Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Statistical Procesess Control and Measurement System Analysis
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-2-203-s
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż. Saługa Piotr (psaluga@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Celem modułu jest przedstawienie zasad statystycznych metod sterowania procesami i analizy systemów pomiarowych.
Moduł prezentuje zagadnienia z zakresu analizy zdolności jakościowej, konstruowania i obliczania kart kontrolnych oraz badania stabilności i zdolności systemów pomiarowych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 pracować w zespole analizującym realizację zasad zarządzania jakością wraz z przedstawieniem propozycji działań doskonalących ZIP2A_K02 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 wykorzystać narzędzia statystyczne do utrzymania i doskonalenia zdolności jakościowej procesów ZIP2A_U03, ZIP2A_U01, ZIP2A_U04 Test
M_U002 ocenić przydatność systemu pomiarowego dla cech mierzalnych ZIP2A_U01 Test
M_U003 budować karty kontrolne i wykorzystywać je do sterowania procesem wytwórczym ZIP2A_U03, ZIP2A_U05, ZIP2A_U01 Test
M_U004 formułować strategie doskonalenia procesu z wykorzystaniem narzędzi statystycznych ZIP2A_U03 Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 wpływ i statystyczna kontrola parametrów procesu na parametry wyrobu ZIP2A_W02, ZIP2A_W06 Examination
M_W002 podstawowe definicje z zakresu analizy systemów pomiarowych ZIP2A_W02, ZIP2A_W01, ZIP2A_W06 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 15 0 0 0 0 0 15 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 pracować w zespole analizującym realizację zasad zarządzania jakością wraz z przedstawieniem propozycji działań doskonalących - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 wykorzystać narzędzia statystyczne do utrzymania i doskonalenia zdolności jakościowej procesów - - + - - - - - + - -
M_U002 ocenić przydatność systemu pomiarowego dla cech mierzalnych - - + - - - - - + - -
M_U003 budować karty kontrolne i wykorzystywać je do sterowania procesem wytwórczym - - + - - - - - + - -
M_U004 formułować strategie doskonalenia procesu z wykorzystaniem narzędzi statystycznych - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 wpływ i statystyczna kontrola parametrów procesu na parametry wyrobu + - - - - - - - - - -
M_W002 podstawowe definicje z zakresu analizy systemów pomiarowych + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 102 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 20 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (15h):
Statystyczne sterowanie procesem i analiza systemów pomiarowych

Losowy charakter parametrów wyrobów i procesów wytwórczych, tolerancja jako wymaganie klienta, wybrane rozkłady zmiennej losowej, testowanie hipotez o postaci rozkładu parametrów wyrobów, zasady 3σ i 6σ, zdolność jakościowa procesów i maszyn, ocena ilości wyrobów niezgodnych, karty kontrolne, doskonalenie procesów w oparciu o analizę kart kontrolnych.
Podstawowe rodzaje błędów i sposoby ich analizy w systemach pomiarowych – metody statystyczne.

Laboratory classes (15h):
Statystyczne sterowanie procesem i analiza systemów pomiarowych

Testy nieparametryczne, badanie zdolności procesu, standardowe karty kontrolne, strategia doskonalenia procesu.

Workshops (15h):
Statystyczne sterowanie procesem i analiza systemów pomiarowych

Karty kontrolne dla oceny liczbowej i alternatywnej oraz analiza systemów pomiarowych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Workshops: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń warsztatowych i laboratoryjnych.
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych i warsztatowych jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów zaliczeniowych oraz obecność na ćwiczeniach i laboratoriach. Dopuszczalne są 2 nieobecności nieusprawiedliwione (nie dotyczy to kolokwiów!!!) – po jednej na każdym rodzaju ćwiczeń.
UWAGA: ocena zaliczeniowa z danego kolokwium obliczana jest jako średnia z podejść (dla każdego kolokwium wyznacza się 3 terminy); w przypadku uzyskania w którymkolwiek podejściu oceny 4,5 lub 5,0 ocena zal. z kolokwium powiększana jest o bonus: w pierwszym przypadku o 0,2, a w drugim – o 0,3. W sytuacji, gdy średnia z 3 podejść jest mniejsza od 2,75 a student kolokwium zaliczył, uzyskuje ocenę zal. z kolokwium = 3,0.
Za aktywność na wykładach i ćwiczeniach warsztatowych studenci mogą uzyskiwać plusy (otrzymanie 3 plusów oznacza uzyskanie 5,0).

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Workshops:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Nie określono
Method of calculating the final grade:

1) W przypadku, gdy student nie ma oceny z aktywności na zajęciach:
średnia ważona – 50% pozytywna ocena z egzaminu końcowego, 25% pozytywna ocena z ćwiczeń warsztatowych i 25% pozytywna ocena z zajęć laboratoryjnych.
2) W przypadku, gdy student ma oceny z aktywności na wykładach i zajęciach warsztatowych:
średnia ważona – 50% pozytywna ocena z egzaminu końcowego, 25% pozytywna ocena z ćwiczeń warsztatowych i 25% pozytywna ocena z zajęć projektowych plus 0,1 za każdą ocenę bardzo dobrą z aktywności (lub 0,033 za każdy plus).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Hamrol A., Zarządzanie jakością – z przykładami”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
2. Miller P., Systemowe zarządzanie jakością – koncepcja systemu, ocena systemu, wspomaganie decyzji, Difin, Warszawa 2011
3. Sałaciński T., SPC Statystyczne sterowanie procesami produkcji, Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej 2009
4. (Ford, GM, Chrysler), Measurement Systems Analysis Reference Manual, AIAG 2002
5. PN ISO 8258+AC1 – Karty kontrolne Shewharta
6. PN ISO 2859-1+AC1 – Plany badań na podstawie akceptowanego poziomu jakości (AQL) stosowane podczas kontroli partii za partią
7. PN ISO 2859-2 – Plany badań na podstawie jakości granicznej (LQ) stosowane podczas kontroli partii izolowanych

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Kapłan R., Saługa P., Kamiński J., Grzesiak P., 2017: Koncepcja wykorzystania statystycznego sterowania procesem w sektorze energetycznym, Rynek Energii, Numer 6

Additional information:

None