Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
-
Course of study:
2019/2020
Code:
CTCH-2-327-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Partyka Janusz (partyka@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Posiada kompetencje w zakresie opisu i doboru technologii wytwarzania ceramiki i materiałów ogniotrwałych TCH2A_K02 Activity during classes,
Examination
M_K002 Posiada kompetencje w zakresie pracy zespołowej TCH2A_K01 Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork
Skills: he can
M_U001 Posiada umiejętności opisu technologii wytwarzania wyrobów przemysłu ceramicznego i materiałów ogniotrwałych Activity during classes,
Examination
M_U002 Posiada umiejętności opisu i badania operacji jednostkowych stosowanych w przemysłach ceramicznym i materiałów ogniotrwałych TCH2A_U02 Activity during classes,
Examination,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
M_U003 Posiada umiejętności pracy zespołowej w laboratorium technologii chemicznej TCH2A_U05 Activity during classes,
Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork,
Completion of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu opisu technologii ceramiki i materiałów ogniotrwałych TCH2A_W01 Activity during classes,
Examination,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu surowców dla przemysłu ceramicznego i materiałów ogniotrwałych TCH2A_W01 Activity during classes,
Examination
M_W003 Posiada wiedzę w zakresie okreslenia właściwości i badań właściwości tworzyw ceramicznych i materiałów ogniotrwalych w tym badań normowych TCH2A_W02, TCH2A_W01 Activity during classes,
Examination,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
M_W004 Posiada wiedze z zakresu zasad zrównowazonego rozwoju w przemysłach ceramicznym i materiałów ogniotrwalych TCH2A_W01 Examination
M_W005 Posiada umiejętności zaprojektowania i wykonania w skali laboratoryjnej wyrobów ceramicznych i materiałów ogniotrwałych TCH2A_U02 Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
180 30 0 90 0 0 60 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Posiada kompetencje w zakresie opisu i doboru technologii wytwarzania ceramiki i materiałów ogniotrwałych + - + - - + - - - - -
M_K002 Posiada kompetencje w zakresie pracy zespołowej - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Posiada umiejętności opisu technologii wytwarzania wyrobów przemysłu ceramicznego i materiałów ogniotrwałych + - + - - + - - - - -
M_U002 Posiada umiejętności opisu i badania operacji jednostkowych stosowanych w przemysłach ceramicznym i materiałów ogniotrwałych + - + - - + - - - - -
M_U003 Posiada umiejętności pracy zespołowej w laboratorium technologii chemicznej - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu opisu technologii ceramiki i materiałów ogniotrwałych + - + - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu surowców dla przemysłu ceramicznego i materiałów ogniotrwałych + - + - - + - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę w zakresie okreslenia właściwości i badań właściwości tworzyw ceramicznych i materiałów ogniotrwalych w tym badań normowych + - + - - + - - - - -
M_W004 Posiada wiedze z zakresu zasad zrównowazonego rozwoju w przemysłach ceramicznym i materiałów ogniotrwalych + - + - - + - - - - -
M_W005 Posiada umiejętności zaprojektowania i wykonania w skali laboratoryjnej wyrobów ceramicznych i materiałów ogniotrwałych + - + - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 267 h
Module ECTS credits 9 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 180 h
Preparation for classes 65 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (30h):
Tematyka wykładów obejmuje technologie wyrobów ceramiki i materiałow ogniotrwałych

Wykłady
1. Rodzaje tworzyw ceramicznych z ceramice szlachetnej i technicznej, definicje, parametry, właściwości
2. Surowce ceramiczne stosowane w ceramice szlachetnej i technicznej
3. Reologia przemysłowa
4. Przygotowywanie mas ceramicznych
5. Formowanie wyrobów ceramiki szlachetnej i technicznej
6. Zjawiska zachodzące podczas wypalania wyrobów ceramiki szlachetnej i technicznej
7. Ceramiczne wyroby elektroizolacyjne
8. Szkliwa ceramiczne
9. Ceramika tlenkowa i nietlenkowa
10. Wprowadzenie do projektowania wyrobów ceramicznych
11. Typy i rodzaje materiałów ogniotrwałych
12. Korozja materiałów ogniotrwałych
a. typy korozji materiałów ogniotrwałych
b. czynniki wpływające na korozję materiałów ogniotrwałych
c. Metody badań korozji (metody laboratoryjne: statyczne, dynamiczne; testy przemysłowe
13. Przykłady korozji wyrobów zasadowych po pracy w piecach przemysłów: stalowym, metali nieżelaznych, cementowym
14. Przykłady korozji wyrobów glinokrzemianowych z pieców stosujących odpady wtórne (paliwa alternatywne i surowce wtórne)
15. Wprowadzenie do biomateriałów

Laboratory classes (90h):
Celem ćwiczeń laboratoryjnych jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wytwarzania wyrobów ceramiki i materiałow ogniotrwałych

Tematy ćwiczeń laboratoryjnych:
1. Oznaczanie wybranych parametrów fizyko-chemicznych plastycznych mas ceramicznych.
2. Oznaczanie wybranych parametrów fizyko-chemicznych lejnych mas ceramicznych.
3. Oznaczanie wybranych parametrów fizyko-chemicznych proszków i granulatów mas ceramicznych.
4. Charakterystyka wybranych tworzyw ceramiki szlachetnej i technicznej.
5. Badanie odporności materiałów ogniotrwałych na zmiany temperatury (OWT).
6. Oznaczanie charakterystycznych temperatur dla materiałow ogniotrwałych w mikroskopie
wysokotemperaturowym.
7. Projektowanie mas ogniotrwałych.

Seminar classes (60h):
Celem zajęć seminaryjnych jest utrwalenie i rozszerzenie wiedzy prezentowanej na wykładach

1. Rodzaje tworzyw ceramicznych z ceramice szlachetnej i technicznej, definicje, parametry, właściwości
2. Surowce ceramiczne stosowane w ceramice szlachetnej i technicznej
3. Reologia przemysłowa
4. Przygotowywanie mas ceramicznych
5. Formowanie wyrobów ceramiki szlachetnej i technicznej
6. Zjawiska zachodzące podczas wypalania wyrobów ceramiki szlachetnej i technicznej
7. Ceramiczne wyroby elektroizolacyjne
8. Szkliwa ceramiczne
9. Ceramika tlenkowa i nietlenkowa
10. Wprowadzenie do projektowania wyrobów ceramicznych
11. Typy i rodzaje materiałów ogniotrwałych
12. Korozja materiałów ogniotrwałych
a. typy korozji materiałów ogniotrwałych
b. czynniki wpływające na korozję materiałów ogniotrwałych
c. Metody badań korozji (metody laboratoryjne: statyczne, dynamiczne; testy przemysłowe
13. Przykłady korozji wyrobów zasadowych po pracy w piecach przemysłów: stalowym, metali nieżelaznych, cementowym
14. Przykłady korozji wyrobów glinokrzemianowych z pieców stosujących odpady wtórne (paliwa alternatywne i surowce wtórne)
15. Wprowadzenie do biomateriałów

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Wynik egzaminu: 50%
Ocena z seminarium: 20%
Ocena z laboratorium: 30%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Przedmiot przeznaczony specjalnie dla studentów kierunku technologia chemiczne, specjalność technologia ceramiki i materiałów ogniotrwałych.
Brak wymagań wstępnych i dodatkowych

Recommended literature and teaching resources:

Literatura specjalistyczna podawana na wykładach, seminariach i laboratoriach

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None