Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Immoblilizacja substancji nieb. W matrycach mineralnych
Course of study:
2019/2020
Code:
CTCH-2-229-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Królicka Agnieszka (krolicka@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w szczególności oddziaływania obiektów budowlanych na środowisko. Ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Presentation,
Participation in a discussion,
Case study
Skills: he can
M_U001 Potrafi zaproponować metodę utylizacji wybranych odpadów przemysłowych z wykorzystaniem matryc mineralnych. Potrafi ocenić wpływ wyrobu na środowisko. Test,
Presentation,
Case study,
Participation in a discussion
M_U002 Potrafi wybrać optymalną dla danego analitu metodę oznaczania. Test,
Presentation,
Case study
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna regulacje prawne dotyczące oddziaływania obiektów budowlanych na środowisko. Potrafi wybrać procedurę badawczą pozwalającą ocenić oddziaływanie wyrobu na środowisko. Test,
Presentation
M_W002 Zna przydatność matryc mineralnych do unieruchamiania metali ciężkich i innych substancji niebezpiecznych. Zna mechanizmy immobilizacji substancji niebezpiecznych w matrycach mineralnych. Presentation,
Case study,
Participation in a discussion,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w szczególności oddziaływania obiektów budowlanych na środowisko. Ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje. + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zaproponować metodę utylizacji wybranych odpadów przemysłowych z wykorzystaniem matryc mineralnych. Potrafi ocenić wpływ wyrobu na środowisko. + - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi wybrać optymalną dla danego analitu metodę oznaczania. + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna regulacje prawne dotyczące oddziaływania obiektów budowlanych na środowisko. Potrafi wybrać procedurę badawczą pozwalającą ocenić oddziaływanie wyrobu na środowisko. + - - - - + - - - - -
M_W002 Zna przydatność matryc mineralnych do unieruchamiania metali ciężkich i innych substancji niebezpiecznych. Zna mechanizmy immobilizacji substancji niebezpiecznych w matrycach mineralnych. + - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 80 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Module content
Lectures (15h):

Regulacje prawne dotyczące wpływu obiektów budowlanych na zdrowie i środowisko
Procedury badania uwalniania substancji szkodliwych z wyrobów budowlanych
Czynniki kontrolujące uwalnianie substancji toksycznych
Metale ciężkie i ich oddziaływanie na organizmy żywe. Metale ciężkie a produkcja wyrobów budowlanych.
Odpady przemysłowe utylizowane w trakcie produkcji wyrobów budowlanych.
Przegląd materiałów budowlanych wraz z określeniem ich potencjału immobilizacyjnego.
Mechanizm unieruchamiania metali ciężkich w matrycy cementowej
Instrumentalne metody analityczne w badaniach uwalniania substancji toksycznych wyrobów budowlanych

Seminar classes (15h):

Poszerzenie tematyki wykładów z wykorzystaniem oryginalnych publikacji naukowych. Analiza przypadków uwalniania bądź stabilizowania substancji toksycznych dla wybranych wyrobów budowlanych przygotowana na podstawie danych udostępnionych przez prowadzącego zajęcia.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

OK = 0,5 zaliczenie (kolokwium) + 0,5 seminarium (prezentacja)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw chemii

Recommended literature and teaching resources:

Literatura
1) W. Kurdowski, Chemia materiałów budowlanych, rozdział 17. Budowlane materiały wiążące.
2) http://ceramika.agh.edu.pl/index.php?id=318&tx_ttnews%5Btt_news%5D=494&cHash=325181de1f56ae0f6caa4b2df6effc3a (oraz literatura cytowana w artykule)
3) M.L.D. Gougar, B.E. Scheetz and D.M. Roy, Waste management 16 (1996) 295-303.
4) WWW.leaching.net

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None