Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
E-logistic and Control in Integrated Systems
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-2-211-s
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Feliks Jerzy (jfeliks@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Celem modułu jest zapoznanie studentów z metodami pozyskiwania informacji w systemach logistycznych. Przesdtawione zostaną koncepcje informatycznych systemów wspierających rózne obszary logistyki ze szczególnym uwzglednieniem tzw. gospodarki cyfrowej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Realizuje w grupie postawione zadanie przyjmując różne role ZIP2A_K01 Execution of laboratory classes
Skills: he can
M_U001 posługiwać się wybranymi narzędziami wykorzystywanymi w identyfikacji obiektów ZIP2A_U06 Execution of laboratory classes
M_U002 ocenić przydatnośc wybranych narzędzi i metod dla rżnych obszarów zastosowań w logistyce ZIP2A_U06 Execution of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 wykorzystać nowoczesne rozwiązania w automatycznej identyfikacji obiektów ZIP2A_W06 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Realizuje w grupie postawione zadanie przyjmując różne role - - + + - - - - - - -
Skills
M_U001 posługiwać się wybranymi narzędziami wykorzystywanymi w identyfikacji obiektów - - + + - - - - - - -
M_U002 ocenić przydatnośc wybranych narzędzi i metod dla rżnych obszarów zastosowań w logistyce - - + + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 wykorzystać nowoczesne rozwiązania w automatycznej identyfikacji obiektów + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 18 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (30h):
Wykład

Znaczenie informacji w logistyce, sposoby gromadzenia, przechowywania i przesyłania informacji drogą elektroniczną –VOIP.
Obszar działalności i podstawowe pojęcia związane z e-logistyką.
Systemy elektronicznej wymiany danych (EDI) – zalety i wady stosowania, istniejące rozwiązania i standardy.
Metody automatycznej identyfikacji obiektów (Automatic Data Capture).
Narzędzia stosowane w identyfikacji obiektów – kody kreskowe liniowe, kody kreskowe dwuwymiarowe oraz kody specjalne.
Budowa i zasada działania oraz zastosowanie identyfikatorów radiowych RFID.
Systemy zarządzania transportem- GPS, GPRS.
Zintegrowane informatyczne systemy dla przedsiębiorstw – historia rozwoju, aktualne rozwiązania.
Nowe trendy w e-logistyce.
- zasady działania rozproszonego systemu sterowania,
- struktury zintegrowanych systemów budynkowych (Master –Slave. Peer to Peer, wielopoziomowe),
- elektryczne standardy komunikacyjne (Ethernet, RS232, RS422/485, Mbus, EIB),
- standard EiB (konfiguracja oprogramowania, wprowadzanie modułów, tworzenie grup adresowych),
- analiza działania systemu KONNEX przy wykorzystaniu mediów komunikacyjnych typu: TP, RF, IR, PL,
- systemy sterowania (typy wejść i wyjść, sterowanie komfortem, sterowanie oświetleniem, integracja różnych systemów),
- otwarte protokoły komunikacyjne.
- Konfiguracja sieci komunikacyjnych wielopoziomowych w różnych standardach komunikacyjnych

Laboratory classes (15h):
Laboratorium

Obsługa czytników kodów kreskowych i RFID.
Obsługa i konfiguracja drukarek kodów kreskowych.
Konfiguracja urządzeń VOIP.
Zarządzanie magazynem z wykorzystaniem systemów informatycznych (WMS)
Obsługa czytników kodów kreskowych i RFID.
Obsługa i konfiguracja drukarek kodów kreskowych.
Konfiguracja urządzeń VOIP.
Zarządzanie magazynem z wykorzystaniem systemów informatycznych (WMS)
- Konfiguracja urządzeń w standardzie KNX,
- tworzenie topologii zintegrowanego systemu sterowania,
- projektowanie prostych i zaawansowanych scen świetlnych,
- programowanie urządzeń i uruchamianie zaprojektowanych systemów przy wykorzystaniu rozproszonego systemu sterowania z protokołem komunikacji KONNEX.

Project classes (15h):
Projekt

Tematy projektów zgodne ze specyfika przedmiotu ustalane indywidualnie z prowadzącym.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
 • Project classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady zaliczania zajęć:
Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczenia. Student, który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż 20% zajęć i jego wyniki w nauce były negatywne może zostać pozbawiony, przez prowadzącego zajęcia, możliwości poprawkowego zaliczania zajęć. Od takiej decyzji prowadzącego np. ćwiczenia student może się odwołać do prowadzącego przedmiot, a od decyzji prowadzącego przedmiot do Dziekana.
Zaliczenie z zajęć laboratoryjnych wymaga odrobienia ćwiczeń oraz przygotowania zespołowego sprawozdania z ćwiczeń lab.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie w wymaganych terminach zaliczeń z pozostałych form zajęć. Egzamin realizowany jest z wykorzystaniem platfory e-learningowej.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią z pozytywnych ocen cząstkowych z poszczególnych form zajęć. Ocena z egzaminu to wynik testu wielokrotnego wyboru realizowanego z wykorzystaniem platformy e-learningowej. Ocena z egzaminu, w przypadku otrzymania oceny negatywnej w pierwszym i kolejnym terminie, jest wyliczana jako średnia arytmetyczna dotychczas uzyskanych ocen z egzaminu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach może nastąpić tylko na podstawie zwolnienia lekarskiego lub pisma urzędowego (np. wezwania do sądu). Student, który ma nieobecność usprawiedliwioną, może zaliczać opuszczone zajęcia w formie i terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia. Student, który ma nieobecność nieusprawiedliwioną, nie ma takiej możliwości.
Zajęcia laboratoryjne należy odrobić w całości.

Prerequisites and additional requirements:

Przedmiot ogólnodostępny.

Recommended literature and teaching resources:

1. Szymonik A. Technologie informatyczne w logistyce Warszawa: Wydaw. Placet, 2010.
2. Długosz J.: Nowoczesne technologie w logistyce Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009.
3. Kwaśniowski S., Zając P.: Automatyczna identyfikacja w systemach logistycznych Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2004.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Koncepcja systemu oceny wartości użytkowej informacji logistycznych — The concept of evaluation system of the value of logistics information / Lech Bukowski, Jerzy FELIKS // W: TLM 2014 [Dokument elektroniczny] : ”Total Logistic Management” : XVIII konferencja logistyki stosowanej : Zakopane, 10–13 grudnia 2014.
Analiza możliwości wykorzystania systemów GPS w logistyce — [The analysis of possibility of used Global Positioning System in logistics] / Jerzy FELIKS // Wybrane Zagadnienia Logistyki Stosowanej / Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk ; ISBN 978-83-60560-07-5. — R. 2005 nr 2 s. 251–256.
Technologia XML – nowoczesnym narzędziem informatycznym w logistyce — [XML technology – computational tool in logistics] / Lech BUKOWSKI, Jerzy FELIKS, Marek KARKULA, Adam LICHOTA // Gospodarka Materiałowa & Logistyka ; ISSN 1231-2037. — 2003 R. 55 nr spec. s. 12–16. — Bibliogr. s. 16.

Additional information:

Wykład ma charakter dyskusji, do której student powinien się przygotować samodzielnie. Dodatkowe informacje na platformie e-learningowej.