Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Inventory Management
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-2-212-s
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Wacławik Łukasz (lwaclawi@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Celem przedmiotu jest przedstawienie zagadnień gospodarki magazynowej w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. W toku studiów słuchacz nabędzie wiedzy w zakresie form magazynowania i znaczenia magazynowania w przedsiębiorstwie oraz nabędzie umiejętności w zakresie analizowania zjawisk ekonomicznych związanych z magazynowaniem z uwzględnieniem aspektów organizacyjnych czy kosztowych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Działa w sposób kreatywny i przedsiębiorczy uwzględniający trendy i uwarunkowania rynkowe oraz poznane narzędzia, metody i procedury z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji ZIP2A_K01 Project
Skills: he can
M_U001 Potrafi krytycznie wyjaśnić elementy krytycznej analizy i oceny sposobu funkcjonowania istniejącego rozwiązania oraz tworzy jego ulepszenie ZIP2A_U01 Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 zna metody i techniki potrzebne do rozwiązywania problemów gospodarki magazynowej ZIP2A_W04 Test
M_W002 zna i rozumie zjawiska związane z gospodarką magazynową ZIP2A_W06 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Działa w sposób kreatywny i przedsiębiorczy uwzględniający trendy i uwarunkowania rynkowe oraz poznane narzędzia, metody i procedury z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi krytycznie wyjaśnić elementy krytycznej analizy i oceny sposobu funkcjonowania istniejącego rozwiązania oraz tworzy jego ulepszenie - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna metody i techniki potrzebne do rozwiązywania problemów gospodarki magazynowej + - - - - - - - - - -
M_W002 zna i rozumie zjawiska związane z gospodarką magazynową + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Module content
Lectures (30h):

1. Istota i znaczenie gospodarki magazynowej
2. Miejsce magazynowania w zarządzaniu produkcją, łańcuchem dostaw
3. Łańcuch logistyczny w gospodarce magazynowej
4. Składowanie, funkcje składów
5. Outsourcing w działalności magazynowej

Project classes (15h):

1. Wykorzystanie analiz typu ABC i XYZ w gospodarce magazynowej
2. Metody wyceny zapasów
3. Dokumentacja księgowa w zarządzaniu zapasami
4. Analiza kosztów działalności magazynowej

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest wykonanie projektów oraz pozytywne zaliczenie kolokwium.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest oceną otrzymaną w ramach zaliczenia.
Student, który nie zaliczył przedmiotu w pierwszym terminie, po jego zaliczeniu, otrzymuje ocenę końcową dostateczną,

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

O ile regulamin studiów nie stanowi inaczej, student nadrabia zaległości w sposób ustalony z prowadzącym przedmiot.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Kasperka M., Niestrój K., Zakup – metody, narzędzia i pomoce, Weka, Warszawa 2004
Kasperka M., Niestrój K., Gospodarka materiałowa, praktyczny poradnik, Warszawa 2007
Chevalier D., Duphil F., Le transport, Les Editions, Paris 2001

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Zarządzanie systemami logistycznymi — [Management of logistic systems] / Lech Bukowski, Marek DUDEK, Jerzy FELIKS, Marek KARKULA, Maja Kibak-Janiak, Dariusz Krzywda, Joanna Krzywda, Adam LICHOTA, Katarzyna MAJEWSKA, Łukasz WACŁAWIK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 217 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0560). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-707-6

Additional information:

None