Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Total Quality Management
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-2-205-s
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż. Ginda Grzegorz (gginda@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Celem modułu jest przedstawienie zasad kompleksowego zarządzania jakością TQM.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Jest gotów do angażowania się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym. Potrafi formułować swoje argumenty. ZIP2A_K02 Activity during classes
M_K002 Jest gotów do podejmowania pracy w zespole analizującym realizację zasad zarządzania jakością wraz z przedstawieniem propozycji działań doskonalących. ZIP2A_K02 Execution of a project
Skills: he can
M_U001 Potrafi korzystać z „Burzy mózgów” w celu rozwiązywania problemów dot. Doskonalenia jakości produktów i procesów. ZIP2A_U03 Activity during classes
M_U002 Potrafi stosować odpowiednie narzędzia i metody zarządzania jakością do ciągłego doskonalenia jakości produktów/procesów. ZIP2A_U01 Examination,
Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania i jakości oraz dziedzin pokrewnych. ZIP2A_W02, ZIP2A_W03 Test
M_W002 Zna zakres i sposób oceny przedsiębiorstw wg kryteriów ENJ i układu RADAR modelu EFQM. ZIP2A_W05 Test
M_W003 Rozumie istotę, wymagania i zasady realizacji doskonalenia procesów i produktów w przedsiębiorstwie klasy WCM. ZIP2A_W04 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Jest gotów do angażowania się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym. Potrafi formułować swoje argumenty. - - - - - - - - + - -
M_K002 Jest gotów do podejmowania pracy w zespole analizującym realizację zasad zarządzania jakością wraz z przedstawieniem propozycji działań doskonalących. - - - - - - - - + - -
Skills
M_U001 Potrafi korzystać z „Burzy mózgów” w celu rozwiązywania problemów dot. Doskonalenia jakości produktów i procesów. + - - - - - - - + - -
M_U002 Potrafi stosować odpowiednie narzędzia i metody zarządzania jakością do ciągłego doskonalenia jakości produktów/procesów. + - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania i jakości oraz dziedzin pokrewnych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna zakres i sposób oceny przedsiębiorstw wg kryteriów ENJ i układu RADAR modelu EFQM. + - - - - - - - - - -
M_W003 Rozumie istotę, wymagania i zasady realizacji doskonalenia procesów i produktów w przedsiębiorstwie klasy WCM. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Module content
Lectures (30h):
 1. Współczesne koncepcje zarządzania jakością

  Elementy i geneza współczesnych koncepcji zarządzania jakością.

 2. Filozofia TQM

  Japońskie i amerykańskie podejście do TQM.

 3. Zasady zarządzania jakością

  Podstawowe zasady TQM a zasady zarządzania jakością.

 4. Doskonalenie zarządzania jakością

  Zasady doskonalenia zarządzania jakością zgodnie z wytycznymi PN-EN ISO 9004:2010.

 5. World Class Manufacturing

  Zasady doskonalenia jakości w organizacjach klasy WCM (Word Class Manufacturing).

 6. Model doskonałości EFQM

  Geneza, elementy i zasady stosowania modelu doskonałości fundacji European Foundation for Quality Management.

 7. Przykłady zastosowań

  Praktyczne przykłady ilustrujące stosowanie zasad kompleksowego zarządzania jakością.

Workshops (15h):
Doskonalenie jakości

Zastosowanie grupowego wspomagania decyzji przy pomocy “Burzy mózgów” w doskonaleniu jakości produktów i usług.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Workshops: Grupowe rozwiązywanie przydzielanych zadań.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem i podstawą zaliczenia ćwiczeń jest obowiązkowa obecność i aktywny udział w zajęciach oraz realizacja zadań.
Warunkiem przystąpienia do zaliczenia modułu jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia ćwiczeń.
Zaliczenie modułu ma formę sprawdzianu wiedzy.
Każdy student, który wcześniej uzyskał zaliczenie ćwiczeń, ale nie uzyskał oceny pozytywnej ze sprawdzianu wiedzy w terminie podstawowym, ma prawo przystąpienia do zaliczenia modułu w terminie poprawkowym.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Workshops:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Obowiązkowa obecność, przygotowanie do zajęć i realizacja przydzielanych zadań.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa (OK) obliczana jako średnia ocen ze sprawdzianu wiedzy (OW) oraz oceny z ćwiczeń (OC)
OK = 0,5 x OW + 0,5 x OC.
W przypadku przystąpienia do zaliczenia modułu w terminie poprawkowym ocena ze sprawdzianu wiedzy stanowi średnią ocen uzyskanych w tym terminie oraz w terminie podstawowym.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ustalane indywidualnie z prowadzącym zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

-

Recommended literature and teaching resources:

• Adam HAMROL, Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa 2008
• Robert KARASZEWSKI, Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, TNOiK, Toruń 2009
• Tadeusz SIKORA, Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością, Wyd. Uniw. Ekonom., Kraków 2010
• Norma PN-EN ISO 9004:2010 Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces organizacji – Podejście wykorzystujące zarządzanie jakością, PKN 2010

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

CAF drogą do TQM w instytucjach publicznych — [CAF as a path to TQM in public institutions] / Bartosz SOLIŃSKI, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN // Zarządzanie Jakością ; ISSN 1734-3534. — 2010 nr 3–4, s. 65–75. — Bibliogr. s. 75
Ewaluacja wdrażania modelu CAF — [Evaluation of implementation of CAF model] / Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN, Bartosz SOLIŃSKI // Problemy Jakości ; ISSN 0137-8651. — 2011 R. 43 nr 10, s. 9–13. — Bibliogr. s. 13.
Production engineering tools for civil engineering practice – the case of QFD — Narzędzia inżynierii produkcji w budownictwie – przypadek QFD / Mirosław DYTCZAK, Grzegorz GINDA // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions ; ISSN 0011-4561. — 2017 vol. 10, s. 79–84. — Bibliogr. s. 82–84, Abstr., Streszcz.

Additional information:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.