Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Technologia materiałów wiążących
Course of study:
2019/2020
Code:
CTCH-2-329-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Nocuń-Wczelik Wiesława (wiesia@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 dostrzega możliwości komercjalizacji rozwiązań technologicznych TCH2A_K02 Activity during classes,
Examination,
Test,
Execution of exercises
M_K002 rozumie znaczenie chemii w technologii TCH2A_K02 Activity during classes,
Examination,
Test,
Execution of exercises
Skills: he can
M_U001 potrafi kształtować właściwości materiałów budowlanych drogą modyfikacji składu, struktury i mikrostruktury oraz ocenić procesy oddziaływań w układzie materiał budowlany-środowisko potrafi wytworzyć spoiwa mineralne o określonych parametrach użytkowych TCH2A_U05, TCH2A_U02 Activity during classes,
Examination
M_U002 potrafi wytworzyć spoiwa o okreslonych parametrach użytkowych TCH2A_U05 Activity during classes,
Examination
Knowledge: he knows and understands
M_W001 ma wiedzę z zakresu technologii spoiw TCH2A_W01 Activity during classes,
Examination,
Test,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
M_W002 ma pogłebioną wiedzę na temat nowoczesnych materiałów kompozytowych z udziałem spoiw posiada poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu fizykochemii wytwarzania i użytkowania materiałów budowlanych w tym betonów, cementów, spoiw gipsowych i wapna, ceramicznych materiałów budowlanych oraz materiałów termoizolacyjnych TCH2A_W01 Activity during classes,
Examination,
Presentation,
Participation in a discussion
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
180 30 0 90 0 0 60 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 dostrzega możliwości komercjalizacji rozwiązań technologicznych + - + - - - - - - - -
M_K002 rozumie znaczenie chemii w technologii + - + - - + - - - - -
Skills
M_U001 potrafi kształtować właściwości materiałów budowlanych drogą modyfikacji składu, struktury i mikrostruktury oraz ocenić procesy oddziaływań w układzie materiał budowlany-środowisko potrafi wytworzyć spoiwa mineralne o określonych parametrach użytkowych + - + - - + - - - - -
M_U002 potrafi wytworzyć spoiwa o okreslonych parametrach użytkowych + - + - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 ma wiedzę z zakresu technologii spoiw + - + - - + - - - - -
M_W002 ma pogłebioną wiedzę na temat nowoczesnych materiałów kompozytowych z udziałem spoiw posiada poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu fizykochemii wytwarzania i użytkowania materiałów budowlanych w tym betonów, cementów, spoiw gipsowych i wapna, ceramicznych materiałów budowlanych oraz materiałów termoizolacyjnych + - + - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 270 h
Module ECTS credits 9 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 180 h
Preparation for classes 43 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 23 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 2 h
Module content
Lectures (30h):
Technologia i fizykochemia materiałów wiążących

Przemysł materiałów wiążących – tradycja i współczesność. Podział materiałów wiążących. Surowce naturalne i przemysłowe stosowane w technologii cementu, wapna i gipsu. Procesy rozdrabniania i urządzenia. Prehomogenizacja i homogenizacja. Eksploatacja pieców i innych urządzeń cieplnych w przemyśle spoiw; wymienniki ciepła i chłodniki. Fizykochemia dekarbonatyzacji kamienia wapiennego; fizykochemia dehydratacji gipsu. Fizykochemia syntezy klinkieru. Systemy mielące i separatory. Dodatki mineralne i rodzaje cementów. Właściwości spoiw/zapraw wapiennych i gipsowych. Zagadnienia normalizacji. Fizykochemia procesu hydratacji. Bilanse materiałowe i cieplne mielenia/obróbki cieplnej. Przemysł materiałów wiążących a ochrona środowiska

Laboratory classes (90h):

Praktyczne zapoznanie się z procedurami analitycznymi stosowanymi w przemyśle materiałów wiążących i badaniem cech użytkowych oraz trwałości materiałów metodami standardowymi. Badania materiałów z zastosowaniem nowoczesnych technik badawczych (mikroskopia, kalorymetria, termiczna analiza różnicowa, dyfraktometria rentgenowska). Wykorzystanie komputerów do opracowywania wyników badań i obliczeń namiarów surowcowych

Seminar classes (60h):

Poszerzenie tematyki wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych w oparciu o referaty studenckie, dyskusje i podsumowania prowadzących. Na przykład: surowce wtórne nowej generacji; składniki akcesoryczne w syntezie klinkieru; dodatki ułatwiające mielenie, wtórny i opóźniony ettringit w procesie hydratacji; niektóre cementy specjalne; sorbenty wapienne, możliwości wykorzystania gipsu w technologii nowoczesnych materiałów budowlanych. Jak również wybrane nowoczesne rozwiązania dotyczące poszczególnych procesów jednostkowych (systemy mielenia, transportu, procesy wysokotemperaturowe, paliwa alternatywne,), trendy światowe zaznaczające się w technologiach objętych specjalnością i kierunkach zastosowania wytwarzanych produktów, modyfikowanie właściwości materiałów w pożądanym kierunku i otrzymywanie produktów o założonych parametrach użytkowych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

średnia ważona z oceny zajęć laboratoryjnych, seminaryjnych i egzaminu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Przygotowanie do realizacji bloku specjalistycznego w oparciu o zdane egzaminy i zaliczenia przedmiotów IV r., takie jak na przykład „Technologia materiałów budowlanych” na poziomie ogólnym czy „Maszynoznawstwo”

Recommended literature and teaching resources:

1. W. Kurdowski – „Poradnik technologa przemysłu cementowego”, wyd. Arkady, Warszawa 1981
2. W. Kurdowski – „Chemia cementu” PWN 2010
3. „Cement. Właściwości. Wybrane kierunki stosowania” – praca zbiorowa pod redakcją W. Nocuń-Wczelik, wyd. AGH, Kraków 2010
4. J. Małolepszy, J. Deja, W. Brylicki, M. Gawlicki – „Technologia betonu – metody badań”, Wyd. AGH (skrypt 1447) 1995
Roczniki czasopism „Cement-Wapno-Gips”, „Cement-Wapno-Beton”, „Zement Kalk Gips”, „Cement and Concrete Research”, wybrane monografie wydane jako Zeszyty Naukowe AGH,
normy, dokumenty CEMBUREAU i innych organizacji związanych z przemysłem materiałów wiążących

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None