Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Law and Economic Aspects of Quality Management
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-2-207-s
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Muweis Justyna (jmuweis@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Przedmiot dotyczy aktualnych zagadnień i problemów prawnych oraz ekonomicznych pojawiających się w zarządzaniu jakością. Zajęcia teoretyczne obejmujące wybrane regulacje prawne i aspekty ekonomiczne pozwalają na wykorzystanie wiedzy w praktyce poprzez tworzenie projektu, rozwiązywanie kazusów oraz studia przypadków. Zajęcia ćwiczeniowe przygotowują do poszukiwania optymalnych rozwiązań w sytuacjach problemowych, z którymi spotykają się zarówno przedsiębiorcy jak i konsumenci.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich integrować zdobytą wiedzę oraz zastosować adekwatne podejście uwzględniające prawne i ekonomiczne aspekty jakości ZIP2A_U05 Project
M_U002 przygotować i przedstawić uzasadnienie dotyczące szczegółowych zagadnień z zakresu prawnych i ekonomicznych aspektów zarządzania jakością. ZIP2A_U07, ZIP2A_U05 Case study
Knowledge: he knows and understands
M_W001 zagadnienia z zakresu prawnych i ekonomicznych aspektów zarządzania jakością. ZIP2A_W07 Test
M_W002 społeczne, ekonomiczne i prawne uwarunkowania działalności inżynierskiej w zakresie jakości oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej ZIP2A_W07, ZIP2A_W04 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich integrować zdobytą wiedzę oraz zastosować adekwatne podejście uwzględniające prawne i ekonomiczne aspekty jakości - - - - - - - - + - -
M_U002 przygotować i przedstawić uzasadnienie dotyczące szczegółowych zagadnień z zakresu prawnych i ekonomicznych aspektów zarządzania jakością. - - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 zagadnienia z zakresu prawnych i ekonomicznych aspektów zarządzania jakością. + - - - - - - - - - -
M_W002 społeczne, ekonomiczne i prawne uwarunkowania działalności inżynierskiej w zakresie jakości oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 20 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 13 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (15h):

Tematyka wykładów
1.Umowa sprzedaży.Warunki sprzedaży konsumenckiej.
2.Odpowiedzialność przedsiębiorców za wady jakościowe wobec konsumenta.
3.Odpowiedzialność cywilno-prawna za szkodę (ogólne zasady zobowiązań, zobowiązania umowne, odpowiedzialność odszkodowawcza, odpowiedzialność za produkt niebezpieczny itp.)
4. Odpowiedzialność na zasadzie winy i na zasadzie ryzyka.
5. Dyrektywy nowego podejścia. Znakowanie CE wyrobów
6. Podział kosztów jakości i systemy rachunku kosztów jakości.
7. Sprawozdawczość z zakresu kosztów jakości i optymalizacja kosztów jakości.
8. Zarządzanie kosztami jakości
7. Sprawozdawczość z zakresu kosztów jakości.
8. Optymalizacja kosztów jakości.

Workshops (15h):

1. Określenie odpowiedzialności producenta wobec konsumenta za wady jakościowe-studium przypadku.
2. Opracowanie wzorcowej umowy sprzedaży dla określonego zakresu wraz z uzasadnieniem – projekt
3.Określenie odpowiedzialności cywilno-prawnej za szkodę – studium przypadku
4.Klasyfikacja kosztów jakości na przykładzie wybranych przedsiębiorstw i ich szacowanie.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Workshops: W trakcie zajęć warsztatowych studenci samodzielnie lub w grupach rozwiązują zadane problemy praktyczne, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Na ostatnich zajęciach odbywa się zaliczenie obejmujące część teoretyczną w formie kolokwium.
Zaliczenie części praktycznej odbywa się poprzez prawidłowe rozwiązanie zadań problemowych w postaci studiów przypadków oraz zaliczenia na ocenę projektu umowy sprzedaży.
W przypadku niezaliczenia kolokwium każdemu ze studentów przysługuje 1 termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Workshops:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Podczas zajęć studenci rozwiązują zadane wcześniej problemy i implementują je do wykonywanego projektu. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień, moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem i koryguje błędy projektowe.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa obliczana na podstawie: pozytywnej oceny z kolokwium oraz projektu i poprawnie rozwiązanych studiów przypadków (kazusów) podczas zajęć ćwiczeniowych. Ocena ustalana jest jako średnia ważona ocen uzyskanych z kolokwium (80%) i projektu (20%). W przypadku nieuzyskania oceny pozytywnej z którejkolwiek formy zaliczenia, student jest zobowiązany do jej poprawy na zasadach i w terminie ustalonym z prowadzącym. W takim przypadku ocena ustalona jest na zasadzie obliczenia średniej ważonej ze wszystkich uzyskanych ocen.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Kodeks cywilny, Dz. U. z 2018 r. poz. 1025
2. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U. 2014, poz. 827
3. Nowak E., Wierzbińska M., Rachunek kosztów, PWE, Warszawa 2010
4. Ciechan – Kujawa M., Rachunek kosztów jakości, Oficyna Ekonomiczna,Kraków 2005

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Ecologization of the enterprise through integrated prevention and pollution control / J. MUWEIS // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2009 vol. 18 no. 3A, s. 275–280. — Bibliogr. s. 279–280, Abstr.
2. The research on the progress of the ecologization in Polish enterprises — Badanie rozwoju ekologizacji w polskich przedsiębiorstwach / Justyna MUWEIS // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka 2014 / pod red. nauk. Piotra Łebkowskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 1 dysk optyczny. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0583). — e-ISBN: 978-83-7464-732-8. — S. 400–409. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 409, Summ., Streszcz.
3.Inwestycje proekologiczne w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy MO-BRUK sp. k. — Proecological investments in the entreprise – case of MO-BRUK company / Justyna MUWEIS // W: Finansowanie rozwoju gospodarczego = Financing economic development / red. nauk. Leszek Preisner. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — Na okł. dodatkowo: 35 lat Wydziału Zarządzania AGH. — ISBN: 978-83-7464-241-5. — S. 227–234. — Bibliogr. s. 233–234, Streszcz., Summ.
4. Proces dostosowania systemu zarządzania środowiskiem oraz polityki ekologicznej w Polsce do rozwiązań Unii Europejskiej — The adaptation process of the environmental management system and ecological policy in Poland to the European Union solutions / Justyna MUWEIS // W: Wybrane zagadnienia społeczno-gospodarcze w okresie transformacji rynkowej : [monografia] / pod red. Stanisława Szydły. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — ISBN: 978-83-7464-477-8. — S. 133–145. — Bibliogr. s. 144–145, Streszcz., Abstr.
5. Wpływ regulacji prawnych na rozwój polityki energetycznej w Polsce — The impact of legal regulations on the development of energy policy in Poland / Justyna MUWEIS // W: Problemy zarządzania przedsiębiorstwem w wybranych sektorach gospodarki / red. nauk. Natalia Iwaszczuk. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — ISBN: 978-83-7464-652-9. — S. 176–185. — Bibliogr. s. 185, Streszcz., Summ.
6.Doświadczenia Unii Europejskiej z wdrażania pozwoleń zintegrowanych w wybranych regionach i sektorach przemysłowych — [European Union’s experiences in IPPC implementation in selected regions and industrial sectors] / Justyna MUWEIS // W: Zrównoważony rozwój regionów uprzemysłowionych : praca zbiorowa, T. 1 / pod red. Elżbiety Lorek. — Katowice : Wydawnictwo AE, 2009. — (Monografia Naukowa Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach). — ISBN: 978-83-7246-445-3. — S. 342–350. — Bibliogr. s. 350, Abstr.

Additional information:

Pozostałe ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia określa Regulamin
Studiów.