Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zarządzanie projektami i procesami w logistyce
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-2-214-s
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Feliks Jerzy (jfeliks@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Moduł ma za zadanie przybliżyć studentom sposoby opisu o modelowania procesów biznesowych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Zna potrzebę uzupełniania swojej wiedzy z zakresu mapowania i modelowania procesów logistycznych ZIP2A_K01 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi wykorzystać odpowiednie narzędzia do rozwiązywania problemów ZIP2A_U04 Execution of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu nowych rozwiązań i technologii możliwych do wykorzystania w logistyce ZIP2A_W01 Execution of laboratory classes
M_W002 Potrafi wykorzystać przykładowe programy informatyczne z obszaru zarządzania projektami i procesami logistycznymi ZIP2A_W04 Execution of a project,
Execution of laboratory classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Zna potrzebę uzupełniania swojej wiedzy z zakresu mapowania i modelowania procesów logistycznych - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wykorzystać odpowiednie narzędzia do rozwiązywania problemów - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu nowych rozwiązań i technologii możliwych do wykorzystania w logistyce + - - - - - - - - - -
M_W002 Potrafi wykorzystać przykładowe programy informatyczne z obszaru zarządzania projektami i procesami logistycznymi + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 28 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 2 h
Module content
Lectures (15h):
Wykład

Koncepcje zarządzania logistycznego
Koncepcje lean, agile,resilience w zarządzaniu logistycznym – wady i zalety
Metodyki i metody mapowania procesów logistycznych
- metodyka ARIS
- model I-think
- mapa strumienia wartości
Narzędzia i języki modelowania procesów logistycznych: EPC, eEPC, BPMN,
Zrównoważona karta wyników (BSC) w odniesieniu do strategii i procesów logistycznych
Mierniki i wskaźniki oceny procesów logistycznych
Aspekty logistyczne zarządzania projektem

Project classes (15h):

Realizacja wybranego projektu.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady zaliczania zajęć:
Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczenia. Student, który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż 20% zajęć i jego wyniki w nauce były negatywne może zostać pozbawiony, przez prowadzącego zajęcia, możliwości poprawkowego zaliczania zajęć. Od takiej decyzji prowadzącego np. ćwiczenia student może się odwołać do prowadzącego przedmiot, a od decyzji prowadzącego przedmiot do Dziekana.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest ocena z pozytywnie zaliczonego indywidualnego projektu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach może nastąpić tylko na podstawie zwolnienia lekarskiego lub pisma urzędowego (np. wezwania do sądu). Student, który ma nieobecność usprawiedliwioną, może zaliczać opuszczone zajęcia w formie i terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia. Student, który ma nieobecność nieusprawiedliwioną, nie ma takiej możliwości.

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

Szymon Drejewicz: Zrozumieć BPMN. Modelowanie procesów biznesowych: Wydawnictwo:
Hellion 2012
Gabryelczyk, Renata: ARIS w modelowaniu procesów biznesu, Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2006.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Marek KARKULA, Dominik KOWAL: Balanced scorecard narzędziem doskonalenia procesów w przedsiębiorstwie górniczym węgla kamiennego_ — Podejście procesowe w organizacjach / red. nauk. Stanisław Nowosielski. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011.
Jerzy FELIKS, Marek KARKULA: Planowanie i harmonogramowanie w procesach produkcyjnych i logistycznych z wykorzystaniem narzędzi modelowania i symulacji : Nowe trendy w logistyce – rozwiązania IT, Zielona Góra Uniwersytet Zielonogórski, 2016. — ISBN: 978-83-7842-266-2. — S. 205–221.

Additional information:

Projekt realizowany z wykorzystaniem oprogramowania Simul8, Bizagi