Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
.
Course of study:
2019/2020
Code:
CTCH-2-326-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Reben Manuela (manuelar@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł zapewnia Studentowi pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie fizykochemii stanu szklistego, metod wytwarzania szkieł, emalii i powłok amorficznych. W trakcie zajęć zostaną przedstawione i scharakteryzowane branżowe technologie produkcji oraz przetwórstwo szkła.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student dostrzega możliwość komercjalizacji rozwiązań technologicznych w zakresie technologgi i przetwórstwa szkła TCH2A_K02 Activity during classes,
Examination,
Test,
Oral answer,
Scientific paper,
Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork,
Completion of laboratory classes
M_K002 Studnet rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój technologii szkła i powłok amorficznych TCH2A_K02 Activity during classes,
Examination,
Test,
Oral answer,
Scientific paper,
Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork,
Completion of laboratory classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi określić warunki istnienia stanu szklistego, zaprojektować zestaw szklarski, wytworzyć szkło oraz wskazać kierunki jego zastosowania i przetwórstwa TCH2A_U01 Activity during classes,
Examination,
Test,
Scientific paper,
Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork,
Completion of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma poszerzoną wiedzę z fizykochemii stanu szklistego, zdolności szkłotwórczej stopów, zna właściwości materiałów szklistych i zakres ich zastosowań, zna podstawowe metody wytwarzania szkieł, emalii, powłok amorficznych oraz metody ich przetwórstwa. TCH2A_W01 Activity during classes,
Examination,
Test,
Scientific paper,
Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork,
Completion of laboratory classes
M_W002 student ma poszerzonę wiedzę o surowcach wykorzystywanych w technologii mszkła w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju TCH2A_W01 Activity during classes,
Examination,
Test,
Scientific paper,
Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork,
Completion of laboratory classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
180 30 0 90 0 0 60 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student dostrzega możliwość komercjalizacji rozwiązań technologicznych w zakresie technologgi i przetwórstwa szkła + - + - - + - - - - -
M_K002 Studnet rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój technologii szkła i powłok amorficznych + - + - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi określić warunki istnienia stanu szklistego, zaprojektować zestaw szklarski, wytworzyć szkło oraz wskazać kierunki jego zastosowania i przetwórstwa + - + - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma poszerzoną wiedzę z fizykochemii stanu szklistego, zdolności szkłotwórczej stopów, zna właściwości materiałów szklistych i zakres ich zastosowań, zna podstawowe metody wytwarzania szkieł, emalii, powłok amorficznych oraz metody ich przetwórstwa. + - + - - + - - - - -
M_W002 student ma poszerzonę wiedzę o surowcach wykorzystywanych w technologii mszkła w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju + - + - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 251 h
Module ECTS credits 9 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 180 h
Preparation for classes 60 h
Realization of independently performed tasks 4 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (30h):
Tematyka wykładów:

1.Charakterystyka stanu szklistego i przemiany witryfikacyjnej.
2.Pojecie zdolności szkłotwórczej stopów. Surowce szkłotwórcze. Topniki i modyfikatory. Surowce pomocnicze: klarujące, przyspieszające topienie,, barwiące, odbarwiające.
3. Mechanizmy barwienia i odbarwiania szkieł.
4. Proces topienia zestawów surowcowych – procesy fizyczne i reakcje chemiczne.
5.Właściwości stopów szkłotwórczych – lepkość, napięcia powierzchniowe, skłonność do krystalizacji.
6.Praktyka topienia w warunkach przemysłowych. Procesy klarowania i ujednaradniania szkła.
7.Technologie formowania ze stopów: wydmuchiwanie, ciągnienie, formowanie na kąpieli metalicznej (float), walcowanie, prasowanie, rozwłóknianie.
8.Technologie branżowe produkcji szkła.
9.Charakterystyka składów chemicznych emalii. Emalie gruntowe i kryjące.
10.Metody nanoszenia emalii na wyroby.
11.Powłoki nieorganiczne i organiczno-nieorganiczne nanoszone na szkło metodami fizycznymi i chemicznymi.
12.Przetwórstwo szkła: hartowanie termiczne, wymiana jonowa, obróbka termoplastyczna

Laboratory classes (90h):
Tematyka laboratoriów:

1.Obliczenia zestawów szklarskich. Obliczanie właściwości szkieł na podstawie składu chemicznego
2.Przygotowanie zestawów szklarskich. Kontrola jednorodności zestawu
3.Mikroskopia grzewcza szkieł i zestawów szklarskich
4.Właściwości mechaniczne szkieł
5.Pomiar współczynnika załamania światła
6.Właściwości termiczne szkieł. Analiza rentgenowska szkieł i zestawów szklarskich 7.Przepuszczalność świetlna szkieł. Ilościowa charakterystyka barwy
8.Wytop szkieł
9.Odporność chemiczna szkieł
10.Szyby zespolone
11.Elektrostatyczne techniki nanoszenia powłok
12.Wyznaczanie różnicy barw powłok amorficznych
13.Właściwości elektryczne szkieł i powłok amorficznych
14.Kolokwium zaliczeniowe-zespół pracowników.

Seminar classes (60h):

Seminarium obejmuje zagadnienia dotyczące metodyki badań szkła, szkło-ceramiki, emalii, powłok amorficznych oraz zagadnienia dotyczące aktualnego stanu wiedzy związanej z problemami przemysłu szklarskiego oraz przetwórstwa szkła.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie poszczególnych form zajęć nastąpi poprzez:
- aktywny udział studenta w wykładach,
- aktywny udział i wykonanie ćwiczeń na zajęciach laboratoryjnych.
- aktywny udział i opracowanie zagadnień naukowych na zajęciach seminaryjnych.

Warunkiem zaliczenia zajęć laboratoryjnych jest uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich
laboratoriów prowadzonych w ramach modułu.
Warunkiem dopuszczenia Studenta do egzaminu jest zaliczenie zajęć laboratoryjnych i seminaryjnych.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa (OK) obliczana jest wg. wzoru:
OK=0,6E+0,2*L+0,2S

gdzie:
E-ocena z egzaminu,
L-ocena z zajęć laboratoryjnych, gdzie L=(L1+L2+…Ln)/n, gdzie n-ilość ćwiczeń laboratoryjnych
S-ocena z zajęć seminaryjnych

Procent uzyskanych punktów w ocenie końcowej przeliczany jest na ocenę zgodnie z regulaminem studiów AGH

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ustalany indywidualnie z prowadzącym zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

Obowiązkowa obecność na zajęciach laboratoryjnych oraz seminaryjnych.

Recommended literature and teaching resources:

1.Praca zbiorowa, „Technologia szkła. Właściwości fizykochemiczne. Metody badań” Cz. 1, Ceramika / Ceramics, vol. 73, Kraków 2012.
2.Praca zbiorowa, „Technologia szkła. Właściwości fizykochemiczne. Metody badań” Cz. 2, Ceramika / Ceramics, vol. 113, Kraków 2012.
3.Pr. zb., Technologia szkła” t. 1 i 2, Wyd. Arkady, Warszawa 1987.
4.M.Łączka, „Optyka i spektroskopia szkieł”, Ceramika 58, Kraków 1999.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Publikacje naukowe osoby prowadzącej zajęcia dostępne są w Bibliografii Publikacji Pracowników AGH
(https://bpp.agh.edu.pl/)

Additional information:

None