Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
MSc thesis
Course of study:
2019/2020
Code:
ITEI-2-301-s
Faculty of:
Computer Science, Electronics and Telecommunications
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
ICT studies
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polski i Angielski
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Hulicki Zbigniew (hulicki@kt.agh.edu.pl)
Module summary

Praca dyplomowa magisterska jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego wykonanym pod kierunkiem uprawnionego do tego nauczyciela akademickiego (opiekuna pracy). Praca magisterska powinna mieć aspekt badawczy (używać metod naukowych) i aspekt twórczy (prowadzić do uzyskania nowej wiedzy). Głównym jej celem powinno być opracowanie badań, wykonanie eksperymentów i analiza (np. porównawcza) wyników. Do wykonania pracy pożądanym jest opracowanie, modyfikacja lub wykonanie nowych narzędzi, modeli lub metod. Praca musi zawierać analizę istniejącej wiedzy oraz odniesienie wyników pracy do istniejącej wiedzy. Praca powinna kończyć się wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych badań.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej i rozumie potrzebę informowania społeczeństwa o postępie w świecie techniki (szczególnie w zakresie tematycznym powiązanym ze swoją pracą magisterską) w sposób dla społeczeństwa zrozumiały TEI2A_K03 Review of a thesis,
Diploma thesis
Skills: he can
M_U001 Potrafi wybrać i zgromadzić literaturę odpowiednią do podjętego tematu pracy i przygotować stosowny state-of-the-art TEI2A_U02, TEI2A_U01 Review of a thesis,
Diploma thesis
M_U002 Potrafi oszacować czas potrzebny na wykonanie poszczególnych zadań związanych z pracą i opracować całościowy harmonogram swojej pracy magisterskiej TEI2A_K01, TEI2A_U01, TEI2A_U03, TEI2A_U04 Review of a thesis,
Diploma thesis
M_U003 Potrafi przygotować dokumentację przedstawiającą pełne wyniki swojej pracy i zaprezentować je publicznie w sposób jasny i zrozumiały TEI2A_U02 Review of a thesis,
Diploma thesis
M_U004 Potrafi przeprowadzić badania (analityczne, symulacyjne i/lub praktyczne) zgodnie z celem swojej pracy magisterskiej, następnie przeprowadzić analizę (np. porównawczą) uzyskanych wyników TEI2A_U05, TEI2A_U01 Review of a thesis,
Diploma thesis
M_U005 Potrafi zdefiniować problem badawczy i określić możliwości jego rozwiązania przy pomocy dostępnych technik i narzędzi obliczeniowych, symulacyjnych oraz doświadczalnych TEI2A_U05, TEI2A_U02, TEI2A_U01, TEI2A_U04 Review of a thesis,
Diploma thesis
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna odpowiednią literaturę światową z zakresu podjętego przez siebie tematu pracy magisterskiej TEI2A_W04 Review of a thesis,
Diploma thesis
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej i rozumie potrzebę informowania społeczeństwa o postępie w świecie techniki (szczególnie w zakresie tematycznym powiązanym ze swoją pracą magisterską) w sposób dla społeczeństwa zrozumiały - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wybrać i zgromadzić literaturę odpowiednią do podjętego tematu pracy i przygotować stosowny state-of-the-art - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi oszacować czas potrzebny na wykonanie poszczególnych zadań związanych z pracą i opracować całościowy harmonogram swojej pracy magisterskiej - - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi przygotować dokumentację przedstawiającą pełne wyniki swojej pracy i zaprezentować je publicznie w sposób jasny i zrozumiały - - - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi przeprowadzić badania (analityczne, symulacyjne i/lub praktyczne) zgodnie z celem swojej pracy magisterskiej, następnie przeprowadzić analizę (np. porównawczą) uzyskanych wyników - - - - - - - - - - -
M_U005 Potrafi zdefiniować problem badawczy i określić możliwości jego rozwiązania przy pomocy dostępnych technik i narzędzi obliczeniowych, symulacyjnych oraz doświadczalnych - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna odpowiednią literaturę światową z zakresu podjętego przez siebie tematu pracy magisterskiej - - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 550 h
Module ECTS credits 20 ECTS
Inne 550 h
Module content
Additional information
Teaching methods and techniques:
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Moduł zaliczany jest w momencie rejestracji pracy dyplomowej w dziekanacie.

Participation rules in classes:
Method of calculating the final grade:
  • Praca dyplomowa oraz praktyki zawodowe, jako moduły zajęć, podlegają zaliczeniu przy użyciu zapisu zaliczono („zal.”) albo nie zaliczono („nzal.”).
  • Zapis słowny „zal.” nie ma żadnego odpowiednika w ocenie liczbowej i nie może być uwzględniany przy obliczeniu średniej ocen za określony okres studiów.
  • Punkty ECTS za przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej przyznawane są przez Dziekana Wydziału z chwilą złożenia pracy dyplomowej w dziekanacie (rejestracji pracy dyplomowej).
Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

-

Prerequisites and additional requirements:

Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową magisterską w dziekanacie.
Warunkami koniecznymi dla jej złożenia są:

  • zaliczenie wszystkich przewidzianych programem studiów, w tym planem studiów, przedmiotów i praktyk (uzyskanie tzw. absolutorium),
  • uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej zarówno od opiekuna pracy jak i recenzenta.
Recommended literature and teaching resources:

Literatura stosowna do tematu pracy magisterskiej.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Publikacje pracowników Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji:
http://www.bpp.agh.edu.pl/?wydz=32&odR=0&doR=2018

Additional information:

Opiekun pracy określa tryb oraz harmonogram realizacji pracy umożliwiający jej terminowe zakończenie. Opiekun pracy zobowiązany jest także do weryfikacji pisemnej pracy dyplomowej z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego.