Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Innovation Management
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-2-108-s
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kowal Dominik (dkowal@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Podczas zajęć poruszane są zarówno kwestie teoretyczne, jak i praktyczne związane z istotą, rolą, znaczeniem kreowania i wprowadzania innowacji w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 działania w sposób przedsiębiorczy i innowacyjny oraz do analizy i dyskusji problemów dotyczących procesu innowacyjnego ZIP2A_K02 Project
Skills: he can
M_U001 wykorzystać i połączyć wiedzę z różnych dziedzin oraz pozyskać dane do analizowania procesów i zjawisk innowacyjnych ZIP2A_U03 Project,
Test
M_U002 zaplanować i zrealizować proces projektowania innowacji technologicznej (począwszy od pomysłu, badań aż do etapów przygotowania do wdrożenia) ZIP2A_U05 Project,
Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 podstawowe zarządzania innowacjami w aspekcie organizacyjnym, społecznym i współpracy ze strefą B+R ZIP2A_W04 Test
M_W002 podstawowe zagadnienia związane zarządzaniem zasobami własności intelektualnej. ZIP2A_W07 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 działania w sposób przedsiębiorczy i innowacyjny oraz do analizy i dyskusji problemów dotyczących procesu innowacyjnego - - - - - - - - + - -
Skills
M_U001 wykorzystać i połączyć wiedzę z różnych dziedzin oraz pozyskać dane do analizowania procesów i zjawisk innowacyjnych + - - - - - - - + - -
M_U002 zaplanować i zrealizować proces projektowania innowacji technologicznej (począwszy od pomysłu, badań aż do etapów przygotowania do wdrożenia) + - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 podstawowe zarządzania innowacjami w aspekcie organizacyjnym, społecznym i współpracy ze strefą B+R + - - - - - - - - - -
M_W002 podstawowe zagadnienia związane zarządzaniem zasobami własności intelektualnej. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 6 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 14 h
Realization of independently performed tasks 8 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (15h):

Istota i rodzaje innowacji. Cele działalności innowacyjnej. Rodzaje innowacji i ich klasyfikacja. Źródła innowacji. Bariery innowacyjności. Cechy organizacji innowacyjnej. Procesy innowacyjne. Wybrane narzędzia i techniki stymulujące kreatywność. Metody poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. Ochrona własności intelektualnej a działalność innowacyjna. Finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia związane z transferem oraz komercjalizacją innowacyjnych technologii.

Workshops (15h):

W ramach ćwiczeń studenci w zespołach przygotowują projekt polegający na zaproponowaniu innowacyjnego rozwiązania odpowiadającego na zidentyfikowany problem np. społeczny. Zajęcia kończą się złożeniem krótkiego raportu z przeprowadzonych prac, jak również prezentacją, obroną i dyskutują rezultatów pracy zespołowej.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Workshops: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest przygotowanie i zaprezentowanie projektu zespołowego oraz kolokwium zaliczeniowe z zakresu materiału wykładowego i ćwiczeniowego.
W przypadku nieuzyskania zaliczenia w wymaganym terminie, studentowi przysługuje jeden termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Workshops:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa to średnia ocen pozytywnych z kolokwium zaliczeniowego oraz z opracowanego projektu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1) Drucker P.F., Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zastosowanie, PWE, Warszawa 1992
2) Tidd J., Bessant J., Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011
3) Knosala R., Boratyńska-Sala A., Jurczyk-Bunkowska M., Moczała A., Zarządzanie innowacjami, PWE, Warszawa 2014
4) Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, WN PWN, Warszawa 2001
5) Białoń L., Zarządzanie działalnością innowacyjną, PLACET, Warszawa 2010
6) Matusiak K.B., Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy, SGH, Warszawa 2010
7) Jasiński A., Innowacje i transfer technologii w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2006
8) Grudzewski W., I.Hejduk, Zarządzanie technologiami, Difin Warszawa 2008

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Dominik Kowal, Arkadiusz Szmal, The aspects of knowledge logistics in the process of creating university high-growth technology businesses : the case of the AGH University of Science and Technology [W] CLC’2016: Carpathian Logistics Congress, Poland, Zakopane 2016

Dominik Kowal, Znaczenie akademickich firm spin-off w transferze i komercjalizacji nowych technologii z nauki do praktyki gospodarczej [W] Zmiany demograficzne i społeczne w Polsce i Europie wyzwaniem dla nauki i praktyki zarządzania / pod red. Piotra Górskiego, Wydawnictwa AGH, Kraków 2015

Additional information:

Uczestnictwo w zajęciach:
- wykłady nieobowiązkowe,
- ćwiczenia są obowiązkowe,
- sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych w wyniku nieobecności studenta na zajęciach wyznacza prowadzący zajęcia.

Zaliczenie zajęć:
- poprawa oceny niedostatecznej z zaliczenia jest możliwa tylko jeden raz,
- warunki uzyskania zaliczenia ćwiczeń w drugim terminie określa prowadzący ćwiczenia,
- sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych w wyniku nieobecności studenta na zajęciach wyznacza prowadzący zajęcia.

Ogólne warunki zaliczenia i uczestnictwa w zajęciach zgodnie z Regulaminem studiów.