Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Strategic Management
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-2-107-s
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kwaśniewski Krzysztof (kkwasnie@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Celem modułu jest prezentacja studentom zagadnień związanych z uwarunkowaniami, metodami i narzędziami oraz praktyką zarządzania strategicznego.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, uwzględniający trendy i uwarunkowania rynkowe oraz poznane narzędzia, metody i procedury z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji ZIP2A_K01 Involvement in teamwork
M_K002 Student angażuje się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym, i potrafi dobrze sformułować swoje argumenty, potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania. ZIP2A_K02, ZIP2A_K01 Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Student potrafi pozyskiwać informacje niezbędne do sformułowania warunków wyjściowych i założeń strategii przedsięwzięć potrafi je twórczo przetwarzać i krytycznie oceniać, celem wykorzystania ich w praktyce inżynierskiej, ZIP2A_U05, ZIP2A_U06, ZIP2A_U03, ZIP2A_U01 Project
M_U002 Student potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich – integrować zdobytą wiedzę oraz zastosować adekwatne podejście uwzględniające także aspekty pozatechniczne. Potrafi dokonać krytycznej oceny różnych przedsięwzięć w aspekcie ich wykonalności, efektywności ekonomicznej i ryzyka ZIP2A_U03 Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student dysponuje wiedzą w zakresie formułowania problemów analitycznych zakresu ekonomiki i organizacji przedsięwzięć oraz dobierania odpowiednich techniki analitycznych, ZIP2A_W07 Project
M_W002 Student dysponuje wiedzą w zakresie przygotowania, oceny i kontroli realizacji strategii rozwoju przedsiębiorstwa, a w szczególności zna: - współczesne koncepcje zarządzania przedsiębior-stwem - cele i proces zarządzania strategicznego - metody i narzędzia analizy strategicznej, dynamiki rynków i konkurencji - podstawowe strategie rozwoju przedsiębiorstw, strategie konkurencji, - strategia w zakresie innowacyjności w tym strategie w zakresie wykorzystania technologii teleinformatycznych - narzędzia modelowania i symulacji modelu biznesowego, - kryteria i metody oceny strategii, - narzędzia wdrażania i kontroli realizacji strategii, ZIP2A_W05, ZIP2A_W03, ZIP2A_W07, ZIP2A_W04, ZIP2A_W01 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, uwzględniający trendy i uwarunkowania rynkowe oraz poznane narzędzia, metody i procedury z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji - - - + - - - - - - -
M_K002 Student angażuje się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym, i potrafi dobrze sformułować swoje argumenty, potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi pozyskiwać informacje niezbędne do sformułowania warunków wyjściowych i założeń strategii przedsięwzięć potrafi je twórczo przetwarzać i krytycznie oceniać, celem wykorzystania ich w praktyce inżynierskiej, - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich – integrować zdobytą wiedzę oraz zastosować adekwatne podejście uwzględniające także aspekty pozatechniczne. Potrafi dokonać krytycznej oceny różnych przedsięwzięć w aspekcie ich wykonalności, efektywności ekonomicznej i ryzyka - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student dysponuje wiedzą w zakresie formułowania problemów analitycznych zakresu ekonomiki i organizacji przedsięwzięć oraz dobierania odpowiednich techniki analitycznych, + - - - - - - - - - -
M_W002 Student dysponuje wiedzą w zakresie przygotowania, oceny i kontroli realizacji strategii rozwoju przedsiębiorstwa, a w szczególności zna: - współczesne koncepcje zarządzania przedsiębior-stwem - cele i proces zarządzania strategicznego - metody i narzędzia analizy strategicznej, dynamiki rynków i konkurencji - podstawowe strategie rozwoju przedsiębiorstw, strategie konkurencji, - strategia w zakresie innowacyjności w tym strategie w zakresie wykorzystania technologii teleinformatycznych - narzędzia modelowania i symulacji modelu biznesowego, - kryteria i metody oceny strategii, - narzędzia wdrażania i kontroli realizacji strategii, + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Module content
Lectures (15h):
Zarządzanie strategiczne

1. Współczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem – istota strategii i zarządzania strategicznego, cele i proces budowy strategii, struktury organizacyjne przedsiębiorstw a realizowane strategie, przedsiębiorstwa wirtualne
2. Analiza strategiczna; dynamika rynków i konkurencji, podmiot gospodarczy i jego otoczenie
3. Narzędzia analizy strategicznej
4. Budowa strategii i planu strategicznego przedsiębiorstwa
5. Alternatywne strategie rozwoju
6. Kryteria i metody oceny strategii
7. Strategia w zakresie innowacyjności w tym strategie w zakresie wykorzystania technologii teleinformatycznych; prognozowanie przedsięwzięć gospodarczych, strategie funkcjonalne oraz strategie produkcji, zarządzanie rozwojem nowego produktu,
8. Symulacja modelu biznesowego
9. Wdrożenie strategii, integracja procesu zarządzania strategicznego, zrównoważona karta wyników, controling strategiczny,
10. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa

Project classes (15h):
Zarządzanie strategiczne

Celem ćwiczeń audytoryjnych jest przedstawienie studentom metodyki pracy nad planem strategicznym przedsiębiorstwa. Zapoznanie studentów z realiami związanymi z przygotowaniem i realizacja takiego projektu, nabycie przez nich praktycznych umiejętności związanych z przygotowaniem założeń, analizą uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, analizą wzajemnych powiązań związanych z aspektami technologicznymi, logistycznymi, ekonomicznymi i organizacyjnymi.
Program ćwiczeń obejmuje:
1. Analizę makrootoczenia przedsiębiorstwa, analizę potencjału/zasobów przedsiębiorstwa
2. Zakres i metodykę przygotowania planu strategicznego przedsiębiorstwa
3. Symulację modelu biznesowego i prognozowanie wyników przedsięwzięć innowacyjnych
4. Ocena strategii przedsiębiorstwa – analiza czynników kreujących wartość przedsiębiorstwa

Efektem kształcenia jest umiejętność samodzielnego przygotowania studium – strategii przedsiębiorstwa

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie z zajęć projektowych wymaga poprawnego przygotowania przez studenta diagnozy strategicznej przedsiębiorstwa, zdefiniowania i oceny alternatyw strategicznych oraz ich prezentacji.
W przypadku nieuzyskania zaliczenia w wymaganym terminie, każdemu studentowi przysługuje jeden termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Oceny z ćwiczeń projektowych składa się z oceny samodzielnej pracy studenta – strategii rozwoju wybranego przedsiębiorstwa (P), jego obrony(O) oraz aktywności na zajęciach(A)

Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia ważona powyższych ocen:
OK = 0,5·w·P + 0,25·w·O + 0,25·w·A
w = 1 dla I terminu, w = 0,9 dla II terminu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego, z zastrzeżeniem zapisów Regulaminu Studiów.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Brilman Jean; Nowoczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem, PWE 2002
2. Obłój K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2007.
3. Johnson G., Scholes K., Whittington R., Exploring corporate strategy. Text and cases, Prentice Hall 2006.
4. Kaplan R., Horton D. ;Strategiczna karta wyników, 2001
5. Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody, praca zborowa pod red. R. Krupskiego, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2003.
6. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1992.
7. Harvard Bussines Review, miesięcznik

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Scenariusze rozwoju rynku gazu ziemnego w Polsce – analiza jakościowa i implikacje dla PGNiG SA , Zbigniew ŁUCKI, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Jan SAS // Wiertnictwo, Nafta, Gaz , 2004

Analiza wpływu wybranych czynników makro- i mikroekonomicznych na ocenę strategii rozwoju koksowni, Aleksander KARCZ, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Andrzej STRUGAŁA , Polityka Energetyczna, 2006

Strategia kształtowania poziomu cen CNG w oparciu o analizę rentowności granicznej dystrybutora gazu i operatora floty pojazdów, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Jan SAS // Wiertnictwo, Nafta, Gaz , 2006

Bariery rozwoju rynku sprężonego gazu ziemnego do napędu pojazdów w Polsce, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Jan SAS, Wiertnictwo, Nafta, Gaz ,2009

Methodology for the preparation of a long-term strategy concerning lignite price formation between amine and power station in an “imperfect market” situation , Jerzy KICKI, Krzysztof KWAŚNIEWSKI , W: Management : theory and practice, Wydawnictwa Naukowe AGH, 2011

Makro i mikroekonomiczne uwarunkowania rozwoju zgazowania węgla w Polsce, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Andrzej STRUGAŁA, Karbo, 2013

Ekonomiczna ocena technologii zgazowania węgla – światowe doświadczenia ze szczególnym uwzględnieniem analizy opcji rzeczowych, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Jerzy KICKI, Michał Kopacz, Przegląd Górniczy, 2013

Ekonomiczna ocena technologii zgazowania węgla ze szczególnym uwzględnieniem sekwencji składanej opcji czekania i wzrostu skali , Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Michał Kopacz, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN, Przegląd Górniczy, 2014

Strategia musi ulec zmianie : rynek NGV i CNG w Polsce wymaga energicznych i długotrwałych działań, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Profesjonalne gazownictwo, 2014

Wytwarzanie bazowych surowców chemicznych na drodze zgazowania węgla – perspektywa ekonomiczna, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Michał Kopacz, III Polski Kongres Górniczy, Wrocław, 2015

Zgazowanie węgla : uwarunkowania, efektywność i perspektywy rozwoju , monografia pod red. Krzysztofa KWAŚNIEWSKIEGO i Michała Kopacza ; aut.: Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Michał Kopacz, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN, Eugeniusz J. Sobczyk. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015

Polski węgiel, energia i środowisko – szanse i zagrożenia, Piotr CZAJA, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Rocznik Ochrona Środowiska, 2016

Additional information:

None