Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Project Management
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-2-103-s
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Obrzud Jacek (jobrzud@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z zagadnieniami związanymi z przebiegiem realizacji działań projektowych. Treści obejmują: metody i metodologie zarządzania projektami, rodzaje i formy organizacji projektów oraz ich metody rozliczania.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 pełnienia roli kierownika projektu ZIP2A_K03 Project
Skills: he can
M_U001 wykorzystać poznane metody i metodologie zarządzania projektami ZIP2A_U03 Project
M_U002 opracować plan realizacji projektu (strukturę zadaniową budżet projektu , plany szczegółowe) ZIP2A_U04 Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 definicje i klasyfikacje kluczowych terminów i koncepcji zarządzania projektami ZIP2A_W04 Test
M_W002 podstawowe metody i techniki wykorzystywane w zarządzaniu projektami ZIP2A_W02 Test
M_W003 procesy zarządzania projektami i związane z ich realizacją problemy oraz możliwe rozwiązania ZIP2A_W03 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 pełnienia roli kierownika projektu - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 wykorzystać poznane metody i metodologie zarządzania projektami - - - + - - - - - - -
M_U002 opracować plan realizacji projektu (strukturę zadaniową budżet projektu , plany szczegółowe) - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 definicje i klasyfikacje kluczowych terminów i koncepcji zarządzania projektami + - - - - - - - - - -
M_W002 podstawowe metody i techniki wykorzystywane w zarządzaniu projektami + - - - - - - - - - -
M_W003 procesy zarządzania projektami i związane z ich realizacją problemy oraz możliwe rozwiązania + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 11 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 28 h
Realization of independently performed tasks 16 h
Module content
Lectures (15h):
 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami

  Historia zarządzania projektami. Organizacje promujące zarządzanie projektami. Podstawowe elementy zarządzania projektami. Definicja projektu i zarządzania projektami. Obszary wiedzy zarządzania projektem. Fazy projektu oraz cykl życia projektu.

 2. Funkcjonalne problemy zarządzania projektami

  Kontekst projektu. Interesariusze projektu. Projekt w organizacji. Grupy procesów zarządzania projektem. Inicjowanie. Planowanie. Realizowanie. Kontrolowanie. Zamykanie.

 3. Obszary wiedzy zarządzania projektami

  Zarządzanie integracją, zakresem, czasem, kosztami, jakością, zasobami ludzkimi, komunikacją , ryzykiem, zakupami.

 4. Controlling projektu

  Realizacja i controlling projektu. Controlling projektu – podstawowe zasady. Kontrola zmian w projekcie. Kontrola projektu za pomocą metody Earned Value

 5. Ryzyko projektu

  Zarządzanie ryzykiem w projekcie. Procesy zarządzania ryzykiem. Podstawowe techniki zarządzania ryzykiem.

 6. Metodyki zarządzania projektami

  Opis głownych metodyk stosowanych w zarządzaniu projektami. Metodologia PMI, PRINCE II.

Project classes (30h):
Komputerowe wspomaganie zarządzania projektem

Wykorzystanie pakietu Ms Project w zarządzaniu integracją, zakresem, czasem, kosztami, jakością, zasobami ludzkimi, komunikacją , ryzykiem, zakupami. Kontrola zmian w projekcie. Kontrola projektu za pomocą metody Earned Value.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie z zajęć projektowych wymaga pozytywnego zaliczenia projektu.
W przypadku nieuzyskania zaliczenia w wymaganym terminie, każdemu studentowi przysługuje jeden termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa to średnia ważona ocen pozytywnych z testu z wiedzy (51%) oraz z zaliczenia zajęć projektowych.
Ocena z ćwiczeń projektowych to ocena z projektu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Guide to PMBoK Wydawnictwo MT&DC, Warszawa 2006.
2. Duffy M. G., Zarządzanie projektami. Wydawnictwo OnePress. Warszawa 2007.
3. Jones R., Zarządzanie projektami. Sztuka przetrwania. Wydawnictwo MT Biznes. Warszawa 2009.
4. Kerzner H. Advanced Project Management”. Edycja polska. Wydawnictwo HELION. Gliwice 2005.
5. McGary R.Wysocki R.K.; Efektywne zarządzanie projektami; Wydanie III. Wydawnictwo HELION. Gliwice 2005.
6. Nicholas J.M, Steyn H., Zarządzanie projektami zastosowanie w biznesie, inżynierii i nowych technologiach, Wydawnictwo Wolters Kluwer. 2011.
7. Pawlak M. Zarządzanie projektami. Wydawnictwo PWN. Warszawa 2007.
8. Berkun S. Sztuka zarządzania projektami. Wydawnictwo HELION. Gliwice 2006
9. Shenhar A. J.;Dvir D. Nowe spojrzenie na zarządzanie projektami. Wydawnictwo APN Promise, Warszawa 2008.
10. Stabryła A. Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi. Wydawnictwo PWN. Warszawa 2006.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Projektowanie harmonogramów synchronicznego wytwarzania Projecting harmonograms of the synchronous manufacturing Zygmunt MAZUR, Jacek OBRZUD, Marek DUDEK W: Zarzadzanie w przemysle : teoria i praktyka : wyzwania XXI wieku red. nauk. Anna Jankowska-Kłapkowska, Marianna Ksiezyk, Adam Peszko ; Komitet Nauk Organizacji i Zarzadzania Polskiej Akademii Nauk ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Zarzadzania. Kraków : (s. n.), 2000.
Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania procesowego w przedsiębiorstwie produkcyjnym (Theoretical and practical aspects of process management in manufacturing enterprise) Gabriela MAZUR, Jacek OBRZUD W: Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji red. nauk. Arkadiusz Potocki. Warszawa : Difin SA, cop. 2009.
Rozwój systemów wspomagania zarzadzania przedsiebiorstwem Development of the company management support systems Gabriela MAZUR, Jacek OBRZUD Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyzszej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie ; ISSN 1506-2635. 2000

Additional information:

Na zajęciach wykorzystywane jest oprogramowanie MS Project.