Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Quality Management Tools
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-2-202-s
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Soliński Bartosz (bsolinsk@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Moduł prezentuje zagadnienia z zakresu problematyki wykorzystania narzędzi i metod zarządzania jakością w organizacjach.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Formułować cele działania grupy i przygotowywać rozwiązania zaistniałych problemów z zakresu zarządzania jakością ZIP2A_K01 Project
Skills: he can
M_U001 Proponować i określać rozwiązania dla konkretnych problemów występujących w obszarze zarządzania jakością w przedsiębiorstwie ZIP2A_U03 Project
M_U002 wykorzystać wiedzę o metodach z zakresu zarządzania jakością w działalności menedżerskiej ZIP2A_U03, ZIP2A_U06 Examination
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Oceniać przydatność odpowiednich metod zarządzania jakością do rozwiązania konkretnego problemu wytwórczego ZIP2A_W04, ZIP2A_W06 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 15 0 0 0 0 0 15 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Formułować cele działania grupy i przygotowywać rozwiązania zaistniałych problemów z zakresu zarządzania jakością - - + - - - - - + - -
Skills
M_U001 Proponować i określać rozwiązania dla konkretnych problemów występujących w obszarze zarządzania jakością w przedsiębiorstwie + - + - - - - - - - -
M_U002 wykorzystać wiedzę o metodach z zakresu zarządzania jakością w działalności menedżerskiej + - + - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 Oceniać przydatność odpowiednich metod zarządzania jakością do rozwiązania konkretnego problemu wytwórczego + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 h
Preparation for classes 12 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 14 h
Realization of independently performed tasks 12 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (30h):

Podejmowanie decyzji i metodyka rozwiązywania problemów.
Systematyka narzędzi i metod zarządzania jakością (ZJ)
Menedżerski techniki stosowane w ZJ
Klasyczne narzędzia ZJ,
Nowoczesne narzędzia ZJ,
Metody projektowania poziomu jakości i analiz ryzyka (FMEA, QFD itp.)
Metodyki rozwiązywania problemów
Techniki Lean manufacturing( JiT, SMED, TPM, Kaizen, 5S itp)

Laboratory classes (15h):
Praktyczne wykorzystanie technik i narzędzi zarządzania jakością oraz podstawowych metod statystycznych:

Praktyczne wykorzystanie technik i narzędzi zarządzania jakością oraz podstawowych metod statystycznych:
- histogram,
- diagram korelacji,
- wnioskowanie statystyczne i testy nieparametryczne,
- analiza wariancji
- analiza regresji

Workshops (15h):
Praktyczne wykorzystanie technik i narzędzi zarządzania jakością

Praca w zespołach i realizacja warsztatów z praktycznego wykorzystanie technik i narzędzi zarządzania jakością :
- analizy przyczyn wadliwości (Ishikawa, 5Why, FMEA)
- analiza wymagań klienta QFD

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Workshops: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego oraz wykonanie i przygotowanie zadań i projektów realizowanych na ćwiczeniach i warsztatach.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Workshops:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci biorą udział w warsztatach zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego warsztatu, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią z ocen:
- oceny z ćwiczeń laboratoryjnych
- oceny z warsztatów
- oceny z egzaminu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności należy skontaktować się z prowadzącym w celu uzgodnienia terminu i sposobu nadrobienia zaległości.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2005
Szczepańska K., Techniki menedżerskie w TQM, Alfa-Wero, Warszawa 1999
Łuczak J., Matuszak-Flejszman A., Metody i techniki zarządzania jakością, Quality Progress, Poznań 2007
Thompson J., Kornacki J., Nieckuła J., Techniki zarządzania jakością – od Shewharta do metody Six Sigma, Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, 2005

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Soliński B., Realizacja koncepcji kompleksowego zarządzania jakością (TQM) w administracji publicznej poprzez wykorzystanie systemu zarządzania jakością opartego o normę ISO 9001 i modelu samooceny CAF, Zeszyt Naukowy nr 27 „Zarządzanie”, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Kraków 2013

Soliński B., Grzesiak P., Kapłan R., Wykorzystanie modelu samooceny CAF w administracji publicznej [W] Kształcenie i rozwój specjalistów menedżerów /pod red. Piotra Górskiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012.

Soliński B., Grzesiak P., Kapłan R., Ewaluacja wdrażania modelu CAF, Problemy Jakości ; R. 43 nr 10, s. 9–13 2011

Soliński B., Grzesiak P., Kapłan R., Wykorzystanie modelu samooceny CAF w administracji publicznej, W: Kształcenie i rozwój specjalistów menedżerów / pod red. Piotra Górskiego. Wydawnictwa AGH, 2012. S. 111–125, Kraków 2012.

Soliński B., Grzesiak P., Kapłan R., CAF drogą do TQM w instytucjach publicznych. Zarządzanie Jakością nr 3–4, 2010 s. 65–75.

Soliński B., Szyba D., Wykorzystanie badań marketingowych w metodzie FMEA —Zeszyty Naukowe / Politechnika Świętokrzyska. Nauki Ekonomiczne ; 2003 nr 31— Bibliogr. s. 191,: Wydawnictwo PŚk, Kielce 2003 s. 181–191.

Additional information:

None