Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Modern environmental analytics
Course of study:
2019/2020
Code:
STCH-2-116-ET-s
Faculty of:
Energy and Fuels
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Energy Transition-KIC
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Samojeden Bogdan (bogdan.samojeden@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student can demonstrate her/his ability to take resposibility and collaborate with others when working in a team Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student is able to acquire and creatively process information from the scientific literature databases, and other properly chosen sources concerning about analytical methods in the field of environmental analytics, using English language TCH2A_U02, TCH2A_U01 Activity during classes,
Execution of laboratory classes,
Report
M_U002 Student is able to interpret the obtained results, as well as formulate conclusions TCH2A_U08 Activity during classes,
Report
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student is able to explain environmental analytics to perform various measurements using advanced techniques typical for instrumental analysis TCH2A_W01 Activity during classes,
Execution of laboratory classes,
Report,
Test
M_W002 Student is able to compare the use of specialized devices and software typical for modern environmental analytics TCH2A_W06 Activity during classes,
Execution of laboratory classes,
Report,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student can demonstrate her/his ability to take resposibility and collaborate with others when working in a team - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student is able to acquire and creatively process information from the scientific literature databases, and other properly chosen sources concerning about analytical methods in the field of environmental analytics, using English language + - + - - - - - - - -
M_U002 Student is able to interpret the obtained results, as well as formulate conclusions - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student is able to explain environmental analytics to perform various measurements using advanced techniques typical for instrumental analysis + - + - - - - - - - -
M_W002 Student is able to compare the use of specialized devices and software typical for modern environmental analytics + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 30 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Module content
Lectures (15h):

• Environmental samples preparation (water, wastewater, sludge)
• Fundamentals of UV/VIS spectroscopy and IR sp ectroscopy
• Beer-Lambert’s law
• Separation techniques
• Liquid chromatography (TLC, HPLC)
• Gas chromatography
• Ion-exchange chromatography (HPIC)
• Detectors in chromatographic analysis
• Examples of application of chromatographic methods in environmental science
• Data analysis (the calibration curves, spectral analysis, quality and quantity analysis)

Laboratory classes (30h):

1. Environmental samples preparation (solid phase extraction and Soxhlet extraction).
2. Spectrometric methods in water and wastewater quality control.
3. Measurement of total, organic and inorganic carbon in environmental samples.
4. Separation, detection and determination of selected organic compounds (non steroidal anti-inflammatory drugs, antibiotics and preservatives) in aquatic samples by means of high performance liquid chromatography (HPLC).
5. Analysis of oil samples using Fourier transform infrared spectrometer (FTIR).

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Grading formula: FG= w*PMWFcollo *PMGcollo + PMWFlab * PMGlab+ PMWFAC
Where:
• FG-final grade
• PMWFcollo – written colloquium part weighting factor – 0,5
• PMWFlab – laboratory exercises part weighting factor – 0,5
• PMGcollo – Grade of achieved LOs relevant to written colloquium
• PMGlab – Grade of achieved LOs relevant to laboratory exercises
• PMWFAC– activity student during lectures and laboratories part weighting factor – 0-0,5
W = 1 for first evaluation deadline, w =0.9 for 1st retake , w=0.8 for 2nd retake.
All LO weighting factors associated with part of the module (PM) equal 1.

The grade from a written colloquium and evaluation of laboratory exercises is calculated as follows: percent of points obtained is recalculated to grade according to rules of studies at AGH

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Student is expected to have the basic knowledge of chemistry and fundamentals of analytical chemistry.

Recommended literature and teaching resources:

1. S. Ahuja, N. Jespersen: Modern Instrumental Analysis, Elsevier, 2006
2. P. Konieczka, J. Namieśnik: Quality Assurance and Quality Control in the Analytical Chemical Laboratory: A Practical Approach, CRC Press, 2009

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

The overall assessment consist of two steps:
1. Assessment of fulfilling of module learning outcomes and OLOs.
2. Assessment and grading of the quality of students work.
EIT OLOs assessed in the industrial internship:
• Making value judgments and sustainability competencies (EIT OLO 1)
• Creativity skills and competencies (EIT OLO 3)
• Research skills and competencies (EIT OLO 5)
• Intellectual transforming skills and competencies (EIT OLO 6)
• Leadership skills and competencies (EIT OLO 7)
The Method of assessments indicated in point escription of learning outcomes for modulen icludes assessment of learning outcomes and OLOs