Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Project management and economics
Course of study:
2019/2020
Code:
ITEI-2-108-s
Faculty of:
Computer Science, Electronics and Telecommunications
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
ICT studies
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polski i Angielski
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Grega Michał (grega@kt.agh.edu.pl)
Module summary

Celem modułu jest nauka podstaw współczesnych metod zarządzania projektami oraz podstaw ekonomicznych prowadzenia projektów.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi współpracować w zespole przygotowując plan złożonego projektu o charakterze teleinformatycznym. TEI2A_K01 Project
Skills: he can
M_U001 Potrafi zaprojektować harmonogram projektu metodą ścieżki krytycznej TEI2A_U06 Examination
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Potrafi poprawnie definiować cel i zakres projektu TEI2A_W03, TEI2A_W05 Report,
Examination,
Activity during classes
M_W002 Potrafi stworzyć kompletną strukturę podziału pracy. Umie przyjąć metodologię szacowania czasochłonności i zastosować ją w praktyce TEI2A_W03, TEI2A_W05 Report,
Examination,
Activity during classes
M_W003 Umie stworzyć harmonogram przy użyciu metody ścieżki krytycznej TEI2A_W03, TEI2A_W05 Report,
Examination,
Activity during classes
M_W004 Potrafi oszacować budżet projektu i opracować plan zarządzania zasobami w projekcie TEI2A_W03, TEI2A_W05 Report,
Examination,
Activity during classes
M_W005 Potrafi utworzyć rejestr ryzyk dla projektu, przeprowadzić ich ilościową i jakościową analizę oraz stworzyć plan postępowania z ryzykiem TEI2A_W03, TEI2A_W05 Report,
Examination,
Activity during classes
M_W006 Potrafi wymienić podstawowe typy organizacji projektowych. Po6trafi wymienić ich wady i zalety. Umie stworzyć strukturę zarządzania projektem. TEI2A_W03, TEI2A_W05 Report,
Examination,
Activity during classes
M_W007 Zna definicję projektu i rozumie różnicę między projektem a procesem a także między projektem, programem a portfolio projektów. TEI2A_W03 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
56 28 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi współpracować w zespole przygotowując plan złożonego projektu o charakterze teleinformatycznym. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zaprojektować harmonogram projektu metodą ścieżki krytycznej + - + + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Potrafi poprawnie definiować cel i zakres projektu + - + + - - - - - - -
M_W002 Potrafi stworzyć kompletną strukturę podziału pracy. Umie przyjąć metodologię szacowania czasochłonności i zastosować ją w praktyce + - + + - - - - - - -
M_W003 Umie stworzyć harmonogram przy użyciu metody ścieżki krytycznej + - + + - - - - - - -
M_W004 Potrafi oszacować budżet projektu i opracować plan zarządzania zasobami w projekcie + - + + - - - - - - -
M_W005 Potrafi utworzyć rejestr ryzyk dla projektu, przeprowadzić ich ilościową i jakościową analizę oraz stworzyć plan postępowania z ryzykiem + - + + - - - - - - -
M_W006 Potrafi wymienić podstawowe typy organizacji projektowych. Po6trafi wymienić ich wady i zalety. Umie stworzyć strukturę zarządzania projektem. + - - - - - - - - - -
M_W007 Zna definicję projektu i rozumie różnicę między projektem a procesem a także między projektem, programem a portfolio projektów. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 126 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 56 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 70 h
Module content
Lectures (28h):
 1. Projekt

  Definicja organizacji. Definicja projektu. Rola projektu w organizacji. Cykl życia projektu. Sukces i porażka projektu. Metodyki zarządzania projektami. Definicja prawidłowego celu projektu. Definiowane wymagań. Specyfikacja w projekcie. (MG)

 2. Otoczenie projektu

  Interesariusze projektu. Zarządzanie interesariuszami projektu. (MG)

 3. Struktura organizacyjna projektu

  Rodzaje struktur organizacyjnych. Dobór struktury organizacyjnej dla projektu i organizacji. Rola kierownika projektu. (MG)

 4. Planowanie projektu

  Karta Projektu. Analiza wykonalności. Struktura podziału pracy. Szacowanie czasochłonności. Harmonogramowanie. Metoda ścieżki krytycznej. Diagram Gantta. Bufory czasowe. Budżetowanie projektu. Planowanie zasobów. (MG)

 5. Zarządzanie ryzkiem w projekcie

  Identyfikacja ryzyka. Jakościowa i ilościowa analiza ryzyka. Monitorowanie ryzyka na etapie realizacji (MG)

 6. Zarządzanie jakością w projekcie

  Definicja jakości w projekcie. Kontrola jakości (MG)

 7. Komunikacja w projekcie

  Zasady komunikacji w projekcie. Rodzaje zespołów projektowych (MG)

 8. Realizacja i monitorowanie projektu

  Zarządzanie projektem na etapie realizacji. Kontroling. Monitorowanie kosztów. Metoda wartości wypracowanej. Tolerancja w projekcie. (MG)

 9. Zagadnienia zaawansowane

  Pryncypia projektowe, uzasadnienie biznesowe, zarządzanie strategiczne, inicjowanie projektu, sterowanie etapem, zarządzanie dostarczaniem produktów, zarządzanie zmianami w projekcie, wpływ zmiany na koszty i zasadność biznesową. zarządzanie końcem etapu, zamykanie projektu, dostosowywanie metodyki zarządzania do wielkości projektu (PP)

Laboratory classes (14h):
 1. Wprowadzenie

  Rola i istotność pracy w grupie na przykładzie prostych zadań. Dyskusja wyników. Podział na zespoły laboratoryjne i projektowe. (MG)

 2. Definiowanie celu projektu

  Student definiuje cel projektu dla wskazanego projektu. Praca samodzielna i dyskusja wyników. (MG)

 3. Karta projektu

  Student zapoznaje się z wzorcową kartą projektu. Dyskusja znaczenia karty projektu w zarządzaniu i realizacji projektem. (

 4. Struktura podziału pracy i szacowanie czasochłonności

  Student tworzy strukturę podziału pracy dla zadanego projektu i szacuje czasochłonność. Dyskusja wyników.

 5. Metoda ścieżki krytycznej

  Na podstawie jednego, wybranego projektu grupa wspólnie układa diagram Pertta metodą ścieżki krytycznej.

 6. Planowanie zasobów.

  Student na podstawie podanych informacji przeprowadza analizę zasobów planowanego projektu. Przeprowadza wyrównywanie zasobów i odpowiednio modyfikuje harmonogram. Prezentacja wyników i dyskusja. (MG)

 7. Komunikacja i zarządzanie zmianą

  Student prezentuje i omawia budżet i tolerancje dla projektu opracowane jako projekt. Komunikuje zagadnienia projektowe. Uczestniczy w ocenie potrzeby wprowadzenia zmiany i jej wpływu na projekt. (PP)

Project classes (14h):
 1. Wprowadzenie

  Omówienie celu ćwiczenia projektowego, sposobu oceny, przydział zadań projektowych dla grup. (MG)

 2. Definiowanie celu projektu

  Grupa projektowa definiuje i opisuje cel lub cele dla swojego projektu a także specyfikację rezultatu projektu. Grupa identyfikuje głównych interesariuszy.

 3. Struktura podziału pracy

  Grupa projektowa przygotowuje strukturę podziału pracy dla swojego projektu. (MG)

 4. Szacowanie czasu Grupa projektowa przyjmuje metodologię i dokonuje szacunków co do czasu realizacji poszczególnych zadań. Ustala też zależności pomiędzy zadaniami.
 5. Harmonogramowanie

  Grupa projektowa opracowuje harmonogram projektu metodą ścieżki krytycznej

 6. Budżetowanie

  Grupa opracowuje budżet projektu wraz z rezerwami i zasadami wynagradzania członków zespołu. (MG)

 7. Komunikacja w projekcie

  Grupa projektowa opracowuje zasady komunikacji w projekcie i proponuje strukturę zarzadzania.

 8. Zarządzanie ryzykiem

  Grupa projektowa tworzy rejestr ryzyk, ich jakościowe i ilościowe oszacowanie oraz planuje strategię postępowania z ryzykiem.

 9. Komunikacja wewnątrzprojektowa i zarządzanie zmianą

  Student opracowuje budżet i tolerancje dla projektu. Przygotowuje system kontroli zmian. Wprowadza zmianę

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena z ćwiczeń jest określana na podstawie frekwencji na ćwiczeniach i niektórych, uprzednio wskazanych wykładach z gośćmi spoza AGH oraz na podstawie kolokwiów realizowanych na każdych zajęciach. Kolokwium sprawdzać będzie wiedzę z wykładu.
Obecność na zajęciach ćwiczeniowych powoduje uzyskanie 10 punktów.
Dodatkowo, w ramach kolokwium można uzyskać 0-10 punktów
Maksymalna liczba punktów do zdobycia to max = l_ćwiczen*10 + l_kolokwiów*10
Punkty przeliczane są na ocenę według regulaminu studiów.
Dodatkowo – warunkiem koniecznym (choć nie wystarczającym!) do uzyskania pozytywnej oceny z ćwiczeń jest posiadanie nie więcej niż 3 nieusprawiedliwionych nieobecności na ćwiczeniach.
Kolokwium realizowane będzie przy użyciu systemu Kahoot.it. Niezbędne jest posiadanie ze sobą naładowanego telefonu komórkowego, tabletu lub laptopa – z dostępem do Internetu.

Ocena z projektu
Ocena z ćwiczeń jest określana przez przeliczenie liczby uzyskanych przez grupę punktów na ocenę wg regulaminu studiów. Punkty uzyskuje się:
Za oddanie zadania domowego w terminie (5 ptk)
Liczba punktów za zadanie może zostać zmniejszona (najmniej do 0 punktów) jeśli zadanie domowe zostało oddane nieterminowo (decyduje czas serwera) lub wykonane nieprawidłowo
Liczba punktów może zostać zwiększona (do maks. 10 punktów) jeśli zadanie zostanie

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena z przedmiotu to średnia arytmetyczna oceny z egzaminu, oceny z ćwiczeń oraz oceny z projektu. Dodatkowym warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z przedmiotu jest uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej (3.0) z egzaminu (i) projektu (i) ćwiczeń.

Ocenę z przedmiotu wyznacza się na podstawie zależności (sr średnia arytmetyczna, OK ocena końcowa):
if sr>4.75 then OK:=5.0 else
if sr>4.25 then OK:=4.5 else
if sr>3.75 then OK:=4.0 else
if sr>3.25 then OK:=3.5 else OK:=3.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń i projektu. Egzamin w formie pisemnej oceniany będzie na podstawie liczby zdobytych punktów a ocena obliczona podstawie regulaminu studiów.

Ćwiczenia oceniane będą na podstawie obecności i aktywności na ćwiczeniach.

Projekt oceniany będzie na podstawie regularnie przysłanych i omawianych zadań projektowych ocenianych w skali punktowej. Ocena obliczona będzie podstawie regulaminu studiów.

Zaliczenie poprawkowe przedmiotu możliwe jest na podstawie egzaminu ustnego. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia poprawkowego jest posiadanie nie więcej niż 3 nieusprawiedliwionych nieobecności w ćwiczeniach projektowych i ćwiczeniach laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nie ma możliwości odrabiania ćwiczeń i projektu.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Literatura:
A Guide to Project Management Body of Knowledge (PMBOK®Guide Fourth Edition lub nowsze),Project Management Institute®
Wysocki Robert K., McGary R., Efektywne zarządzanie projektami, OnePress, 2005
Jan Werewka, Józef Lewicki, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska Zarządzanie Projektami W Przedsiębiorstwie Informatycznym, Wydawnictwa AGH, 2012
Frame D., Zarządzanie projektami w organizacjach, WIG-PRESS, 2001
Whitehead R., Poradnik kierownika zespołu, WNT, 2005
Nicholas John .M., Steyn H, Zarządzanie projektami, Wolters Kluwer, 2012
Trocki M., Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, 2012

Pomoce naukowe:
Rzutnik multimedialny, tablica

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Realizacja zajęć ćwiczeniowych i projektowych możliwa jest w grupach najwyżej 15-osobowych. Wymagana jest sala o swobodnej konfiguracji krzeseł i stołów.

Zajęcia przedmiotu mogą być prowadzone w języku angielskim ilekroć zajdzie jeden z poniższych przypadków:
studenci wyrażą zgodę na prowadzenie zajęć w języku angielskim,
na studia zostaną zapisani studenci z zagranicy,
całość lub część zajęć zostanie powierzona ekspertowi z zagranicy.
Materiały do zajęć (slajdy, instrukcje, zadania/problemy do rozwiązania) mogą być przygotowane w języku angielskim. Egzaminy i zaliczenia mogą być prowadzone w języku angielskim.