General degree program characteristic:
Faculty of:
Computer Science, Electronics and Telecommunications
Study level:
Second-cycle studies
Profile of education:
Academic (A)
Type of study:
Full-time studies
Duration of degree programme (No. of semesters):
three
Number of ECTS credits required for qualification (vocational degree):
90
Vocational degree obtained by the graduate:
Master of Engineering
Dziedzina/-y nauki, do której/-ych przyporządkowany jest kierunek studiów :
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • Dyscyplina/-y naukowa/-e, do której/-ych przyporządkowany jest kierunek studiów :
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

 • Dyscypliny ECTS amount Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdej z dyscyplin w liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie
  informatyka techniczna i telekomunikacja 90 100
  Study cycle beginning date:
  2019/2020, spring semester
  Field of study relationship with university development strategy and mission:

  Zgodnie z misją Uczelni, jaką jest nadążanie za światowymi trendami rozwoju, konieczne jest
  prowadzenie kierunków kształcących studentów zarówno w zakresie nauk ścisłych i
  technicznych, które są podstawą rozwoju szerokiego wachlarza nauk stosowanych, jak i
  ekonomicznych i społecznych, których znaczenie wzrasta we współczesnym świecie. Kierunek
  studiów Teleinformatyka jest wyjściem naprzeciw powyższym tendencjom, zaspokaja rosnące
  zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu ICT (Information and Communication Technologies)
  wyposażonych w dodatkowe umiejętności zarządzania większymi projektami integrującymi
  różne techniki sieciowe oraz informacyjne.
  Kierunek studiów Teleinformatyka wpisuje się zarówno w strategię rozwoju AGH (uchwała
  Senatu nr 19/2013) jak i wydziału IEiT (uchwała RW 79/2013 z dnia 25.04.2013r). Zarówno
  strategia rozwoju AGH jak i Wydziału wskazuje na zasadnicze cele jakimi są: „rozwój wiedzy oraz
  kształcenie studentów w krajowej i europejskiej przestrzeni edukacyjnej poprzez ciągłe
  podwyższanie jakości kształcenia oraz sprawne funkcjonowanie organizacyjne we wszystkich
  obszarach działania uczelni, w tym m.in. zacieśnianie współpracy ze środowiskiem biznesu oraz
  społeczeństwem.”

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów potrzeb społeczno-gospodarczych oraz zgodności zakładanych efektów uczenia się z tymi potrzebami :

  Kształcenie o profilu ogólnoakademickim na kierunku Teleinformatyka odbywa się w systemie
  stacjonarnym na poziomie magisterskim. Dzięki starannie przygotowanym i aktualizowanym
  programom kształcenia, które uwzględniają potrzeby społeczno-gospodarcze (kraju, regionu)
  oraz zgodność zakładanych efektów uczenia się z tymi potrzebami, studia dobrze przygotowują
  do pracy zawodowej, otwierając drogę do awansu zawodowego i społecznego. Program kierunku
  został przygotowany w dużej mierze na bazie prognoz rozwoju rynku telekomunikacyjnego oraz
  technologii IT, wiedzy i doświadczenia pracowników KT wynikających z intensywnych,
  wieloletnich badań naukowych w międzynarodowych oraz krajowych projektach naukowobadawczych
  oraz współpracy z przemysłem. Ważnym wyrazicielem potrzeb rynku pracy,
  źródłem propozycji, opiniodawcą i konsultantem wprowadzanych zmian kierunkowych oraz
  bieżących korekt programu jest Rada Społeczna działającej przy Wydziale IET. Niektóre
  ulepszenia w programie kształcenia są wprowadzane na wniosek studentów, z uwzględnieniem
  opinii Wydziałowej Rady Samorządu Studentów (WRSS).

  Ścieżki kształcenia – zakres w języku polskim oraz w języku angielskim (w przypadku studiów pierwszego stopnia, o ile występują) :
  Ścieżki dyplomowania – zakres w języku polskim oraz w języku angielskim (w przypadku studiów pierwszego albo drugiego stopnia, o ile występują) :
 • nie ma (PL)
  nie ma (no) (EN)
 • Ogólne informacje o programie studiów

  Ogólne informacje związane z programem studiów (ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia, typowe miejsca pracy i możliwości kontynuacji kształcenia przez absolwentów) :

  Studenci kierunku Teleinformatyka otrzymują nowoczesne wykształcenie inżynierskie, zarówno
  podstawowe, jak i specjalistyczne, dzięki czemu po ukończeniu studiów stają się pożądanymi
  kandydatami na rynku pracy i stanowią podstawę kadry inżynierskiej dla firm z branży IT.
  Program kształcenia na stopniu magisterskim powstał we współpracy z wiodącymi firmami z
  branży IT i uzyskał akceptację MNiSW jako kierunek unikatowy, w którym uwzględniono wnioski
  płynące z raportu Ernst & Young dotyczącego oczekiwanych kwalifikacji i kompetencji
  absolwentów.
  Stała współpraca z firmami (m.in. Akamai, Cisco, Comarch, Dreamlab, Ericsson, Intel, Motorola,
  Nokia, Orange) w zakresie modyfikacji oraz unowocześniania zajęć dydaktycznych sprawia, że
  absolwenci kierunku Teleinformatyka są cenionymi specjalistami, poszukiwanymi przez
  operatorów sieci komórkowych, dostawców usług internetowych, producentów oprogramowania
  dla sieci telekomunikacyjnych i systemów teleinformatycznych.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów wniosków z analizy wyników monitoringu karier zawodowych studentów i absolwentów :

  Kierunek Teleinformatyka podlega regulacjom Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości
  Kształcenia, który, będąc elementem Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
  realizuje zadania nadzoru nad procesem kształcenia oraz implementuje imperatyw ciągłej
  poprawy jakości kształcenia poprzez monitorowanie jakości kształcenia, tworzenie i stosowanie
  procedur oceny metod i warunków kształcenia, podejmowania działań korygujących i nowych
  inicjatyw dydaktycznych, które uwzględniają w programie studiów m.in. wnioski z analizy
  wyników monitoringu karier zawodowych studentów i absolwentów .

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów wymagań i zaleceń komisji akredytacyjnych, w szczególności Polskiej Komisji Akredytacyjnej i środowiskowych komisji akredytacyjnych :

  W trakcie oceny kierunku Teleinformatyka w roku 2018 Polska Komisja Akredytacyjna nie miała
  zastrzeżeń do realizowanego programu studiów i odzwierciedleniem tego jest przyznana ocena
  “wyróżniająca” dla kierunku Teleinformatyka. Jedyne zalecenie dotyczyło systemu kontroli
  praktyk i ich zaliczania, który został zmodyfikowany w 2018 r.
  Ponadto niektóre ulepszenia w programie kształcenia są wprowadzane na wniosek studentów
  (studenci uczestniczą w procesie tworzenia planów zajęć), z uwzględnieniem opinii Wydziałowej
  Rady Samorządu Studentów (WRSS).

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów przykładów dobrych praktyk :

  Program kształcenia na kierunku Teleinformatyka uwzględnienia m.in. własne doświadczenia
  różnych zespołów badawczych Katedry Telekomunikacji z międzynarodowych projektów
  badawczych.
  Koncepcja kształcenia, wdrożona w praktyce codziennej, dostrzega szczególne znaczenie
  osobistego doświadczenia studenta przez bliski kontakt z systemami i urządzeniami
  teleinformatycznymi w celu rozwiązania postawionego twórczego problemu inżynierskiego lub
  projektowego (laboratoria sprzętowe). Zważywszy na wysoki i nadal rosnący poziom złożoności
  systemów teleinformatycznych uznano doświadczenie praktyczne za ważny czynnik procesu
  dydaktycznego, który wymaga od studenta odwoływania się do wiedzy i umiejętności
  pochodzącej nie tylko z aktualnie realizowanego zadania w ramach przedmiotu, ale również
  wiedzy z dotychczasowego toku. Duży udział zajęć laboratoryjnych oznacza dla Katedry wysoką
  kosztochłonność studiów, jednak dla studentów jest unikalną sposobnością do pracy z różnymi
  systemami, do porównań, odniesień i odwołań do uprzednich doświadczeń, i w efekcie do
  wszechstronnego rozwoju. Różnorodność laboratoriów wymusza łączenie i weryfikowanie
  wiedzy. Postawienie studenta przed problemem praktycznym jest skuteczną techniką oceny
  ogółu wiedzy i umiejętności oraz pozostawia trwały efekt.

  Informacja na temat współdziałania w zakresie przygotowania programu studiów z interesariuszami zewnętrznymi, w szczególności stowarzyszeniami i organizacjami zawodowymi, społecznymi :

  Przedstawiciele przedsiębiorstw – członkowie Rady Społecznej działającej przy Wydz. IET, są
  ważnymi wyrazicielami potrzeb rynku IT, źródłem propozycji, opiniodawcą i konsultantem
  wprowadzanych zmian kierunkowych i bieżących dostosowań programu kształcenia na kierunku
  Teleinformatyka. Wielokrotnie formułowali oni wysoką opinię o programie studiów kierunku
  Teleinformatyka i jego przydatności (por. m.in.
  pozytywne wypowiedzi dyrektora firmy Motorola Solutions Polska, dyrektora ds. programów
  firmy Ericpol oraz przedstawicieli firmy Akamai – http://teleinformatyka.kt.agh.edu.pl/ zakładka
  Opinie).
  Współpraca z otoczeniem gospodarczym, stowarzyszeniami i organizacjami zawodowymi,
  społecznymi, szczególnie w zakresie kształcenia, nabywania wiedzy, umiejętności i kompetencji
  społecznych, prowadzących do uzyskania
  kompetencji inżynierskich rozwija się i przynosi szereg efektów.

  Admission requirements:
  Opis kompetencji oczekiwanych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:

  Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie dyplomu inżyniera/licencjata (dyplomu ukończenia studiów I stopnia – inżynierskich/licencjackich) uzyskanego na kierunku Teleinformatyka, Informatyka lub Elektronika i Telekomunikacja.

  Warunki rekrutacji, z uwzględnieniem laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich :

  Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z Uchwałą Senatu AGH nr 41/2018 – w sprawie warunków i trybu
  rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020

  Przewidywany limit przyjęć na studia wraz ze wskazaniem minimalnej liczby osób przyjętych, warunkującej uruchomienie edycji studiów :
  Minimalna liczba studentów: 30
  Maksymalna liczba studentów: 70

  Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach
  zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 46 ECTS
  zajęć z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów 12 ECTS
  zajęć o charakterze praktycznym, kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć laboratoryjnych, projektowych, praktycznych i warsztatowych 41 ECTS
  zajęć podlegających wyborowi przez studenta (w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS koniecznych do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia) 40 ECTS
  zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 16 ECTS
  zajęć z języka obcego 2 ECTS
  praktyk zawodowych 0 ECTS
  zajęć związanych z prowadzoną w Uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów, w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie, z uwzględnieniem udziału studentów w zajęciach przygotowujących do prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności (dotyczy tylko studiów o profilu ogólnoakademickim) 68 ECTS
  zajęć kształtujących umiejętności praktyczne w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie (dotyczy tylko studiów o profilu praktycznym) 0 ECTS

  Praktyki zawodowe

  Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych:

  Plan studiów nie przewiduje odbywania obowiązkowych praktyk zawodowych, ale studenci są zachęcani do realizacji takich praktyk w trybie nadobowiązkowym.

  Szczegółowe zasady realizacji programu studiów ustalone przez Dziekana Wydziału (tzw. zasady studiowania)

  Zasady wpisu na kolejny semestr:

  Zgodnie z §17 Regulaminu Studiów w AGH
  https://www.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/images/dokumenty/regulamin_studiow/regu
  lamin_studiow_pierwszego_i_drugiego_stopnia_w_agh_pazdziernik_2017.pdf

  Zasady wpisu na kolejny semestr studiów w ramach tzw. dopuszczalnego deficytu punktów ECTS :

  Zasady wpisu na kolejny semestr studiów w ramach tzw. dopuszczalnego deficytu punktów
  ECTS, który wynosi 15 punktów ECTS, określono w §17 Regulaminu Studiów w AGH
  https://www.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/images/dokumenty/regulamin_studiow/regu
  lamin_studiow_pierwszego_i_drugiego_stopnia_w_agh_pazdziernik_2017.pdf

  Dopuszczalny deficyt punktów ECTS:
  15
  Organizacja zajęć w ramach tzw. bloków zajęć:

  Plan studiów nie przewiduje bloków zajęć

  Semestry kontrolne:
  3
  Warunki odbywania indywidualnego programu studiów:

  Na kierunku prowadzone są studia indywidualne, zgodnie z regulaminem studiów AGH: §9 Regulaminu Studiów w AGH, INDYWIDUALIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA
  https://www.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/images/dokumenty/regulamin_studiow/regu
  lamin_studiow_pierwszego_i_drugiego_stopnia_w_agh_pazdziernik_2017.pdf

  Warunki realizacji praktyk zawodowych, w tym w szczególności system kontroli praktyk i ich zaliczania :

  Plan studiów nie przewiduje obowiązkowych praktyk zawodowych, ale studenci są zachęcani do realizacji takich praktyk w trybie nadobowiązkowym.

  Zasady obieralności modułów zajęć:

  Przygotowano procedurę zgłaszania i zatwierdzania/przydzielania obieralnych modułów zajęć,
  której bazą jest średnia ocen (z dwóch ostatnich semestrów) uzyskanych przez studenta

  Zasady obieralności ścieżek kształcenia, ścieżek dyplomowania lub specjalności albo kwalifikacji na nie :

  Nie ma ścieżek kształcenia, dyplomowania lub specjalności

  Warunki i wymagania związane z przygotowaniem projektów dyplomowych i prac dyplomowych oraz realizacją procesu dyplomowania :

  Zgodnie z § 25 PRACE DYPLOMOWE oraz § 26 EGZAMINY DYPLOMOWE Regulaminu Studiów w
  AGH
  https://www.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/images/dokumenty/regulamin_studiow/regu
  lamin_studiow_pierwszego_i_drugiego_stopnia_w_agh_pazdziernik_2017.pdf

  Zasady ustalania ogólnego wyniku ukończenia studiów:

  Zasady ustalania ogólnego wyniku ukończenia studiów precyzuje § 27 UKOŃCZENIE STUDIÓW
  Regulaminu Studiów w AGH
  https://www.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/images/dokumenty/regulamin_studiow/regu
  lamin_studiow_pierwszego_i_drugiego_stopnia_w_agh_pazdziernik_2017.pdf

  Inne wymagania związane z realizacją programu studiów wynikające z Regulaminu studiów albo innych przepisów obowiązujących w Uczelni:

  Nie ma innych wymagań