Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Transportation and International Logistics
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-2-209-s
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż. Karkula Marek (mkarkula@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Celem modułu jest przedstawienie podstawowych zagadnień dotyczących systemów i procesów transportowych oraz głównych aspektów logistyki międzynarodowej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 pracować indywidualnie i w zespole, a także komunikować się i wymieniać informacje w ramach realizacji zadania projektowego ZIP2A_K02 Presentation,
Project
Skills: he can
M_U001 dokonać analizy i interpretacji podstawowych wskaźników oceny procesów i systemów transportowych ZIP2A_U01, ZIP2A_U03 Execution of laboratory classes,
Test
M_U002 dobrać i zastosować właściwe narzędzia i metody badawcze wykorzystywane w planowaniu, organizowaniu i racjonalizacji procesów i zadań transportowych ZIP2A_U01 Execution of laboratory classes,
Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 podstawowe zagadnienia związane z rynkiem transportowym, formami usług transportowych, polityką transportową Polski i Unii Europejskiej ZIP2A_W06 Examination
M_W002 podstawowe pojęcia związane z systemami i procesami transportowymi ZIP2A_W02, ZIP2A_W03, ZIP2A_W07, ZIP2A_W04, ZIP2A_W01 Examination
M_W003 funkcje, rolę i istotę transportu w działalności podmiotów gospodarczych oraz rozwoju społeczno-gospodarczym państwa. ZIP2A_W03, ZIP2A_W07 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 15 0 0 0 0 0 15 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 pracować indywidualnie i w zespole, a także komunikować się i wymieniać informacje w ramach realizacji zadania projektowego - - - - - - - - + - -
Skills
M_U001 dokonać analizy i interpretacji podstawowych wskaźników oceny procesów i systemów transportowych - - + - - - - - - - -
M_U002 dobrać i zastosować właściwe narzędzia i metody badawcze wykorzystywane w planowaniu, organizowaniu i racjonalizacji procesów i zadań transportowych - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 podstawowe zagadnienia związane z rynkiem transportowym, formami usług transportowych, polityką transportową Polski i Unii Europejskiej + - - - - - - - - - -
M_W002 podstawowe pojęcia związane z systemami i procesami transportowymi + - - - - - - - - - -
M_W003 funkcje, rolę i istotę transportu w działalności podmiotów gospodarczych oraz rozwoju społeczno-gospodarczym państwa. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 18 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (15h):
 1. Transport osobowy i towarowy w systemie gospodarczym

  • Znaczenie transportu w gospodarce
  • Transport jako usługa – cechy i konsekwencje
  • Podstawowe pojęcia transportowe

 2. Charakterystyka gałęzi transportu

  • Charakterystyka i porównanie wszystkich gałęzi transportu
  • Infrastruktura poszczególnych gałęzi transportu

 3. Transport inter-/multi-/ko-modalny

  • Podstawowe pojęcia związane z transportem intermodalnym, multimodalnym i komodalnym
  • Uwarunkowania techniczne, ekonomicznme i prawne wykorzystania transportu inter-/multi-/ko-modalnego

 4. Spedycja, przedsiebiorstwa spedycyjne. Rynek usług transportowych

  • Rodzaje i specyfika działalności spedycyjnej, rynek spedycyjny
  • Czynności, funkcje i zadania spedytora
  • Charakterystyka przedsiębiorstw spedycyjnych
  • Dokumenty w działalności spedycyjnej
  • Umowy i formuły handlowe w pracy spedytora
  • Ubezpieczenia w spedycji

 5. Ładunki w systemach transportowych

  • Klasyfikacja ładunków i sposobów ich formowania do transportu
  • Opakowania transportowe, jednostki logistyczne, ich funkcje i rodzaje
  • Wymagania stawiane opakowaniom transportowym
  • Przewóz ładunków specjalnych – technologia, przepisy karjowe i międzynarodowe

 6. Polityka europejska ws. transportu

  • Porównanie polityki polskiej i europejskiej ws. transportu
  • Dyrektywy i umowy europejskie dotyczące transportu

 7. Wybrane zagadnienia logistyki międzynarodowej

  • Istota i specyfika logistyki międzynarodowej
  • Zadania logistyki międzynarodowej
  • Procesy logistyki międzynarodowej

 8. Dokumentacja w systemach transportu i logistyki (międzynarodowej)

  • Dokumenty w transporcie krajowym
  • Dokumenty w transporcie międzynarodowym
  • Klauzule transportowe – Incoterms, Combiterms

 9. Koszty i ceny usług transportowych

  • Klasyfikacja kosztów transportu, koszty w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym
  • Charakterystyka czynników wpływających na koszty transportu
  • Zagadnienia ustalania cen za usługę transportową
  • Czynniki kształtujące ceny usług transportowych
  • System taryfowy, klasyfikacja stawek taryfowych
  • Opłaty i taryfy w poszczególnych galęziach transportu

 10. Zrównoważony transport

  • Związek między transportem a zrównoważonym rozwojem
  • Rozwiązania w zakresie systemów i procesów transportowych wspierające rozwój zrównoważony

 11. Bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem w transporcie

  • Bezpieczeństwo w transporcie, pojęcia, główne problemy
  • Gałęziowe aspekty bezpieczeństwa w transporcie
  • Wsparcie technologiczne bezpieczeństwa w transporcie
  • Zagadnienie ryzyka w transporcie
  • Metody zarządzania ryzykiem w transporcie
  • Odpowiedzialność i koszty związane z zarządzaniem ryzykiem w transporcie

 12. Modelowanie i optymalizacja systemów i procesów transportowych

  • Metody i narzędzia w modelowaniu i optymalizacji transportu
  • Projektowanie i optymalizacja sieci transportowych
  • Problem komiwojażera TSP (Travelling Salesman Problem), problem planowania dostaw VRP (Vehicle Routing Problem)

 13. Systemy informatycznego zarządzania transportem

  • Przegląd rozwiązań informatycznych dedykowanych do zarządzania transportem
  • Charakterystyka i przegląd systemów klasy TMS (Transport Management System)

Laboratory classes (15h):
 1. Planowanie i optymalizacja sieci transportowej

  • Analiza wybranych metod wykorzystywanych w planowaniu i optymalizacji sieci transportowych i dystrybucyjnych.
  • Implementacja powyższych metod w środowisku MS Excel lub/i Matlab

 2. Problemy optymalizacji transportu

  • Problem komiwojażera TSP z wykorzystaniem wybranych heurystyk przeszukiwania lokalnego
  • Problem komiwojażera TSP z wykorzystaniem wybranych metaheurystyk
  • Problem planowania dostaw VRP z wykorzystaniem wybranych heurystyk przeszukiwania lokalnego
  • Problem planowania dostaw VRP z wykorzystaniem wybranych metaheurystyk
  • Implementacja i analiza wyników ww metod w środowisku Matlab

 3. Modelowanie i symulacja systemów transportu wewnętrznego

  • Model wybranego, prostego systemu transportu wewnętrznego
  • Implementacja w wybranym środowisku symulacyjnym
  • Eksperymenty symulacyjne, analiza wyników

Workshops (15h):
Realizacja projektu w zespole
Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Workshops: Studenci realizują zajęcia w formie projektowo-warsztatowej.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

W przypadku nieuzyskania zaliczenia w terminie podstawowym student ma prawo do dwukrotnego zaliczania ćwiczeń w terminach poprawkowych pod warunkiem wcześniejszego wyrównania ew. zaległości powstałych wskutek nieobecności na zajęciach.

Prowadzący zajęcia dopuszcza przeprowadzenie egzaminu w terminie zerowym.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Workshops:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują zajęcia warsztatowe pracując w zespołach zgodnie z zasadami określonymi przez prowadzącego. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Method of calculating the final grade:
 • Ocena końcowa wyznaczana jest jako średnia ważona pozytywnych ocen z laboratorium (30%), zajęć warsztatowych (30%) oraz egzaminu (40%).
 • Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych ustalana jest na podstawie średniej z pozytywnych ocen za wykonane zadania laboratoryjne i sporządzone sprawozdania.
 • Ocena z zajęć warsztatowych ustalana jest na podstawie oddanego i zaprezentowanego projektu zaliczeniowego.
Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach ustala prowadzący zajęcia uwzględniając specyfikę oraz wielkość powstałych zaległości.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Podręczniki

 1. Bąk M. Koszty i opłaty w transporcie. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdanskiego, Gdansk 2009.
 2. Fijałkowski J. Transport wewnętrzny w systemach logistycznych. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2000.
 3. Gołembska E. Logistyka miedzynarodowa w teorii i praktyce. Wydawnictwa Akademii
  Ekonomicznej w Poznaniu, Poznan 2004.
 4. Gołembska E. Logistyka w gospodarce światowej. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 5. Grzywacz W., Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K. Polityka transportowa. Wydawnictwo
  Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
 6. Gubała M., Dembińska–Cyran I. Podstawy zarządzania transportem w przykładach. Biblioteka Logistyka, Poznań 2003.
 7. Jacyna M. Modelowanie i ocena systemów transportowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2009.
 8. Jeszka A.M. Sektor usług logistycznych w teorii i praktyce. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.
 9. Long D. International Logistics: Global Supply Chain Management. ISBN: 978-1-4020-7453-0, Springer 2003.
 10. Mendyk E. Ekonomika i organizacja transportu. Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań, 2002.
 11. Neider J. Transport międzynarodowy. Wydawnictwo PWE, 2008.
 12. Neider J., Marciniak-Neider D. [red.] Podręcznik spedytora. Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia 2009.
 13. Płaczek E. Logistyka międzynarodowa. Wydawnictwa Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2000.
 14. Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K. Transport. Wyd. 5 zm., Wydawnictwo Naukowe PWN,
  Warszawa 2009.
 15. Semanow I. (red.) Zintegrowane łańcuchy transportowe. Diffin, Warszawa 2008.
 16. Tarkowski J., Iresthal B., Lumsden K. Transport – Logistyka, Wydawnictwo Instytutu Logistyki i Magazynowania, Poznań 2001.

Czasopisma branżowe

 1. Eurologistics – dwumiesięcznik
  http://www.eurologistics.pl/
 2. Logistyka – dwumiesięcznik
  http://www.czasopismologistyka.pl/
 3. Logistyka a Jakość – dwumiesięcznik
  http://www.logisticus.pl
 4. Nowoczesny Magazyn – dwumiesięcznik
  http://www.logisticus.pl
 5. Transport i Spedycja – dwumiesięcznik
  http://www.logisticus.pl
 6. Spedycja Transport Logistyka – miesięcznik
  http://www.stl.pl/
 7. Gospodarka Materiałowa i Logistyka – miesięcznik
  http://www.pwe.com.pl/czasopismo.xml?group id=10117
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 1. Bukowski L., Karkula M. (i inni): Zarządzanie systemami logistycznymi, Wydawnictwa AGH, Kraków 2014
 2. Feliks J., Karkula M. (red.): Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej, T. 2, Wydawnictwa AGH, Kraków 2013
 3. Karkula M., Szymanowska A.: Usprawnianie procesów transportowych z wykorzystaniem usług sieciowych na przykładzie przedsiębiorstwa komunalnego, Logistyka nr 2, 2010
 4. Karkula M.: Modelowanie i zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie transportowym, Transport z. 97 Środki i infrastruktura transportu, 2013, s. 245–257
 5. Karkula M.: Selected aspects of simulation modelling of internal transport processes performed at logistics facilities, Archives of Transport 30(2), 2014, pp. 43–56
 6. Karkula M., Kaleta J.: Simulation methods application for LPG deliveries planning and scheduling to the network of stations under demand uncertainty, Logistics and Transport, 34(2), 2017, pp. 63–77
Additional information:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.