Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Innovation and enterpreneurship
Course of study:
2019/2020
Code:
ITEI-2-205-s
Faculty of:
Computer Science, Electronics and Telecommunications
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
ICT studies
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polski i Angielski
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Grega Michał (grega@kt.agh.edu.pl)
Module summary

Celem modułu jest zapoznanie z zagadnieniami związanymi z innowacyjności w biznesie, budową biznes planu, pozyskania kapitału oraz problematyki prawa własności intelektualnej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi współpracować w ramach zespołu dzieląc się obowiązkami i odpowiedzialnością TEI2A_K01 Presentation
Skills: he can
M_U001 Potrafi przygotować i wygłosić prezentację dla inwestora (Elevator Pitch) TEI2A_U07 Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Potrafi zdefiniować innowację i jej rodzaje. Wie, na czym polega innowacyjne myślenie. Potrafi ocenić rynkową wartość innowacji. TEI2A_W05 Examination,
Activity during classes
M_W002 Zna definicję modelu biznesowego. Potrafi rozpoznać model biznesowy istniejących przedsięwzięć. Potrafi stworzyć model biznesowy TEI2A_W05 Examination,
Activity during classes
M_W003 Zna zasady ochrony własności intelektualnej. Wie, jakie są wymagania stawiane przy uzyskiwaniu patentu TEI2A_W04, TEI2A_W03 Examination,
Activity during classes
M_W004 Potrafi stworzyć biznes plan TEI2A_W05 Examination,
Activity during classes
M_W005 Zna sposoby pozyskania kapitału na działalność gospodarczą. Potrafi wymienić zalety i wady poszczególnych metod TEI2A_W04, TEI2A_W03 Examination,
Activity during classes
M_W006 Wie, w jaki sposób otworzyć działalność gospodarczą. Potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej TEI2A_W04, TEI2A_W03 Examination,
Activity during classes
M_W007 Zna szablon Business Model Canvas i potrafi wyjaśnić jego elementy TEI2A_W05 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi współpracować w ramach zespołu dzieląc się obowiązkami i odpowiedzialnością - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi przygotować i wygłosić prezentację dla inwestora (Elevator Pitch) - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Potrafi zdefiniować innowację i jej rodzaje. Wie, na czym polega innowacyjne myślenie. Potrafi ocenić rynkową wartość innowacji. + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna definicję modelu biznesowego. Potrafi rozpoznać model biznesowy istniejących przedsięwzięć. Potrafi stworzyć model biznesowy + - + - - - - - - - -
M_W003 Zna zasady ochrony własności intelektualnej. Wie, jakie są wymagania stawiane przy uzyskiwaniu patentu + - - - - - - - - - -
M_W004 Potrafi stworzyć biznes plan + - + - - - - - - - -
M_W005 Zna sposoby pozyskania kapitału na działalność gospodarczą. Potrafi wymienić zalety i wady poszczególnych metod + - - - - - - - - - -
M_W006 Wie, w jaki sposób otworzyć działalność gospodarczą. Potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej + - - - - - - - - - -
M_W007 Zna szablon Business Model Canvas i potrafi wyjaśnić jego elementy + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 50 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (30h):
 1. Wprowadzenie

  Definicja innowacji. Rodzaje innowacji. Tworzenie innowacji. Innowacyjne myślenie. Pojęcie „Disruptive Innovation” (MG)

 2. Model biznesowy

  Definicja. Przykłady. Buisness Model Creation Canvas (MG)

 3. Zabezpieczenie praw własności

  Prawo patentowe w Polsce, Europie i USA. Wymagania i koszty. (JD)

 4. Biznes Plan

  Struktura, elementy składowe, ocena. (JD)

 5. Pozyskiwanie kapitału

  Etapy życia innowacyjnego przedsiębiorstwa. Źródła kapitału. Elewator pitch i rozmowa z inwestorem. Value Proposition (MG)

 6. Otwieranie działalności gospodarczej

  Rodzaje działalności gospodarczych. Wymagania prawne. Ścieżka formalna. Zamykanie działalności gospodarczej. (JD)

 7. Podstawy systemu finansowo – księgowego firmy

  Rodzaje księgowości. Zobowiązania. ZUS. System fiskalny. (JD)

 8. Przedsiębiorczość akademicka i programy wspierające

  Ustawa o zasadach finansowania nauki. Broker innowacji. Programy NCBiR. (JD)

Laboratory classes (15h):
 1. Disruptive Innovation. Catching the Wave

  analiza przypadku

 2. Biopure Corp.

  analiza przypadku

 3. How to Write a Great Business Plan

  analiza przypadku

 4. Busness Model Creation Canvas

  ćwiczenia

 5. Strategia marketingowa

  ćwiczenia

 6. Co jest wynalazkiem?

  ćwiczenia

 7. Elevator Pitch

  Rozmowa z inwestorem w praktyce

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie obecności. Każda nieusprawiedliwiona nieobecność powoduje obniżenie oceny końcowej o jeden stopień w dół.

Zajęcia kończą się prezentacją końcową wygłaszaną przez grupę studentów. Ocena z prezentacji jest ustalana przez prowadzących na podstawie zgodności z wytycznymi dotyczącymi prezentacji typu “elevator pitch”.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena z przedmiotu to średnia arytmetyczna oceny z prezentacji końcowej, oraz oceny z laboratorium. Dodatkowym warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z przedmiotu jest uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej (3.0) z prezentacji końcowej i laboratorium.

W przypadku wyliczania jakiejkolwiek oceny na podstawie uzyskanych punktów, stosuje się progi według §13, pkt. 1 Regulaminu Studiów. W przypadku wyliczania jakiejkolwiek oceny na podstawie średniej ważonej innych ocen stosuje się takie same progi jak zdefiniowane w §27, pkt. 4 Regulaminu Studiów.".

Laboratorium oceniane będzie na podstawie przygotowania do laboratorium i aktywności. Ocena obliczona będzie podstawie regulaminu studiów.

Zaliczenie poprawkowe przedmiotu możliwe jest na podstawie egzaminu ustnego. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia poprawkowego jest posiadanie nie więcej niż 3 nieusprawiedliwionych nieobecności w ćwiczeniach projektowych i ćwiczeniach laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nie ma możliwości odrabiania zaległych zajęć.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Harvard Buisness Review: Disruptive Technologies: Catching the Wave
2. Harvard Buisness Review: William A. Sahlman, How to Write a Great Business Plan
3. Harvard Buisness Review: John T. Gourville, Biopure Corp.
4. Targalski J., Przedsiębiorczość i zarządzanie, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2003
5. Strużycki M., Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2002

Pomoce naukowe:
Case studies Harvard Buisness School licencjonowane per capita.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Patentowanie wynalazków wspomaganych komputerowo – analiza aktualnego stanu prawnego — Patenting process of computer-implemented inventions – analysis of current legal status / Jerzy DOMŻAŁ // Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne ; ISSN 1230-3496. — 2017 R. 90 nr 8-9, s. 659–664. — Bibliogr. s. 664. — KSTiT 2017 : XXXIII Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinfromatyki : Warszawa, 13–15 września 2017

2. Jerzy Domżał, Patentowanie wynalazków wspomaganych komputerowo, czyli w co gra urząd, Dziennik Gazeta Prawna, 04.04.2017 r., http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1032524,domzal-patentowanie-wynalazkow-wspomaganych-komputerowo-czyli-w-co-gra-urzad.html

3. Jerzy Domżał, Czy Polska w końcu zechce być prawdziwie innowacyjna?, Dziennik Gazeta Prawna, 23.01.2018 r., http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1099428,domzal-o-innowacyjnosci-polski.html

Additional information:

Realizacja zajęć laboratoryjnych możliwa jest w grupach najwyżej 15-osobowych. Wymagana jest sala o swobodnej konfiguracji krzeseł i stołów.

Zajęcia przedmiotu mogą być prowadzone w języku angielskim ilekroć zajdzie jeden z poniższych przypadków:
• studenci wyrażą zgodę na prowadzenie zajęć w języku angielskim,
• na studia zostaną zapisani studenci z zagranicy,
• całość lub część zajęć zostanie powierzona ekspertowi z zagranicy.
Materiały do zajęć (slajdy, instrukcje, zadania/problemy do rozwiązania) mogą być przygotowane w języku angielskim. Egzaminy i zaliczenia mogą być prowadzone w języku angielskim.