Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Nieorganiczne materiały jonowo-kowalencyjne
Course of study:
2019/2020
Code:
CTCH-2-314-AK-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Mozgawa Włodzimierz (mozgawa@agh.edu.pl)
Module summary

Na zajęciach omawiana jest budowa i właściwości materiałów nieorganicznych, w których dominują wiązania o charakterze jonowo-kowalencyjnym.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student ma świadomość konieczności ciągłego poszerzania swojej wiedzy z zakresu materiałów jonowo-kowalencyjnych. TCH2A_K02 Activity during classes,
Presentation,
Participation in a discussion,
Test results
Skills: he can
M_U001 Student potrafi ocenić wpływ modyfikacji struktury na własności materiałów jonowo-kowalencyjnych TCH2A_U04 Activity during classes,
Presentation,
Participation in a discussion,
Test results
M_U002 Student potrafi określić podstawowe własności materiału jonowo-kowalencyjnego na podstawie jego struktury TCH2A_U04 Activity during classes,
Presentation,
Participation in a discussion,
Test results
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student posiada widzę na temat struktury i właściwości nieorganicznych materiałów jonowo-kowalencyjnych TCH2A_W01 Activity during classes,
Presentation,
Participation in a discussion,
Test results
M_W002 Student ma wiedzę dotyczącą budowy rożnych grup materiałów w powiązaniu z ich własnościami TCH2A_W01 Activity during classes,
Presentation,
Participation in a discussion,
Test results
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student ma świadomość konieczności ciągłego poszerzania swojej wiedzy z zakresu materiałów jonowo-kowalencyjnych. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi ocenić wpływ modyfikacji struktury na własności materiałów jonowo-kowalencyjnych - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi określić podstawowe własności materiału jonowo-kowalencyjnego na podstawie jego struktury - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada widzę na temat struktury i właściwości nieorganicznych materiałów jonowo-kowalencyjnych - - - - - + - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę dotyczącą budowy rożnych grup materiałów w powiązaniu z ich własnościami - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 57 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Seminar classes (30h):
Struktura materiałów jonowo-kowalencyjnych i ich wlaściwości

1. Ciała krystaliczne i amorficzne.
2. Wielościany kowalencyjne i koordynacyjne.
3. Pojęcie wiązania chemicznego. Rodzaje wiązań. Trójkąt wiązań.
4. Typy sieci w kryształach.
5. Wiązanie jonowei kowalencyjne.
6. Struktury homo- i heterodesmiczne.
7. Model kryształów jonowych. Reguły Paulinga.
8. Elektroujemność.
9. Struktury kowalencyjne, jonowe i jonowo-kowalencyjne.
10. Tlenki metali: M3O, M2O, MO, M2O3.
11. Tlenki złożone: ABO2, ABO3, ABO4, AB2O4.
12. Sole kwasów tlenowych.
13. Polimery nieorganiczne. Fosforany. Borany. Krzemiany.
14. Zeolity: struktura, właściwości, zastosowania i kierunki badań.
15. Metody badań materiałów jonowo-kowalencyjnych: chemiczne, mikroskopowe, termiczne, dyfrakcyjne, spektroskopowe.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest przygotowanie i wygłoszenie prezentacji na zadany temat oraz aktywny udział w zajęciach. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna i sposób prezentacji, jak i udział w dyskusji.

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena z zajęć seminaryjnych stanowi ocenę końcową.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Udział w zajęciach jest obowiązkowy.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

. F. Wells: „Strukturalna chemia nieorganiczne”, WNT, Warszawa 1993.
2. J. Dereń, J. Haber, R. Pampuch: „Chemia ciała stałego”, PWN, Warszawa 1975.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None