Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Science Club 2
Course of study:
2019/2020
Code:
ITEI-2-308-s
Faculty of:
Computer Science, Electronics and Telecommunications
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
ICT studies
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż. Natkaniec Marek (natkanie@kt.agh.edu.pl)
Module summary

W ramach modułu student rozwija swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje poprzez realizację wybranego projektu naukowo-badawczego, którego wyniki są kolejno prezentowane na Konferencji Kół Naukowych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student poszerza i podnosi poziom swojej wiedzy wykraczającej poza obowiązujący program studiów poprzez udział w pracach naukowo-badawczych, sesjach naukowych konferencjach, dodatkowych kursach i szkoleniach specjalistycznych. TEI2A_K03, TEI2A_K02, TEI2A_K01 Coordination, conduct of a research project, preparation of a scientific paper, organization, organization of conferences, camps and scientific trips.,
Presentation,
Project,
Preparation and conduct of scientific research,
Scientific paper,
Participation in a discussion,
Participation in scientific research, conferences, additional internships and training courses,
Execution of a project,
Involvement in teamwork
M_K002 Student rozumie potrzebę stałego dokształcania się, wartości samodzielnego i kreatywnego myślenia, odpowiedzialności za wspólne działania oraz potrzeby promocji wiedzy i osiągnięć naukowych. TEI2A_K03, TEI2A_K02, TEI2A_K01 Coordination, conduct of a research project, preparation of a scientific paper, organization, organization of conferences, camps and scientific trips.,
Presentation,
Project,
Preparation and conduct of scientific research,
Scientific paper,
Participation in competitions and festivals of science and technology, promotion of a faculty, the University,
Participation in scientific research, conferences, additional internships and training courses,
Execution of a project,
Involvement in teamwork
Skills: he can
M_U001 Student potrafi korzystać z literatury fachowej oraz źródeł internetowych. TEI2A_U02, TEI2A_U01 Participation in scientific research, conferences, additional internships and training courses,
Execution of a project
M_U002 Student potrafi samodzielnie lub w zespole opracować dokumentację zadania badawczego/projektowego i koordynować jego realizację (np. Grant Rektorski). TEI2A_U02, TEI2A_U03 Coordination, conduct of a research project, preparation of a scientific paper, organization, organization of conferences, camps and scientific trips.
M_U003 Student potrafi przygotować prezentację i przedstawić ją publicznie. TEI2A_U02, TEI2A_U03 Coordination, conduct of a research project, preparation of a scientific paper, organization, organization of conferences, camps and scientific trips.,
Presentation,
Participation in competitions and festivals of science and technology, promotion of a faculty, the University,
Participation in scientific research, conferences, additional internships and training courses
M_U004 Student potrafi przygotować referat naukowy lub publikację naukową. TEI2A_U02, TEI2A_U01, TEI2A_U03, TEI2A_U04 Coordination, conduct of a research project, preparation of a scientific paper, organization, organization of conferences, camps and scientific trips.,
Presentation,
Preparation and conduct of scientific research
M_U005 Student doskonali umiejętności organizacyjne (organizacja konferencji, obozów i wycieczek naukowych, promocji nauki). TEI2A_U03 Participation in competitions and festivals of science and technology, promotion of a faculty, the University,
Involvement in teamwork
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student poszerza i podnosi poziom swojej wiedzy wykraczającej poza obowiązujący program studiów poprzez udział w pracach naukowo-badawczych, sesjach naukowych konferencjach, dodatkowych kursach i szkoleniach specjalistycznych TEI2A_W03, TEI2A_W01, TEI2A_W02, TEI2A_W04, TEI2A_W05 Participation in scientific research, conferences, additional internships and training courses
M_W002 Student zna zasady stosowania norm i przepisów prawnych w obszarze teleinformatyki, umie korzystać z informacji patentowej TEI2A_W05 Preparation and conduct of scientific research
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student poszerza i podnosi poziom swojej wiedzy wykraczającej poza obowiązujący program studiów poprzez udział w pracach naukowo-badawczych, sesjach naukowych konferencjach, dodatkowych kursach i szkoleniach specjalistycznych. - - - - - - - - - + -
M_K002 Student rozumie potrzebę stałego dokształcania się, wartości samodzielnego i kreatywnego myślenia, odpowiedzialności za wspólne działania oraz potrzeby promocji wiedzy i osiągnięć naukowych. - - - - - - - - - + -
Skills
M_U001 Student potrafi korzystać z literatury fachowej oraz źródeł internetowych. - - - - - - - - - + -
M_U002 Student potrafi samodzielnie lub w zespole opracować dokumentację zadania badawczego/projektowego i koordynować jego realizację (np. Grant Rektorski). - - - - - - - - - + -
M_U003 Student potrafi przygotować prezentację i przedstawić ją publicznie. - - - - - - - - - + -
M_U004 Student potrafi przygotować referat naukowy lub publikację naukową. - - - - - - - - - + -
M_U005 Student doskonali umiejętności organizacyjne (organizacja konferencji, obozów i wycieczek naukowych, promocji nauki). - - - - - - - - - + -
Knowledge
M_W001 Student poszerza i podnosi poziom swojej wiedzy wykraczającej poza obowiązujący program studiów poprzez udział w pracach naukowo-badawczych, sesjach naukowych konferencjach, dodatkowych kursach i szkoleniach specjalistycznych - - - - - - - - - + -
M_W002 Student zna zasady stosowania norm i przepisów prawnych w obszarze teleinformatyki, umie korzystać z informacji patentowej - - - - - - - - - + -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 70 h
Contact hours 5 h
Module content
Prace kontrolne i przejściowe (45h):

Działalność studenta w studenckim kole naukowym obejmująca: udział w pracach badawczych, koordynację projektów badawczych (Grant Rektorski), przygotowanie i prezentacja referatów w ramach sesji, seminariów i konferencji naukowych, przygotowanie publikacji naukowych, uczestnictwo w dodatkowych stażach, praktykach i szkoleniach specjalistycznych, organizacja konferencji, obozów i wycieczek naukowych, udział w konkursach i festiwalach naukowych, promocja nauki, wydziału i uczelni, podnoszenie poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Prace kontrolne i przejściowe: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

W ramach przedmiotu student powinien wykonać projekt, który zostanie zaprezentowany na Konferencji Kół Naukowych. Jeżeli opracowany projekt jest wartościowy z punktu widzenia nauki, student powinien przygotować publikację naukową, w której przedstawione zostaną uzyskane wyniki badań. Student powinien się również włączyć w działalność organizacyjną i promocyjną Koła Naukowego Telephoners.

Participation rules in classes:
  • Prace kontrolne i przejściowe:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Nie określono
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona: 0.5 * udział w pracach naukowo-badawczych + 0.3 * udział w konferencji naukowej/referat/ + 0.1 * publikacja naukowa + 0.1 * działalność organizacyjna i promocyjna, staże, szkolenia

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student wyrównuje zaległości powstałe wskutek usprawiedliwionych nieobecności we własnym zakresie.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagania dodatkowe: zainteresowanie nauką, umiejętność pracy w zespole, aktywność i kreatywność.
Limit przyjęć na kurs wynosi 12 osób.

Recommended literature and teaching resources:

1. Czasopisma naukowe
2. Materiały konferencyjne
3. Standardy (IEEE, ETSI i inne).
4. Przepisy prawne i normy przedmiotowe
5. Strony internetowe
6. Książki

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

http://bpp.agh.edu.pl/autor/natkaniec-marek-01336

Additional information:

Wstępna ocena pracy studenta w studenckim kole naukowych dokonywana jest przez opiekuna koła.