Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Supply Chain Management
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-2-213-s
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Maternowska Małgorzata (mmaterno@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Student poznaje podstawowe pojęcia związane z zarządzaniem łańcuchami dostaw.
Nabywa umiejętności umożliwiające podejmowanie decyzji w ramach zarządzania łańcuchami dostaw (analiza przypadków).

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 formułowania celów podejmowanych w ramach zarządzania łańcuchami dostaw ZIP2A_K01 Presentation
Skills: he can
M_U001 posługiwać się narzędziem w postaci rachunku kosztów całkowitych w rozwiązywaniu szczegółowych problemów z dziedziny logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw ZIP2A_U04 Case study
Knowledge: he knows and understands
M_W001 podstawowe pojęcia dotyczące zarządzania łańcuchami dostaw ZIP2A_W06 Test
M_W002 potrzebę koordynowania procesów zamówień, transportu i polityki gromadzenia zapasów, przy przyjęciu założenia minimalizowania całkowitych kosztów ZIP2A_W04 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 formułowania celów podejmowanych w ramach zarządzania łańcuchami dostaw - - - - - - - - + - -
Skills
M_U001 posługiwać się narzędziem w postaci rachunku kosztów całkowitych w rozwiązywaniu szczegółowych problemów z dziedziny logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw + - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 podstawowe pojęcia dotyczące zarządzania łańcuchami dostaw + - - - - - - - - - -
M_W002 potrzebę koordynowania procesów zamówień, transportu i polityki gromadzenia zapasów, przy przyjęciu założenia minimalizowania całkowitych kosztów + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 8 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 17 h
Module content
Lectures (15h):

1.Logistyka vs zarządzanie łańcuchami dostaw

2.Teoretyczne podstawy zarządzania łańcuchami dostaw (pojęcie i typologia łańcuchów dostaw, geneza, istota i cele współczesnego zarządzania łańcuchami dostaw: kontekst logistyczny, integracyjny i synchronizacyjny, obszary zadaniowe w zarządzaniu łańcuchem dostaw)

3. Praktyczny aspekt zarządzania łańcuchami dostaw; przykłady (kontrola przyjmowania zamówień, planowanie potrzeb materiałowych MRP, planowanie zasobów dystrybucji DRP, koordynacja planów produkcyjnych z zapasami
dystrybucyjnymi)

Workshops (15h):

Analiza przypadków (rachunek decyzyjny ( oparty o rachunek kosztów całkowitych ) w obrębie zarządzania łańcuchami dostaw):

a. wybór dostawcy, analiza przypadku
b. decyzja o wyborze opakowań- analiza przypadku
c. konfigurowanie sieci dystrybucji – liczba magazynów, analiza przypadku

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Workshops: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń warsztatowych jest uzyskanie pozytywnych ocen cząstkowych z pisemnych sprawozdań z trzech opracowanych studiów przypadków oraz prezentacji wyników analiz.
Zaliczenie ćwiczeń warsztatowych jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych ze sprawozdań.
W przypadku nieuzyskania zaliczenia w terminie regulaminowym, każdemu studentowi przysługuje jeden termin poprawkowy. W przypadku uzyskania zaliczenia w terminie poprawkowym ocena z zaliczenia ćwiczeń warsztatowych jest wyznaczana jako średnia arytmetyczna wszystkich dotychczas uzyskanych ocen.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Workshops:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Nie określono
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wyznaczana jest jako średnia ważona pozytywnej oceny z kolokwium obejmującego treści wykładów (60%) oraz pozytywnej oceny z zaliczenia ćwiczeń warsztatowych (40%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1 Schary P.B., Skjott- Larsen T. (2002) Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży, PWN Warszawa
2 Ciesielski M. (red.) (2009) Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, PWE Warszawa
3 Christopher M. (1998) Logistyka i zarządzanie łańcuchem podaży, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków
4 Rutkowski K. (1999), Zintegrowany łańcuch dostaw. Doświadczenia globalne i polskie, SGH Warszawa
6 Kisperska-Moroń D., Pomiar funkcjonowania łańcuchów dostaw, AE Katowice 2006
7 Witkowski J.(2010), Zarządzanie łańcuchami dostaw. Koncepcje, procedury doświadczenia, PWE Warszawa

Najnowsze pozycje bibliograficzne ( książki, artykuły) tematycznie związane z tytułem modułu

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1.W kierunku zarządzania łańcuchami usług ,MATERNOWSKA Małgorzata, Pedryc Norbert // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 3 dod.: CD nr 1 Logistyka – nauka
2.Sustainable supply chains ’ MATERNOWSKA Małgorzata W: CLC 2012 : Carpathian logistics congress : November 7, 2012, Jesenik, Czech Republic
3.Zarządzanie łańcuchami dostaw w świetle koncepcji zorientowanych na obsługę , Małgorzata MATERNOWSKA // W: Strategie i logistyka w sektorze usług : strategie na rynku TSL / red. nauk. Jarosław Witkowski, Urszula Bąkowska-Morawska. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
4. Odpowiedzialność i regulacja jako instrumenty zarządzania ryzykiem w globalnych łańcuchach dostaw : determinanty stosowania, Małgorzata MATERNOWSKA // W: Nowe wyzwania dla zarządzania w świetle współczesnych zagrożeń gospodarczych i cywilizacyjnych : praca zbiorowa / pod red. nauk. Danuty Kisperskiej-Moroń, Artura Świerczka. — Katowice : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, 2010
5.Wybrane aspekty zarządzania ryzykiem w łańcuchach dostaw — The selected aspects of hazard management in the supply chain / Małgorzata MATERNOWSKA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2006 nr 1
6.Współpraca w łańcuchach dostaw – omówienie modelu van der Veen’a i Venugopal’a, Małgorzata MATERNOWSKA // Wybrane Zagadnienia Logistyki Stosowanej / Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk; ISBN 978-83-60560-07-5. — 2007 nr 4
7.Wyzwania adaptacji : dylematy edukacji w zakresie logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw — The challenges of adaptation : the dilemmas of education in logistics and supply chain management / Małgorzata MATERNOWSKA, Norbert Pedryc // W: Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej, T. 3 = Selected aspects of logistics management, Vol. 3 / pod red. Marka Karkuli, Katarzyny Majewskiej. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-7464-912-4.
8.Wpływ nowoczesnych technologii na zmiany w sposobie zarządzania — The impact of modern technologies on changes in management / Małgorzata MATERNOWSKA // Gospodarka Materiałowa & Logistyka ; ISSN 1231-2037. — 2017 nr 5 dod.: CD, s. 394–403. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 402–403, Streszcz., Abstr.. — Technologie podwójnego zastosowania w logistyce cywilnej i wojskowej : teoria i praktyka : 06–08.06.2017, Ustroń

Additional information:

None