Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Production Planning and Steering Systems
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-2-216-s
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Maternowska Małgorzata (mmaterno@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Student poznaje podstawy teoretyczne i metody planowania i sterowania produkcją mające zastosowanie w warunkach powiązania przedsiębiorstwa z jego klientami.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 prezentacji i wyjaśnienia szczegółów proponowanych rozwiązań w zakresie planowania i organizowania przepływu produkcji. ZIP2A_K03 Project
Skills: he can
M_U001 planować i organizować przepływ przedmiotów przez komórki produkcyjne przedsiębiorstwa ZIP2A_U04 Project
M_U002 powiązać aspekty techniczne, organizacyjne i ekonomiczne przebiegu produkcji i wynajdować najlepsze rozwiązania w zakresie planowania i sterowania produkcją. ZIP2A_U06 Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 zagadnienia planowania i sterowania produkcją stosowane w warunkach określonego powiązania przedsiębiorstwa z jego klientami. ZIP2A_W06 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 0 15 0 0 0 0 15 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 prezentacji i wyjaśnienia szczegółów proponowanych rozwiązań w zakresie planowania i organizowania przepływu produkcji. - - - + - - - - + - -
Skills
M_U001 planować i organizować przepływ przedmiotów przez komórki produkcyjne przedsiębiorstwa + - - + - - - - + - -
M_U002 powiązać aspekty techniczne, organizacyjne i ekonomiczne przebiegu produkcji i wynajdować najlepsze rozwiązania w zakresie planowania i sterowania produkcją. + - - + - - - - + - -
Knowledge
M_W001 zagadnienia planowania i sterowania produkcją stosowane w warunkach określonego powiązania przedsiębiorstwa z jego klientami. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 h
Preparation for classes 8 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (30h):

Charakterystyka systemów planowania i sterowania produkcją

2. Model „Y” Sheera

3. Planowanie średniookresowe, zagregowany plan produkcji i sprzedaży: efekty, strategie, metody ( nieformalne metody planowania)

4. Planowanie krótkookresowe: główny plan produkcji : normatywy, procedury, parametry;

5. Planowanie potrzeb materiałowych jako przykład planowania kroczącego

6. Systemy planowania oparte na JiT

7. Systemy planowania oparte na OPT

8. Systemy sterowania produkcją: struktury, strategie i funkcje

9. Techniki harmonogramowania i obciążania

10. Techniki sterowania międzykomórkowego

11. Techniki sterowania wewnątrzkomórkowego

Project classes (15h):

Praktyczne ćwiczenia w laboratorium komputerowym (Excel) i samodzielna realizacja projektów ( dopuszczalne grupy 2- osobowe):

1. Sterowanie produkcją za pomocna metod typu MRP

2. Sterowanie wg cyklogramu ( sterowanie międzykomórkowe)

3.Reguły priorytetu w sterowaniu produkcją ( przykład sterowania wewnątrzkomórkowego)

Workshops (15h):

1.Planowanie produkcji na poziomie taktycznym – asortymentowy plan produkcji – planowanie zasobów i wielkości produkcji grup asortymentów wyrobów

2.Master Production Scheduling- metody tworzenia głównego planu produkcji– systemy zlecania produkcji

3.Struktura wyrobu złożonego – cyklogram wyrobu złożonego, harmonogramowanie zadań produkcyjnych wstecz i w przód

4.Bilansowanie i terminowanie zadań produkcyjnych na poziomie głównego planu produkcji przy zastosowaniu Rought-Cut Capacity Planning

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
 • Workshops: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie z oceną pozytywną ćwiczeń projektowych i zajęć warsztatowych
Zaliczenie z ćwiczeń projektowych uzyskiwane jest na podstawie średniej arytmetycznej pozytywnych ocen cząstkowych z trzech projektów.
Zaliczenie z zajęć warsztatowych uzyskiwane jest na podstawie kolokwium.
W przypadku nieuzyskania zaliczenia w terminie regulaminowym, każdemu studentowi przysługuje jeden termin poprawkowy.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
 • Workshops:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Nie określono
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z egzaminu (60%), z zajęć warsztatowych (20%) oraz z ćwiczeń projektowych ( 20%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełniania zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Adam E.E., Ebert R.J.: Production and operations management. Concepts, models and behavior, Prentice Hall, Englewood-Cliffs 1992.
2. Borkowski S., Ulewicz R., Zarządzanie produkcją. Systemy produkcyjne. Oficyna Wydawnicza Humanitas. Sosnowiec 2008.
3. Brzeziński M., (red.) Organizacja i sterowanie produkcją. Projektowanie systemow produkcyjnych i procesów sterowania produkcją, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2004.
4. Burchart-Korol D., Furman J., Zarządzanie produkcją i usługami. Wyd. Politechniki Śląskiej. Gliwice 2008.
5. Durlik I., Inżynieria Zarządzania, cz.2. Strategia wytwarzania, projektowanie procesów i systemów produkcyjnych, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1996.
6. Dwilinski L., Zarządzanie produkcją, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.
7. Fretsch M., Podstawy Zarządzania przepływem materiałów w przykładach, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2008.
8. Fretsch M., Logistyka produkcji, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007.
9. Jasiński Z., (red). Podstawy Zarządzania operacyjnego. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
10. Johnston R. Zarządzanie działalnością operacyjną. Analiza przypadków, PWN, Warszawa 2002.
11. Kosieradzka A., (red.). Podstawy Zarządzania produkcją. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2008.
12. Liwowski B., Kozłowski R., Podstawowe zagadnienia Zarządzania produkcją. Oficyna Ekonomiczna. Kraków 2006.
13. Mazur Z., Mazur G., Dudek M., Obrzud J., Zarządzanie produkcją. Zagadnienia wybrane, Wyd. Scriptorium TEXTURA, Kraków 2001.
14. Orlicky J., Planowanie potrzeb materiałowych, PWN, Warszawa 2004.
15. Pająk E., Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja. PWN, Warszawa 2006.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1.Kontrola zapasów w systemach produkcyjnych opartych na metodzie MRP — Inventory control in manufacturing systems based on MRP method / Gabriela MAZUR, Jacek OBRZUD // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – aspekty finansowe, informacyjno-komunikacyjne i operacyjne : monografia / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2008. — ISBN 978-83-60714-51-5. — S. 204–214. — Bibliogr. s. 214, Streszcz., Summ.
2.Podstawowe problemy sterowania przepływem produkcji — The basic problems of controlling of flow production / Gabriela MAZUR // W: Zarządzanie w przemyśle : teoria i praktyka podejmowania decyzji : [konferencja naukowa : 22 października 1994 Kraków] / red. nauk. Tadeusz Sawik ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Zarządzania. — Kraków : WZ AGH, 1994. — Dod. na str. tyt.: 20 lat Wydziału Zarządzania. — ISBN 83-902384-0-3. — S. 64–71. — Bibliogr. s. 71, Streszcz., Summ.
3.Procedury zarządzania przepływem materiałów w przedsiębiorstwie przemysłowym, a wielkość zapasów produkcyjnych — The material-flow manegement procedures in manufacturing company whit reference to level of stock / Gabriela MAZUR, Jacek OBRZUD // W: Zarządzanie organizacjami – finanse, produkcja, informacja = Management of organizations – finances, production, information / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2009. — ISBN 978-83-60714-79-9. — S. 154–160. — Bibliogr. s. 160, Streszcz., Summ.
4.Selected aspects of logistic system of products flow management / Gabriela MAZUR, Jacek OBRZUD // W: TLM 2007 [Dokument elektroniczny] : Total Logistic Management : XI konferencja logistyki stosowanej : Zakopane 6–8 grudnia 2007 : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. — [S. l.] : cop. CID Ltd. Spółka z o. o., 2007. — 1 dysk optyczny. — Na CD-ROM-ie dod.: Zakres tematyczny obejmuje obszary zastosowania logistyki z uwzględnieniem problematyki związanej z jakością usług logistycznych. — S. [1–8]. — Bibliogr. s. 8, Streszcz., Abstr.
5.Kastomizacja produkcji – nowy trend w systemach produkcji klasy światowej — Production customisation – new trends in world class manufacturing systems / Gabriela MAZUR, Jacek OBRZUD // W: Inżynieria produkcji : problemy jakości i zarządzania produkcją / red. nauk. Marek Dudek, [et al.]. — Bielsko-Biała : Akademia Techniczo-Humanistyczna, 2013. — ISBN: 978-83-63713-40-9. — S. 75–100. — Bibliogr. s. 100, Streszcz.
6.Lean concept in plant maintenance organization / Gabriela MAZUR, Jacek OBRZUD // W: Management and production engineering / eds. Marek Dudek, Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2012. — ISBN: 978-83-62292-43-1. — S. 102–116. — Bibliogr. s. 115–116, Abstr.
7.Poziomowanie produkcji jako sposób obniżenia kosztów obsługi klienta — Production leveling as a way to reduce costs of customer service / Gabriela MAZUR, Dariusz SALA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–11]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 10, Streszcz., Summ..
8.Projektowanie ciągłego przepływu przedmiotów pracy w zróżnicowanej asortymentowo produkcji — Continuous flow of the object of work projection / Gabriela MAZUR, Jacek OBRZUD // W: Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja–integracja–rozwój / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo: Fundacja UE w Krakowie, 2011. — ISBN: 978-83-62511-85-3. — S. 421–434. — Bibliogr. s. 434, Streszcz., Summ.. — Afiliacja autora: Katedra Marketingu i Zarządzania Produkcją, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
9.World class manufacturing methodology / Gabriela MAZUR, Jacek OBRZUD // W: Managing organizations in changing environment : models – concepts – mechanisms / ed. by Andrzej Jaki, Tomasz Rojek ; Cracow Univeristy of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, Foundation of the Cracow University of Economics. — Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. — ISBN: 978-83-62511-68-6. — S. 301–314. — Bibliogr. s. 313–314, Summ.
10.Projekt reorganizacji obszaru komisjonowania części — Project of the reorganization the area of the picking parts / Małgorzata MATERNOWSKA, Adrian Katus // Systemy Logistyczne Wojsk / Wojskowa Akademia Techniczna. Instytut Logistyki ; ISSN 1508-5430. — 2014 nr 41, s. 211–220. — Bibliogr. s. 220, Streszcz., Abstr.. — Tekst dostępny również online: {http://slw.wat.edu.pl/index.php/slw41/file/186-projekt-reorganizacji-obszaru-komisjonowania-czesci}
11.Wpływ nowoczesnych technologii na zmiany w sposobie zarządzania — The impact of modern technologies on changes in management / Małgorzata MATERNOWSKA // Gospodarka Materiałowa & Logistyka ; ISSN 1231-2037. — 2017 nr 5 dod.: CD, s. 394–403. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 402–403, Streszcz., Abstr.. — Technologie podwójnego zastosowania w logistyce cywilnej i wojskowej : teoria i praktyka : 06–08.06.2017, Ustroń

Additional information:

None