Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Applications for mobile phones
Course of study:
2019/2020
Code:
ITEI-2-209-s
Faculty of:
Computer Science, Electronics and Telecommunications
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
ICT studies
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polski i Angielski
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Bułat Jarosław (kwant@agh.edu.pl)
Module summary

Doskonalenie umiejętności pisania aplikacji mobilnych poprzez realizację wieloosobowych projektów.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi pracować w zespole programistycznym, komunikować się w obrębie grupy. Ma świadomość odpowiedzialności wiążącej się z wykonaniem w terminie swojej części zadania. TEI2A_K01 Project
Skills: he can
M_U001 Potrafi samodzielnie dokształcić się z wybranych zagadnień teleinformatycznych, w szczególności zapoznać się z nowymi bibliotekami potrzebnymi do wykonania zadania. TEI2A_U04 Project
M_U002 Potrafi pracować w zespole, komunikować się wykorzystując narzędzia typu GIT czy grupy dyskusyjne. Potrafi uzgodnić z pozostałymi członkami zespołu sposób interakcji poszczególnych modułów programowych. TEI2A_U03 Project
M_U003 Potrafi przygotować raport ze swojej pracy, zaprezentować go oraz przeprowadzić dyskusję merytoryczną, w szczególności uzasadniając decyzje, które podjął w trakcie projektowania modułu/aplikacji. TEI2A_U02 Project
M_U004 Potrafi zaprojektować aplikację mobilną zgodnie z przedstawionymi wymaganiami. TEI2A_U06 Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma wiedzę o trendach rozwoju mobilnych systemów operacyjnych oraz ich zastosowań w przetwarzaniu sygnałów, telekomunikacji i wirtualnej rzeczywistości. TEI2A_W04 Project
M_W002 Potrafi aktywnie uczestniczyć w projekcie. Zna najważniejsze aspekty zarządzania projektami od strony prawnej, ekonomicznej i narzędziowej. TEI2A_W03 Project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi pracować w zespole programistycznym, komunikować się w obrębie grupy. Ma świadomość odpowiedzialności wiążącej się z wykonaniem w terminie swojej części zadania. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi samodzielnie dokształcić się z wybranych zagadnień teleinformatycznych, w szczególności zapoznać się z nowymi bibliotekami potrzebnymi do wykonania zadania. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi pracować w zespole, komunikować się wykorzystując narzędzia typu GIT czy grupy dyskusyjne. Potrafi uzgodnić z pozostałymi członkami zespołu sposób interakcji poszczególnych modułów programowych. - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi przygotować raport ze swojej pracy, zaprezentować go oraz przeprowadzić dyskusję merytoryczną, w szczególności uzasadniając decyzje, które podjął w trakcie projektowania modułu/aplikacji. - - - + - - - - - - -
M_U004 Potrafi zaprojektować aplikację mobilną zgodnie z przedstawionymi wymaganiami. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę o trendach rozwoju mobilnych systemów operacyjnych oraz ich zastosowań w przetwarzaniu sygnałów, telekomunikacji i wirtualnej rzeczywistości. - - - + - - - - - - -
M_W002 Potrafi aktywnie uczestniczyć w projekcie. Zna najważniejsze aspekty zarządzania projektami od strony prawnej, ekonomicznej i narzędziowej. - - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 50 h
Contact hours 5 h
Module content
Project classes (45h):
 1. Charakterystyka zajęć

  Zajęcia obejmować będzie zaprojektowanie i wykonanie programu, biblioteki bądź fragmentu kodu realizującego zadaną funkcjonalność. Uczestnicy kursu zostaną podzielenie na zespoły 2-4 osobowe. Każdy z zespołów będzie realizował fragment większego zadania. Celem tej części zajęć, będzie uczestnictwo i prześledzenie w praktyce, procesu powstawania aplikacji od projektu do implementacji. Zostaną wykorzystane typowe narzędzia i techniki pracy zespołowej.

  Zadania realizowane przez poszczególne zespoły lub osoby będą odseparowane od pozostałych zadań, tak aby była możliwość równoległej pracy. W integracji modułów pomogą testy jednostkowe (ang. Unit Test) zapewniające poprawność działania poszczególnych modułów.

  Projekty będą pisane głównie pod system operacyjny Android będący obecnie najpopularniejszą platformą mobilną. Będą obejmowały przetwarzanie obrazu w czasie rzeczywistym, elementy VR/AR, podstawy algorytmów deep learning i uczenia maszynowego. W zadaniach będą wykorzystywane sensory specyficzne dla platform mobilny (np. akcelerometr, żyroskop, etc…). Jednym z celów projektu będzie poznanie w praktyce ograniczeń związanych z platformami mobilnymi (np. mały ekran, ograniczone zasoby, etc…)

 2. Przykładowe tematy projektów

  Poniżej przedstawiono listę projektów, które mogą być realizowane w trakcie zajęć:

  • Podmiana koloru ścian w czasie rzeczywistym (AR).
  • Wirtualna talia (AR),
  • Holodeck (VR – cardboard),
  • Kontroler dla gier VR,
  • Opis sceny (AR/VR),
  • Rozpoznawanie świateł dla pieszych,
  • Wirtualny pirometr,
  • Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych,

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena końcowa jest ustalana w oparciu o:

 1. Realizację harmonogramu – terminowa prezentacja kolejnych etapów projektu.
 2. Jakość zrealizowanego projektu (np. procent zrealizowanego zadania, szybkość działania, jakość kodu źródłowego, etc…).
 3. Dokumentację techniczną i raport końcowy.

Każdy z powyższych punktów jest oceniany (ocena 2-5). Ocena końcowa to średnia z tych ocen. Ocena końcowa może być pozytywna wyłącznie wtedy, kiedy każdy z punktów został zaliczony na ocenę pozytywną.

Ocena jest wystawiana podczas ostatnich zajęć w semestrze. Zaliczenie poprawkowe ograniczone jest do sytuacji usprawiedliwionej nieobecności (np. choroba) podczas ostatnich zajęć w semestrze. Forma zaliczenia poprawkowego to egzamin ustny.

Participation rules in classes:
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest oceną z ćwiczeń projektowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ćwiczenia projektowa mają elastyczny charakter. W przypadkach losowych takich jak choroba, terminy obowiązkowych spotkań mogą zostać przesunięte.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość systemu operacyjnego Android, języka Java, C++, środowiska uruchomieniowego (SDK, NDK) oraz środowiska programistycznego (IDE).

Limit przyjęć na kurs wynosi 60 osób.

Recommended literature and teaching resources:

Dokumentacja systemu operacyjnego.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 1. Vision-based navigation assistance for visually impaired individuals using general purpose mobile devices, Jarosław BUŁAT, Andrzej GŁOWACZ, 2016 International Conference on Signals and Electronic Systems
 2. Reproducibility of crosstalk measurements on active glasses 3D LCD displays based on temporal characterization S Tourancheau, K Wang, J Bulat, R Cousseau – Stereoscopic Displays and Applications XXIII, 2012
 3. Data processing tasks in wireless GI endoscopy: Image-based capsule localization & navigation and video compression, J Bulat, K Duda, M Duplaga, R Fraczek, A Skalski – Engineering in Medicine and Biology Society, 2007
Additional information:

Zajęcia przedmiotu mogą być prowadzone w języku angielskim ilekroć zajdzie jeden z poniższych przypadków:

 • studenci wyrażą zgodę na prowadzenie zajęć w języku angielskim,
 • na studia zostaną zapisani studenci z zagranicy,
 • całość lub część zajęć zostanie powierzona ekspertowi z zagranicy.

Materiały do zajęć (slajdy, instrukcje, zadania/problemy do rozwiązania) mogą być przygotowane w języku angielskim. Egzaminy i zaliczenia mogą być prowadzone w języku angielskim.

Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem innowacyjnych metod dydaktycznych opracowanych w projekcie POWR.03.04.00-00-D002/16, realizowanym w latach 2017-2019 na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.