytkowalności. Ogólne zasady projektowania elementów żelbetowych wynikające z metody stanów granicznych. Przykładowe określanie przekrojów prostych elementów żelbetowych.

 2. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła przez przegrodę, rozkład temperatur i ciśnienia pary wodnej w przegrodzie, punkt rosy. Wymagania odnośnie ocieplania budynków. Mostki cieplne. Podstawy obliczeń wykonywanych podczas auditu energetycznego budynków.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zajęcia seminaryjne zaliczane są w oparciu o oceny z dwóch kolokwiów. Do zaliczenia ćwiczeń seminaryjnych konieczne jest uzyskanie obu ocen pozytywnych. Do egzaminu dopuszczeni są studenci posiadający pozytywną ocenę z ćwiczeń seminaryjnych.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona z oceny zajęć seminaryjnych (40%) i egzaminu (60%)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Potwierdzenie umiejętności pozytywną oceną z kolokwiów.

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

E. Moj, M Śliwiński, “Podstawy budownictwa”, Skrypt Politechniki Krakowskiej.
Poradnik inżyniera i technika budowlanego
Czasopismo “Murator”
Czasopismo “MuratorPlus”
Czasopismo “Inżynieria i Budownictwo”
Czasopismo “Izolacje”
Pogorzelski J.A. Fizyka cieplna budowli. PWN Warszawa 1976
Radziszewska-Zielina E. Metody wykonania ciepłochronnych ścian zewnętrznych. Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2003
Januszek J., Pawlak-Laskowska U., Radoń U.: Statyka budowli, Wydawnictwa Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2002

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Brak

Additional information:

Brak