Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
IT project methodology
Course of study:
2019/2020
Code:
ITEI-2-204-s
Faculty of:
Computer Science, Electronics and Telecommunications
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
ICT studies
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polski i Angielski
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Boryło Piotr (borylo@agh.edu.pl)
Module summary

Celem przedmiotu jest przybliżenie zwinnych metodyk zarządzania projektami informatycznymi. Nacisk będzie położony na praktyczny aspekt zagadnienia, przykłady zastosowań oraz rozwiązywanie problemów.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi pracować jako członek zespołu projektowego grupowej i rozumie role w grupie. Umie stworzyć zespół projektowy, ustanowić środowisko do pracy zespołowej i stosować zasady komunikacji TEI2A_K02, TEI2A_U03, TEI2A_K01 Involvement in teamwork
Skills: he can
M_U001 Umie sprawnie reagować na zagadnienia projektowe oceniać je i wprowadzać zmiany w odpowiedzi na zagadnienia. TEI2A_W03, TEI2A_U06, TEI2A_U03 Execution of a project,
Test
M_U002 Potrafi przygotować opis niedużego projektu wymagającego pracy grupowej. Potrafi ocenić zakres projektu informatycznego na podstawie opisu TEI2A_W03, TEI2A_U06, TEI2A_U02, TEI2A_U03 Execution of a project
M_U003 Zna wybrane metody warsztatowe prowadzenia projektów. Zna wybrane metody zarządzania usługami i infrastrukturą IT. Zna wybrane zwinne techniki zarządzania. TEI2A_W03, TEI2A_U06, TEI2A_U01 Test,
Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Potrafi identyfikować ryzyka projektu informatycznego. TEI2A_W03 Execution of a project
M_W002 Potrafi wymienić struktury organizacyjne projektów. Potrafi dobrać odpowiednią strukturę do charakteru i zakresu projektu. TEI2A_W03, TEI2A_W04, TEI2A_W05 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi pracować jako członek zespołu projektowego grupowej i rozumie role w grupie. Umie stworzyć zespół projektowy, ustanowić środowisko do pracy zespołowej i stosować zasady komunikacji - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie sprawnie reagować na zagadnienia projektowe oceniać je i wprowadzać zmiany w odpowiedzi na zagadnienia. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi przygotować opis niedużego projektu wymagającego pracy grupowej. Potrafi ocenić zakres projektu informatycznego na podstawie opisu - - - + - - - - - - -
M_U003 Zna wybrane metody warsztatowe prowadzenia projektów. Zna wybrane metody zarządzania usługami i infrastrukturą IT. Zna wybrane zwinne techniki zarządzania. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Potrafi identyfikować ryzyka projektu informatycznego. + - - + - - - - - - -
M_W002 Potrafi wymienić struktury organizacyjne projektów. Potrafi dobrać odpowiednią strukturę do charakteru i zakresu projektu. + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 28 h
Realization of independently performed tasks 22 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (15h):
 1. Metodyki zarządzania projektami

  Metody kaskadowe i metody zwinne w zarządzaniu projektami. Relacje i różnice pomiędzy metodykami ogólnymi do zarządzania projektami a metodykami dla projektów informatycznych. Projekty. Programy. Portfel zmiany biznesowej. Środowisko zarządzania zmianą.

 2. Praca zespołowa w projekcie informatycznym

  Rodzaje zespołów projektowych. Struktury organizacyjne zespołów. Wybór struktury organizacyjnej dla projektu. Rola kierownika projektu. Kompetencje i odpowiedzialności.

 3. Definiowanie projektu.

  Określanie potrzeb. Wychwytywanie, ilustrowanie i modelowanie związków, zależności i przepływów pomiędzy logiką biznesową a technologiami informacyjnymi. Planowanie korzyści. Analiza wykonalności i opłacalności. Definiowane wymagań. Określanie formuły realizacyjnej projektu. Planowanie i harmonogramowanie prac.
  Elementy budżetowania projektu, określania i planowania zasobów.

 4. Komunikacja w projekcie informatycznym.

  Zasady i sposoby komunikacji. Praca w środowisku klient-dostawca (biznes-IT). Podstawowe kompetencje miękkie.

 5. Zarządzanie jakością w projekcie informatycznym.

  Definiowanie jakości w projekcie. Cele zarządzania jakością. Kontrola jakości. Narzędzia i techniki. Normy dot. jakości oprogramowania. Zarządzanie ryzkiem w projekcie informatycznym. Wychwytywanie i analizowanie zagadnień projektowych.
  Główne wskaźniki wykonania projektu.

 6. Charakterystyka wybranych metodyk

  Przeznaczenie i charakterystyka wybranych metodyk: Agile Project Management, Lean IT, Kanban, SCRUM ze wskazaniem różnic i wskazówek dot. doboru metodyki do projektu

 7. Narzędzia wspomagające pracę w projekcie informatycznym.

  Przegląd narzędzi wykorzystywanych podczas pracy w projekcie.

Project classes (30h):
 1. Praca w zespole

  Praca w grupie na przykładzie prostych zadań.

 2. Definiowanie projektu.

  Student identyfikuje cel projektu dla wskazanego przykładowego projektu.

 3. Opracowanie założeń oraz wymagań dla projektu.

  Opracowanie założeń projektu. Student przygotowuje krótką specyfikacje projektu, z opisem wyniku i korzyści.

 4. Specyfikowanie projektu.

  Specyfikowanie projektu. Opisywanie spodziewanego wyniku i spodziewanych korzyści.
  Definiowanie kluczowych wskaźników efektu.

 5. Budowanie zespołu.

  Student określa profile kompetencyjne członków zespołu.

 6. Komunikacja w zespole

  Komunikacja i obsługa zmiany. Zespół uczy się obsłużyć sytuacje związane ze zmianą wymagań, zakresu itp. według zasad wybranej metodyki.

 7. Powierzanie zadań do wykonania

  Student stosuje metody i techniki od wybranej metodyki do przydzielania pracy i delegowania pracy.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:
 • Wykłady – na koniec semestru odbędzie się pisemne kolokwium zaliczeniowe obejmujące swoim
  zakresem całość materiału omawianego na wykładzie. Dopuszczalna będzie jednokrotna poprawa wyników kolokwium, w zależności od liczby zainteresowanych osób przyjmie ona formę zaliczenia ustnego bądź pisemnego. Odpowiedzialność za ustalenie terminu poprawkowego spoczywa na zainteresowanych studentach.
 • Ćwiczenia projektowe – warunkiem koniecznym uzyskania zaliczenia jest złożenie projektu zgodnie z
  wytycznymi przedstawionymi na pierwszych zajęciach. Oceniany będzie zarówno efekt końcowy jak i
  systematyczność pracy w trakcie całego semestru. Dopuszczalna będzie jednokrotna poprawa projektu
  w terminie do 5 dni od daty otrzymania oceny pierwszej wersji.
Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z przedmiotu jest uzyskanie oceny pozytywnej z kolokwium na zakończenie zajęć oraz oceny pozytywnej z ćwiczeń laboratororyjnych. Oceny te ustalane są na podstawie liczby uzyskanych punktów, przeliczonych według obowiązujące skali ocen.

W ocenie ćwiczeń laboratoryjnych brana będzie pod uwagę aktywność podczas ćwiczeń laboratoryjnych oraz oceny z zadań zleconych do wykonania podczas zajęć i w domu.

Ocena końcowa z przedmiotu jest określana w oparciu o średnią arytmetyczną ważoną liczby punktów z kolokwium (waga 50%) oraz liczby punktów z ćwiczeń laboratoryjnych (50%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obowiązek za wyrównywanie zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach
spoczywa na samym nieobecnym. W odniesieniu do wykład do procesu samokształcenia student może wykorzystać udostępniane przez prowadzącego wykłady oraz zalecaną literaturę.

W zakresie ćwiczeń projektowych zainteresowany będzie wyrównywał zaległości we współpracy z grupą
projektową

Może on dodatkowo skorzystać z godzin konsultacyjnych prowadzących zajęcia w celu wyjaśnienia
niejasnych kwestii.

Prerequisites and additional requirements:

Brak.

Recommended literature and teaching resources:

1. K.S. Rubin, Essential Scrum: A Practical Guide to the Most Popular Agile Process.
2. Angielskojęzyczne i polskie serwisy internetowe dot. Metodyki RUP, KANBAN, ITIL.
3. J. Werewka, J. Lewicki, A. Zakrzewska-Bielawska, Zarządzanie Projektami W Przedsiębiorstwie Informatycznym, Wydawnictwa AGH, 2012.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Piotr Boryło posiada certyfikat PRINCE2® Foundation Certificate in Project Management

Piotr Pacyna posiada certyfikat PRINCE2 Practitioner oraz akredytację właściciela metodyki PRINCE2 do prowadzenia zajęć i szkoleń akredytowanych oraz posiada certyfikat TOGAF 9 Certified (Level 2) poświadczający znajomość metodyki TOGAF.

Additional information:

Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem innowacyjnych metod dydaktycznych opracowanych w projekcie POWR.03.04.00-00-D002/16, realizowanym w latach 2017-2019 na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.