Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Organising of production systems
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-2-105-s
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Sala Dariusz (dsala@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami organizacji systemów produkcyjnych w czasie i przestrzeni. Podstawowymi blokami tematycznymi są: zasady i wykorzystywane metody szczegółowe wykorzystywane w organizacji systemów w czasie oraz w przestrzeni, służące otrzymaniu zadeklarowanych parametrów procesów realizowanych w systemie

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 dobrać odpowiednią metodę właściwą dla danego rodzaju problemu związanego z organizacją systemów produkcyjnych w czasie i przestrzeni ZIP2A_U03 Test,
Project
M_U002 reorganizować system produkcyjny w zależności od ustalonej funkcji kryterium organizacyjnego ZIP2A_U01 Test,
Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 podstawowe etapy organizacji systemów produkcyjnych w czasie i przestrzeni ZIP2A_W06 Examination
M_W002 podstawowe metody wykorzystywane w organizacji systemów produkcyjnych w szczególności w grupowaniu, organizacji w czasie i przestrzeni ZIP2A_W06 Examination
M_W003 sposoby wpływania na organizację systemu produkcyjnego w czasie i przestrzeni ZIP2A_W06 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 15 0 0 0 0 15 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 dobrać odpowiednią metodę właściwą dla danego rodzaju problemu związanego z organizacją systemów produkcyjnych w czasie i przestrzeni - - - + - - - - + - -
M_U002 reorganizować system produkcyjny w zależności od ustalonej funkcji kryterium organizacyjnego - - - + - - - - + - -
Knowledge
M_W001 podstawowe etapy organizacji systemów produkcyjnych w czasie i przestrzeni + - - - - - - - - - -
M_W002 podstawowe metody wykorzystywane w organizacji systemów produkcyjnych w szczególności w grupowaniu, organizacji w czasie i przestrzeni + - - - - - - - - - -
M_W003 sposoby wpływania na organizację systemu produkcyjnego w czasie i przestrzeni + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 125 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 18 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (15h):
 1. Podstawowe pojęcia i terminy

  System produkcyjny, struktura, klasyfikacja, otoczenie, proces produkcji, proces technologiczny, komórki produkcyjne, przestrzeń i struktura produkcyjna, stanowisko robocze, macierze incydencji

 2. Organizacja w czasie

  Harmonogramowanie, formowanie i usprawnianie procesów w czasie

 3. Łączenie stanowisk w grupy

  Zasada technologiczna, zasada przedmiotowa, zasada technologii grupowej

 4. Formy struktury obróbki grupowej

  Formy struktury obróbki grupowej: fizyczna, logiczna

 5. Komórki wieloprzedmiotowe o elastycznej strukturze produkcyjnej

  Komórki wieloprzedmiotowe o elastycznej strukturze produkcyjnej

 6. Techniki grupowania wyrobów

  Techniki grupowania wyrobów: historyczne, współczesne bazujące na analizie przepływów produkcji PFA

 7. Production Flow Analysis

  metody dekompozycji macierzy incydencji, metody analizy skupień (metody taksonometryczne), metody dekompozycji grafu strukturalnego

 8. Ocena grupowania wyrobów

  syntetyczny wskaźnik zgodności wydzielonych grup, wskaźnik podobieństwa wyrobów w wydzielonej grupie

 9. Rozmieszczenie przestrzenne stanowisk

  schemat rozmieszczenia stanowisk, klasyfikacja metod rozmieszczania

 10. Metody przybliżone rozmieszczania stanowisk

  MAT, CRAFT, CORELAB, siatki trójkątów równobocznych

 11. Minimalizacja pracy przewozowej

  funkcja kryterium, rodzaje miar odległości (kartezjańska, miejska)

 12. Minimalizacja operacji transportowych długich

  funkcja kryterium, rodzaje operacji transportowych

 13. Weryfikacja teoretycznego schematu rozmieszczenia

  typowe struktury rozmieszczenia, o dostępie swobodnym, funkcjonalne (modułowe), komórkowe, wielorzędowe, kołowe, segmentowe, typu „U”, „V”

Project classes (15h):
 1. Projektowanie organizacji systemów produkcji w przestrzeni

  Projektowanie organizacji systemów produkcji – studium przypadku

 2. Projektowanie organizacji systemów produkcji w czasie

  Projektowanie organizacji systemów produkcji w czasie – studium przypadku

Workshops (15h):
 1. Organizacji systemów produkcji w przestrzeni

  Podstawowe metody wykorzystywane w organizacji systemów produkcyjnych w przestrzeni

 2. Organizacji systemów produkcji w czasie

  Podstawowe metody wykorzystywane w organizacji systemów produkcyjnych w czasie

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
 • Workshops: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Z przedmiotu przewiduje się egzamin zerowy. Warunki dopuszczenia to egzaminu ustala prowadzący przedmiot na pierwszych zajęciach.
Zaliczenie z zajęć warsztatowych wymaga pozytywnego zaliczenia kolokwium (min 3.0). Poprawa oceny negatywnej z kolokwium jest możliwa po ustaleniu terminu z prowadzącym zajęcia.
Zaliczenie z zajęć projektowych wymaga poprawnego wykonania indywidualnych dwóch projektów obliczeniowych i zaprezentowanie ich w formie sprawozdania.
W przypadku nieuzyskania zaliczenia z jakiejkolwiek formy zajęć w wymaganym terminie, każdemu studentowi przysługuje jeden termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
 • Workshops:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa to średnia ważona z ocen pozytywnych: 55% ocena z egzaminu, 20% ocena z zaliczenia ćwiczeń warsztatowych, 25% ocena z zajęć projektowych. Ocena z zaliczenia ćwiczeń warsztatowych to ocena z kolokwium zaliczeniowego. Ocena z projektów to średnia arytmetyczna z ocen oddanych projektów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Borkowski S., Ulewicz R., Zarządzanie produkcją: systemy produkcyjne, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2008
2. Dohn K., Studium oceny procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie przemysłowym. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008
3. Durlik I.: Inżynieria zarządzania. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych. Cz. I, II, Gdańsk-Warszawa. 1996-2004
4. Durlik I.: Projektowanie techniczno-organizacyjne zakładów przemysłowych. Wydawnictwo Uczelniane PG, Gdańsk 1992
5. Liwowski B., Kozłowski R., Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją, Oficyna Ekonomiczna. Kraków 2006
6. Mazur Z., Mazur G., Dudek M., Obrzud J., Zarządzanie produkcją. Zagadnienia wybrane, AGH, Kraków 2001
7. Martyniak Z., Nowoczesne metody zarządzania produkcją, AGH, Kraków, 1996
8. Lis S., Santarek K.: Projektowanie rozmieszczenia stanowisk roboczych, PWN, Warszawa 1980
9. Lis S., Santarek K., Strzelczak S., Organizacja elastycznych systemów produkcyjnych, PWN, Warszawa 2001
10. Organizacja i sterowanie produkcją. Projektowanie systemów produkcyjnych i procesów sterowania produkcją, red. M. Brzeziński, Placet, Warszawa 2002.
11. Pasternak K., Zarys zarządzania produkcją, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005
12. Pająk E.: Zarządzanie produkcją: produkt, technologia, organizacja, PWN, Warszawa 2011
13. Podstawy zarządzania produkcją. Ćwiczenia, Kosieradzka A. (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2008
14. Więznowski A., Sosnowski M., Szlachetka P., Analiza i optymalizacja procesów produkcyjnych i usług, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2007
15. Wróblewski K., Zarządzanie Produkcją, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2002

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1
Inteligentne zarządzanie procesami przygotowania produkcji — Intelligent management of the process of production preparation / Dariusz SALA, Wiesław WASZKIELEWICZ // W: Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : zarządzanie – strategia – analiza = Restructuring in the face of new economic challenges : management – strategy – analysis / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. — Kraków : UE KEiOP, cop. 2010. — ISBN: 978-83-62511-25-9. — S. 477–491. — Bibliogr. s. 489–490, Streszcz., Summ.
2
Kierunki zmian inteligentnych systemów wytwórczych — Directions of changes of intelligent manufacturing systems / Jacek OBRZUD, Dariusz SALA // W: Współczesne przeobrażenia procesów zarządczych przedsiębiorstwa / pod red. Jana Skalika, Adeli Barabasz ; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 217). — ISBN: 978-83-7695-115-7. — S. 200–209. — Bibliogr. s. 208–209, Streszcz., Summ.
3
Kryteria oceny systemów ekspertowych wspomagania podejmowania decyzji — Assessment criteria of expert systems supporting decision making / Dariusz SALA, Wiesław WASZKIELEWICZ // W: Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce rynkowej : monografia / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2008. — ISBN: 978-83-60714-50-8. — S. 265–272. — Bibliogr. s. 271, Streszcz., Summ.
4
Metodyczno-instrumentalne aspekty inżynierii produkcji — The methodical and instrumnental aspects of production engineering / red. nauk. Marek DUDEK, Aneta Madyda, Dariusz SALA, Wiesław WASZKIELEWICZ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 278 s.. — (Monografie Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0558). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-705-2
5
Poziomowanie produkcji jako sposób obniżenia kosztów obsługi klienta — Production leveling as a way to reduce costs of customer service / Gabriela MAZUR, Dariusz SALA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–11]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 10, Streszcz., Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego
6
Production structures of current companies and their effect on product and process innovation – research project / Gabriela MAZUR, Dariusz SALA, Wiesław WASZKIELEWICZ // W: Management and production engineering / eds. Marek Dudek, Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2012. — ISBN: 978-83-62292-43-1. — S. 149–162. — Bibliogr. s. 160–162, Abstr.
7
Wdrożenie metody Kaizen w polskim przedsiębiorstwie z branży budowlanej – studium przypadku — [Implementation of Keizen in a Polish enterprise of the construction industry – case study / Katarzyna Ziółkowska, Dariusz SALA, Katarzyna GDOWSKA // W: Èkonomika i menedžment v metallurgii : sbornik naučnyh rabot studentov, aspirantov i magistrantov kafedry prikladnoj èkonomiki instituta èkonomiki i upravleniâ promyšlennymi predpriâtiâmi / pod red. L. A. Kostygovoj ; Ministerstvo obrazovaniâ i nauki RF [etc.]. — Moskva : Izdatel’skij Dom, 2013. — ISBN: 978-5-87623-756-9. — S. 202–205. — Bibliogr. s. 205
8
Weryfikacja, testowanie i ocena systemów ekspertowych — The verification, testing and estimation of expert systems / Dariusz SALA, Rafał JANKOWSKI, Ewa BANET, Jakub Data // W: Inżynieria produkcji, przedsięwzięcia proekologiczne, ergonomia i bezpieczeństwo pracy : monografia = Production engineering, ecological projects, ergonomics and safety at work / red. nauk. Marek Dudek, Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2011. — ISBN: 978-83-62292-77-6. — S. 76–91. — Bibliogr. s. 90–91, Streszcz.
9
Znaczenie standaryzacji w zarządzaniu zmianą według koncepcji Keizen — [The meaning of standarization in the management of change – Keizen perspective] / Ewelina Serafin, Dariusz SALA, Katarzyna GDOWSKA // W: Èkonomika i menedžment v metallurgii : sbornik naučnyh rabot studentov, aspirantov i magistrantov kafedry prikladnoj èkonomiki instituta èkonomiki i upravleniâ promyšlennymi predpriâtiâmi / pod red. L. A. Kostygovoj ; Ministerstvo obrazovaniâ i nauki RF [etc.]. — Moskva : Izdatel’skij Dom, 2013. — ISBN: 978-5-87623-756-9. — S. 197–201. — Bibliogr. s. 201

Additional information:

1. Pozostałe ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia modułu określa Regulamin Studiów.