Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Synthesis, sintering and behaviour of nanostructured materials (Prof. Kiyotaka Matsuura)
Course of study:
2019/2020
Code:
CTCH-2-411-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Kata Dariusz (kata@agh.edu.pl)
Module summary

Student zna metody wytwarzania stopów metalicznych i kompozytów metaliczno-ceramicznych. Zapoznaje się z podstawowymi zjawiskami fizykochemicznymi zachodzącymi na granicy faz ceramika-metal, w tym problem zwilżalności, reaktywności w wysokich temperaturach i krystalizacji z wytworzeniem naprężeń cieplnych w końcowym polikrysztale.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 He/she understands the need for further education and the need to improve one's professional and personal competences./ Rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych Activity during classes
Skills: he can
M_U001 He/she is able to use chemical knowledge to develop, implement and control technological processes./ Potrafi posługiwać się wiedzą chemiczną dla opracowania, realizacji i kontroli procesów technologicznych, Test
M_U002 He is able to use properly selected methods of measuring the properties of materials./ Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami pomiarowymi właściwości materiałów Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student has broadened and deepened knowledge in the field of structural and microstructural research methods, physicochemical properties, mechanical and thermal properties of materials and raw materials./ Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu metod badań struktury i mikrostruktury, właściwości fizykochemicznych, mechanicznych i termicznych surowców i materiałów Activity during classes
M_W002 Has general knowledge of chemical technology./ Ma ogólną wiedzę z zakresu technologii chemicznej Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 He/she understands the need for further education and the need to improve one's professional and personal competences./ Rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 He/she is able to use chemical knowledge to develop, implement and control technological processes./ Potrafi posługiwać się wiedzą chemiczną dla opracowania, realizacji i kontroli procesów technologicznych, - - - - - + - - - - -
M_U002 He is able to use properly selected methods of measuring the properties of materials./ Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami pomiarowymi właściwości materiałów - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student has broadened and deepened knowledge in the field of structural and microstructural research methods, physicochemical properties, mechanical and thermal properties of materials and raw materials./ Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu metod badań struktury i mikrostruktury, właściwości fizykochemicznych, mechanicznych i termicznych surowców i materiałów - - - - - + - - - - -
M_W002 Has general knowledge of chemical technology./ Ma ogólną wiedzę z zakresu technologii chemicznej - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 87 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 20 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Seminar classes (30h):
Tematyka zajęć seminaryjnych

Synteza faz intermetalicznych metodą samorozwijającej się syntezy wysokotemperaturowej. Wytwarzanie kompozytów o budowie hybrydowej. Reaktywne spawanie materiałów ceramicznych. Badanie mechanizmów reakcji łączenia faz intermetalicznych z fazami metalicznymi.
Badanie właściwości tworzyw kompozytowych wytworzonych technikami reakcyjego spiekania

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia modułu jest obecność na co najmniej 90% zajęć oraz zaliczenie kolokwium końcowego.

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena z kolokwium zaliczeniowego

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku większej ilości nieobecności niż 90%, student zobowiązany jest do napisania referatu na wybrany przez prowadzącego temat oraz zaliczenie końcowego kolokwium.

Prerequisites and additional requirements:

Ogólna wiedza na temat syntezy i właściwości faz ceramicznych

Recommended literature and teaching resources:

Wykłady Prof. Matsuura – Hokkaido University

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1) Evaluation of three-dimensional orientation of Al3Ti platelet in Al-based functionally graded materials fabricated by a centrifugal casting technique, YoshimiWatanabe, HiroyukiEryu, KiyotakaMatsuura, Acta Materialia Volume 49, Issue 5, 14 March 2001, Pages 775-783.
2)On the kinetics of TiAl3 intermetallic layer formation in the titanium and aluminum diffusion couple, Mostafa Mirjalili, Mansour Soltanieh, Kiyotaka,Matsuura Munekazu Ohno, Intermetallics
Volume 32, January 2013, Pages 297-302.

Additional information:

Brak