Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Kierowana krystalizacja szkła i tworzywa szklanokrystaliczne
Course of study:
2019/2020
Code:
CTCH-2-313-AK-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Cholewa-Kowalska Katarzyna (cholewa@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł zapewnia Studentowi zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z projektowaniem składów, otrzymywaniem oraz właściwościwościami użytkowymi tworzyw szklanokrystalicznych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Zna rolę tworzyw szklanokrystalicznych w przemyśle oraz ekonomiczne efekty ich stosowania TCH2A_K02 Activity during classes,
Test,
Presentation
M_K002 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w tym podnoszenia kompetencji zawodowych TCH2A_K02 Activity during classes,
Test,
Presentation
Skills: he can
M_U001 Umie zaprojektować tworzywo szklanokrystaliczne o założonych właściwościach fizyko chemicznych TCH2A_U02 Activity during classes,
Test,
Execution of laboratory classes
M_U002 Potrafi dokonać syntezy danych literaturowych i na tej podstawie wskazać kierunki poszukiwań nowych materialów TCH2A_U02 Activity during classes,
Test,
Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę dotyczącą technologii otrzymywania materiałów szklanokrystalicznych TCH2A_W01 Activity during classes,
Test,
Presentation
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę dotycząca wpływu składu fazowego na właściwości użytkowe tworzyw szklanoceramicznych TCH2A_W02 Activity during classes,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Zna rolę tworzyw szklanokrystalicznych w przemyśle oraz ekonomiczne efekty ich stosowania - - - - - + - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w tym podnoszenia kompetencji zawodowych - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Umie zaprojektować tworzywo szklanokrystaliczne o założonych właściwościach fizyko chemicznych - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi dokonać syntezy danych literaturowych i na tej podstawie wskazać kierunki poszukiwań nowych materialów - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę dotyczącą technologii otrzymywania materiałów szklanokrystalicznych - - - - - + - - - - -
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę dotycząca wpływu składu fazowego na właściwości użytkowe tworzyw szklanoceramicznych - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 56 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 6 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 4 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 4 h
Module content
Seminar classes (30h):

Seminaria:
Stan stały szklisty i krystaliczny.
Krystalizacja szkła (beznukleacyjna i nukleacyjna) – podstawy teoretyczne.
Parametry decydujące o podatności szkieł na krystalizację. Metody badań podatności szkła na krystalizację. Metody użyteczne w ocenie stopnia i charakteru krystalizacji szkła.
Proces kierowanej krystalizacji szkła. Katalizatory krystalizacji.
Technologia wytwarzania tworzyw szklanokrystalicznych (przygotowanie surowców, topienie, formowanie, krystalizacja, obróbka mechaniczna, kontrola jakości).
Projektowanie tworzyw szklanokrystalicznych (dobór składu wyjściowego szkła, wybór rodzaju oraz optymalizacja ilości katalizatora krystalizacji, wyznaczanie parametrów obróbki termicznej – temperatura, czas, prędkość ogrzewania).
Specjalne metody otrzymywania tworzyw szklanokrystalicznych – fotoceram, metody otrzymywania tworzyw o orientowanej strukturze.
Rodzaje, właściwości i zastosowania tworzyw szklanoceramicznych

Ćwiczenia praktyczne
Projektowanie składów chemicznych szkieł na tworzywa szklanokrystaliczne
ocena zdolności do krystalizacji.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zajęcia są prowadzone w formie seminariów oraz zajęć praktycznych.
Do zaliczenia modułu konieczne jest spełnienie warunków:
- obecności, aktywnego udziału oraz opracowania zagadnień naukowych na seminariach
- obecności oraz aktywnego udziału w zajęciach praktycznych.

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

OK=0,6Kz+0,3R+0,2P

gdzie:
Kz-kolokwium zaliczeniowe
R-wygłoszenie refaratu
P- udział w zajęciach praktycznych
Procent uzyskanych punktów jest przeliczany na ocenę końcową zgodnie z regulaminem studiów AGH.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ustalany indywidualnie z prowadzącym zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawy technologii szkła.

Recommended literature and teaching resources:

Technologia szkła, Arkady, 1987.
P. W. McMillan, Glass Ceramics, Academic Press 1979
W. Hölland, G. Beall Glass-Ceramic Technology, American Ceramic Society, 2002
Z. Strnad, Glass-ceramic Materials, Elsevier 1986

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Publikacje naukowe osoby prowadzącej projekt dostępne są w Bibliografii Publikacji Pracowników AGH
(https://bpp.agh.edu.pl/)

Additional information:

None