Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Six Sigma Method
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-2-208-s
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż. Ginda Grzegorz (gginda@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Zapoznanie z istotą i przeznaczeniem oraz zasadami, zakresem i uwarunkowaniami stosowania i wdrażania metodyki Six Sigma w organizacji.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Jest gotów do kreatywnego przystosowywania dostępnych narzędzi do realizacji specyficznych zadań w trakcie implementacji metodyki Six Sigma. ZIP2A_K01 Execution of a project,
Activity during classes,
Engineering project
Skills: he can
M_U001 Potrafi kreatywnie stosować dostępne narzędzia do wspomagania decyzji w procesie ulepszania procesów produkcyjnych i usługowych. ZIP2A_U01 Engineering project,
Execution of a project,
Activity during classes
M_U002 Potrafi dobierać i wspomagać komputerowo zastosowanie dostępnych narzędzi w trakcie realizacji cyklu DMAIC. ZIP2A_U05, ZIP2A_U06 Execution of a project,
Engineering project,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Rozumie istotę, rodzaje i zasady stosowania, narzędzi i zastosowań oraz trendy rozwojowe Six Sigma. ZIP2A_W02, ZIP2A_W03 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Jest gotów do kreatywnego przystosowywania dostępnych narzędzi do realizacji specyficznych zadań w trakcie implementacji metodyki Six Sigma. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi kreatywnie stosować dostępne narzędzia do wspomagania decyzji w procesie ulepszania procesów produkcyjnych i usługowych. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi dobierać i wspomagać komputerowo zastosowanie dostępnych narzędzi w trakcie realizacji cyklu DMAIC. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Rozumie istotę, rodzaje i zasady stosowania, narzędzi i zastosowań oraz trendy rozwojowe Six Sigma. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Module content
Lectures (15h):
 1. Charakterystyka Six Sigma

  Omówienie zasad przeprowadzania zajęć oraz zaliczania modułu. Problematyka i narzędzia wspomagające proces ciągłego podnoszenia jakości. Przedstawienie genezy, przeznaczenia i istoty Six Sigma.

 2. Cykl DMAIC

  Przedstawienie cyklu Define-Measure-Analyse-Improve-Control i jego miejsca w procesie ciągłego podnoszenia jakości.

 3. Narzędzia wspomagające realizację cyklu DMAIC

  Przedstawienie narzędzi wspomagających poszczególne etapy cyklu DMAIC.

 4. Wdrażenie Six Sima

  Wymogi formalne i procedura wdrażania Six Sigma. Struktura operacyjna wdrożenia. Kultura Six Sigma w organizacji.

 5. DFSS

  Zasady i zastosowania implementacji metodyki Six Sigma przystosowanej do potrzeb projektowania – Design for Six Sigma (DFSS).

 6. Lean Six Sigma

  Zastosowanie Six Sigma przy implementacji odchudzania w organizacji – Lean Six Sigma.

 7. Six Sigma w usługach

  Sposoby dostosowania Six Sigma do potrzeb związanych z ulepszaniem usług.

 8. Trendy rozwojowe Six Sigma

  Współczesne zastosowania oraz sposoby ulepszania i wspomagania metodyki Six Sigma.

Project classes (15h):
 1. Przydział tematu ćwiczenia projektowego

  Omówienie zasad przeprowadzania oraz zaliczania ćwiczeń projektowych. Omówienie zakresu, zasad przygotowywania i zaliczania oraz kryteriów oceniany ćwiczenia projektowego. Sformułowanie i przydział tematu ćwiczenia projektowego.

 2. Wspomaganie implementacji DMAIC

  Przykładowe narzędzia wspomagające realizację cyklu DMAIC. Wspomaganie i dokumentowanie analizy przy pomocy arkusza kalkulacyjnego oraz dedykowanego modułu systemu The R project for Statistical Computing.

 3. Wspomaganie fazy Define

  Narzędzia wspomagające fazę definiowania problemu:
  - opis ulepszanego procesu zawierający mapę procesu.
  - analiza strat (Loss Function Analysis).

 4. Wspomaganie fazy Measure

  Narzędzia wspomagające fazę pomiaru:
  - Gauge R&R,
  - karty kontrolne,
  - zdolność jakościowa procesu,
  - pomoce graficzne…

 5. Wspomaganie fazy Analyse

  Narzędzia wspomagające fazę analizy procesu:
  - statystyka i prawdopodobieństwo,
  - wnioskowaine statystyczne,
  - analiza zmienności ANOVA,
  - analiza Pareto…

 6. Wspomaganie fazy Improve

  Wspomaganie opracowywania ulepszeń przy pomocy metodyki projektowania eksperymentów (Design of Exoperiments – DoE) oraz innych narzędzi…

 7. Wspomaganie fazy Control

  Sterowanie procesem dzięki jego statystycznej kontroli (Statistical Process Control – SPC) oraz innych narzędzi…

 8. Zaliczenie ćwiczeń projektowych

  Złożenie i ocena ćwiczenia projektowego.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zajęć jest obowiązkowa obecność i aktywność na zajęciach, przygotowanie do zajęć oraz zrealizowanie przydzielonych tematów ćwiczeń.
Końcowe zaliczenie modułu ma charakter sprawdzianu wiedzy. Można do niego przystąpić dopiero po uzyskaniu pozytywnej oceny końcowej z ćwiczeń.
Każdy student, który wcześniej uzyskał zaliczenie ćwiczeń, ale nie uzyskał oceny pozytywnej ze sprawdzianu wiedzy w terminie podstawowym, ma prawo przystąpienia do zaliczenia modułu w terminie podstawowym.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa (OK) obliczana jako średnia ocen ze sprawdzianu wiedzy (OW) oraz oceny z ćwiczeń (OC)
OK = 0,5 x OW + 0,5 x OC.
W przypadku przystąpienia do zaliczenia modułu w terminie poprawkowym ocena ze sprawdzianu wiedzy stanowi średnią ocen uzyskanych w tym terminie oraz w terminie podstawowym.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ustalane indywidualnie z prowadzącym zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

Algebra, technologia informacyjna

Recommended literature and teaching resources:

Pande P.S., Neuman R.P., Cavanagh R.R. (2007): Six Sigma. Sposób poprawy wyników nie tylko dla firm takich jak GE czy Motorola, Liber, Warszawa.
Eckes G. (2010): Rewolucja Six Sigma. jak General Electric i inne przedsiębiorstwa zmieniły proces w zyski, MT Biznes, Warszawa.
Eckes G. (2010): Rewolucja Six Sigma. Jak General Electric i inne przedsiębiorstwa zmieniły proces w zyski, MT Biznes, Warszawa.
Eckes G. (2011): Rewolucja Six Sigma jako trwały element kultury organizacji, MT Biznes, Warszawa.

Hamrol A. (2007): Zarządzanie jakością z przykładami, WN PWN, Warszawa.
Emilio L. Cano, Javier M. Moguerza, Andrés Redchuk (2012): Six Sigma with R, Use R! series, Springer [ISBN: 978-1-4614-3651-5 (Print) 978-1-4614-3652-2 (Online)]
The R project for Statistical Computing [https://www.r-project.org/]
Praca zbiorowa (2017): Package ‘Six Sigma’ [https://cran.r-project.org/web/packages/SixSigma/index.html]
Lopez E., Redchuk A., Moguerza J.M. (2011): Six Sigma Quality Using R. Tools and Training, w: The R User Conference 2011, The uinversity of Warwick, August 2011 [https://www.r-project.org/conferences/useR-2011/TalkSlides/Contributed/18Aug_0950_FocusVI_5-ProcessOptimization_1-Lopez.pdf]

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Production engineering tools for civil engineering practice – the case of FMEA — Narzędzia inżynierii produkcji w budownictwie – przypadek FMEA / Mirosław DYTCZAK, Grzegorz GINDA // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions ; ISSN 0011-4561. — 2017 vol. 10, s. 85–92. — Bibliogr. s. 91–92, Abstr., Streszcz.
Production engineering tools for civil engineering practice – the case of QFD — Narzędzia inżynierii produkcji w budownictwie – przypadek QFD / Mirosław DYTCZAK, Grzegorz GINDA // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions ; ISSN 0011-4561. — 2017 vol. 10, s. 79–84. — Bibliogr. s. 82–84, Abstr., Streszcz.

Additional information:

None