Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
External routing in IP Networks
Course of study:
2019/2020
Code:
ITEI-2-207-s
Faculty of:
Computer Science, Electronics and Telecommunications
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
ICT studies
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polski i Angielski
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Chodorek Robert (chodorek@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł poświęcony jest zagadnieniom rutingu zewnętrznego ze szczególny uwzględnieniem protokołu BGP.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi rozwiązywać problem planowania i konfiguracji rutingu w złożonej sieci w zadanym czasie współpracując z grupą realizującą projekt TEI2A_K01 Case study,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork
Skills: he can
M_U001 Potrafi samodzielnie połączyć i skonfigurować sesje IBGP. TEI2A_U05, TEI2A_U06 Case study
M_U002 Potrafi samodzielnie połączyć i skonfigurować sesje EBGP. TEI2A_U06 Case study
M_U003 Umie skonfigurować protokół BGP aby trasy posiadały zadane priorytety TEI2A_U05 Case study
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Wie, jak konfigurować protokoły rutingu zewnętrznego TEI2A_W02 Test,
Case study
M_W002 Zna i rozumie problemy związane z wyborem trasy w sieci Internet TEI2A_W02 Test,
Case study
M_W003 Dysponuje wiedzą na temat aktualnych rozwiązań i standardów rutingu zewnętrznego. TEI2A_W04 Test,
Case study
M_W004 Zna i rozumie znaczenie rutingu zewnętrznego w zapewnieniu niezawodnego i bezpiecznego funkcjonowania sieci Internet. TEI2A_W02 Test,
Case study
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi rozwiązywać problem planowania i konfiguracji rutingu w złożonej sieci w zadanym czasie współpracując z grupą realizującą projekt - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi samodzielnie połączyć i skonfigurować sesje IBGP. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi samodzielnie połączyć i skonfigurować sesje EBGP. - - + - - - - - - - -
M_U003 Umie skonfigurować protokół BGP aby trasy posiadały zadane priorytety - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Wie, jak konfigurować protokoły rutingu zewnętrznego + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie problemy związane z wyborem trasy w sieci Internet + - + - - - - - - - -
M_W003 Dysponuje wiedzą na temat aktualnych rozwiązań i standardów rutingu zewnętrznego. + - + - - - - - - - -
M_W004 Zna i rozumie znaczenie rutingu zewnętrznego w zapewnieniu niezawodnego i bezpiecznego funkcjonowania sieci Internet. + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 13 h
Contact hours 2 h
Module content
Lectures (30h):

1. Koncepcja rutingu w sieci Internet, tablica tras; klasyfikacja protokołów rutingu.
2. Protokół rutingu zewnętrznego BGP: jego rola w funkcjonowaniu rutingu sieci Internet.
3. Atrybuty ścieżki protokołu BGP i sposób ich stosowania. Przetwarzanie tras.
4. Współpraca protokołu BGP z protokołami rutingu wewnętrznego (OSPF, RIP, IS-IS) – redystrybucja tras. Monitorowanie BGP.
5. Ruting strategiczny. Wybór tras w wielopunktowych systemach autonomicznych. Wagi tras, lokalne preferencje, MED.
6. Tranzytowe systemy autonomiczne. Filtry AS-Path. Filtracja list prefiksów.
7. Mapy rutingu. Atrybut Community. Reflektory tras. Konfederacje BGP. Zagadnienia skalowalności protokołu rutingu zewnętrznego. Rozwój mechanizmów i protokołów doboru tras pomiędzy systemami autonomicznymi. Architektura sieci operatora sieciowego.
8. Wsparcie dla IPv6 przez Multiprotocol BGP.
9. Ruting multikastowy: protokoły PIM-SM i PIM-DM. Międzydomenowy ruting multikastowy, protokół MSDP, interakcja mBGP z MSDP.
10. Wspólpraca Multiprotocol BGP z MPLS VPN.

Laboratory classes (30h):

1. Wprowadzenie do BGP, sesje iBGP i eBGP.
2. Zestawianie sesji iBGP w oparciu o interfejsy loopback, agregacja adresów.
3. Wybór najlepszej trasy – atrybuty AS_PATH, MED, Local_PREF.
4. Prywatne numery AS, atrybut Community.
5. Route reflectors.
6. Konfederacje.
7. Case Study.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena z ćwiczeń jest ceną z umiejętności praktycznych oraz kolokwium. Kolokwium obejmuje wiedzę uzyskaną na wykładzie i umiejętności uzyskane w trakcie ćwiczeń audytoryjnych.
Możliwość dwukrotnego zaliczenia poprawkowego tylko dla osób bez zaliczenia – ocena maksimum 4.0 przy pierwszej poprawce, maksimum 3.0 w drugiej poprawce.
Sposób wyznaczania oceny końcowej: w przypadku wyliczania jakiejkolwiek oceny na podstawie uzyskanych punktów, stosuje się progi według §13, pkt. 1 Regulaminu Studiów. W przypadku wyliczania jakiejkolwiek oceny na podstawie średniej ważonej innych ocen stosuje się takie same progi jak zdefiniowane w §27, pkt. 4 Regulaminu Studiów.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest oceną z ćwiczeń.
Sposób wyznaczania oceny końcowej: w przypadku wyliczania jakiejkolwiek oceny na podstawie uzyskanych punktów, stosuje się progi według §13, pkt. 1 Regulaminu Studiów. W przypadku wyliczania jakiejkolwiek oceny na podstawie średniej ważonej innych ocen stosuje się takie same progi jak zdefiniowane w §27, pkt. 4 Regulaminu Studiów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Studenci samodzielnie studiują materiał zajęć na których byli nieobecni na podstawie udostępnionych konspektów. Studenci mogą w ramach godzin konsultacyjnych wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące samodzielnie studiowanego materiału.

Jeżeli nieobecność studenta wypadła podczas kolokwium, ocenę można uzyskać w ramach zasad zaliczenia poprawkowego.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Hucaby D., McQuerry S., Whitaker A.: Cisco router configuration handbook. Cisco Press, 2010.
2. Shamim F.: Troubleshooting IP routing protocols. Cisco Press, 2002.
3. Leinwand A., Pinsky B., Culpepper M.: Konfiguracja ruterów Cisco : praktyczne wprowadzenie do konfiguracji Cisco IOS. Warszawa : Wydaw. RM, 2000.
4. Dokumenty normalizacyjne IETF.
5. Dokumentacja ruterów.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Chodorek A., Chodorek R.R., Pach A.R., Dystrybucja danych w sieci Internet. WKŁ, Warszawa 2007.
Chodorek R.R., Pach A.R., Transmisja multikastowa w sieciach IP. Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 2003.
Chodorek A., Chodorek R.R., Wykorzystanie ruterów dostępowych i emulatora Netkit w procesie nauczania wybranych problemów rutingu zewnętrznego . TTS. R. 22 nr 12, 2015.
Chodorek R.R., Chodorek A., Wybrane aspekty selekcji tras BGP. Studia Informatica, vol. 37 no. 2, 2016.

Additional information:

None