Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Analiza produkcji
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-2-217-s
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Obrzud Jacek (jobrzud@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Celem przedmiotu jest poznanie mechanizmów tworzenia systemów analizy i oceny działań produkcyjnych oraz w szczególności poznanie sposobów ekonomicznej oceny skutków decyzji w sferze produkcji. Treści programowe obejmują: zarządzanie asortymentem, analizę produktywności i efektywności procesów produkcyjnych oraz metody i narzędzia ich usprawniania.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 wyznaczać mierniki produktywności i efektywności systemu produkcyjnego ZIP2A_U03 Project,
Test
M_U002 przeprowadzić analizę funkcjonowania systemu produkcyjnego przy wykorzytaniu technik mapowania procesów oraz zaproponować usprawnienia ZIP2A_U05 Project,
Test
M_U003 podejmować decyzje operacyjne i strategiczne związane z prowadzeniem działalności produkcyjnej ZIP2A_U05 Report
Knowledge: he knows and understands
M_W001 podstawowe mierniki produktywności i efektywności systemów produkcji ZIP2A_W06 Examination
M_W002 metody i techniki pozwalające analizować przepływy produkcji w systemach wytwarzania ZIP2A_W02 Examination
M_W003 podstawowe metody analizy i oceny realizacji produkcji w przedsiębiorstwie ZIP2A_W07 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 15 0 0 0 0 0 15 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 wyznaczać mierniki produktywności i efektywności systemu produkcyjnego - - - - - - - - + - -
M_U002 przeprowadzić analizę funkcjonowania systemu produkcyjnego przy wykorzytaniu technik mapowania procesów oraz zaproponować usprawnienia - - - - - - - - + - -
M_U003 podejmować decyzje operacyjne i strategiczne związane z prowadzeniem działalności produkcyjnej - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 podstawowe mierniki produktywności i efektywności systemów produkcji + - - - - - - - - - -
M_W002 metody i techniki pozwalające analizować przepływy produkcji w systemach wytwarzania + - - - - - - - - - -
M_W003 podstawowe metody analizy i oceny realizacji produkcji w przedsiębiorstwie + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 13 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (15h):
Analiza produkcji

1. Analiza asortymentu produkcji. Przesłanki tworzenia asortymentu produkcji. Szczeble hierarchii w strukturze asortymentowej. Złożoność asortymentu. Kierunki zmian asortymentu produkcji. Pojęcie harmoniczności asortymentu. Cele i sposoby zarządzania różnorodnością asortymentu produkcji. Zastosowanie analizy wartości w zarządzaniu różnorodnością asortymentu produkcji.
2. Opłacalność asortymentu produkcji – Związek planów rzeczowych z planem finansowym. Wpływ struktury asortymentowej produkcji na poziom wyniku finansowego. Jednostkowa marża pokrycia jako miernik opłacalności asortymentu produkcji. Wykres „przychód – marża” jako podstawa decyzji w zakresie struktury asortymentowej produkcji. Analiza opłacalności asortymentu produkcji wg Druckera.
3. Zdolność produkcyjna a decyzje w zakresie asortymentu produkcji – Wpływ poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnej na decyzje w zakresie asortymentu produkcji. Rozważenie sytuacji niepełnego obłożenia zdolności produkcyjnej zamówieniami. Występowanie jednego „wąskiego gardła” – pojecie współczynnika wyporu. Występowanie wielu wzajemnie niezależnych „wąskich gardeł”. Występowanie wielu współzależnych „wąskich gardeł”.
4. Budżetowanie produkcji – Analiza profilu popytu. Tworzenie budżetu sprzedaży.Powiązania pomiędzy budżetem sprzedaży a budżetem produkcji. Tworzenie budżetu zużycia materiałów bezpośrednich. Pojęcie normy jednostkowego zużycia materiału na wyrób. Metody normowania zużycia materiałów. Różnice pomiędzy budżetem zużycia materiałów bezpośrednich a budżetem zakupu materiałów bezpośrednich. Systemy realizacji dostaw materiałowych. Tworzenie budżetu robocizny bezpośredniej. Tworzenie budżetu kosztów wydziałowych.
5. Systemy zlecania produkcji – Analiza systemów zlecania produkcji. System produkcji za zamówienie. System produkcji na magazyn. Podstawowe różnice w funkcjonowaniu systemów zlecania produkcji. Porównanie kosztów funkcjonowania systemów zlecania produkcji.
6. Sito Glendaya – Analiza zarządzania przepływem produkcji z użyciem sita Glendaya jako narzędzia. Organizacja produkcji zgodnie z logiką partii. Pojęcie logiki przepływu. Organizacja produkcji zgodnie z logiką przepływu. Planowanie przepływu początkowego. Kolejne kroki poziomowania produkcji.
7. Dostosowanie zdolności produkcyjnej systemu wytwórczego do popytu – Analiza warunków dostosowania zdolności produkcyjnej systemu wytwórczego do popytu. Ustalanie asortymentu wyrobów produkowanych na zamówienie i na magazyn. Ustalanie poziomu zapasu wyrobów gotowych przy produkcji na magazyn. Zarządzanie magazynem wyrobów gotowych.
8. Produktywność i efektywność – Pojęcie produktywności i efektywności systemu produkcji. Podstawowe definicje. Miejsce produktywności wśród innych miar oceny wyników. Proces poprawy produktywności. Programy poprawy produktywności. Metody i techniki oceny produktywności. System oceny produktywności w przedsiębiorstwie. Mierniki produktywności: przedsiębiorstwa, systemu produkcji, stanowisk. Efektywność: systemu, stanowiska. Mierniki oceny efektywności. Obszary poprawy produktywności i efektywności. Przykłady działań przynoszących wzrost produktywności i efektywności.

Laboratory classes (15h):
Symulacja biznesu

1. Wprowadzenie do symulatora. Zapoznanie się z symulacją biznesu – logowanie i omówienie zasad gry. Tworzenie własnego biznesu – rynki docelowe, strategia, nazwa, badania marketingowe.
2. Podjęcie podstawowych decyzji – etap 1. Konstrukcja misji, analiza otoczenia rynkowego, analiza badań marketingowych.
3. Podjęcie podstawowych decyzji – etap 2. Tworzenie sieci sprzedaży, określenie rynków docelowych, asortymentu, plan marketingowy, zdolności produkcyjne, itp.
4. Rozgrywka – etap 3. Podjęcie bieżących decyzji: nowe biura, kolejni sprzedawcy, kolejne rynki, asortymenty (tworzenie nowych produktów), reklama, produkcja, sprzedaż, analiza finansowa, itp.
5. Rozgrywka – etap 4. Podjęcie bieżących decyzji: nowe biura, kolejni sprzedawcy, kolejne rynki, asortymenty (tworzenie nowych produktów), reklama, produkcja, sprzedaż, analiza finansowa, itp.
6. Rozgrywka – etap 5. Podjęcie bieżących decyzji: nowe biura, kolejni sprzedawcy, kolejne rynki, asortymenty (tworzenie nowych produktów), reklama, produkcja, sprzedaż, analiza finansowa, plan rozwoju R&D, itp.
7. Analiza etapów 6-12 i podsumowanie gry.
8. Samodzielne przeprowadzenie rozgrywki etapów 6-12, w tym:
A. Podjęcie bieżących decyzji: nowe biura, kolejni sprzedawcy, kolejne rynki, asortymenty (tworzenie nowych produktów), reklama, produkcja, sprzedaż, analiza finansowa, plan rozwoju R&D, plan strategiczny, itp – etap 6.
B. Podjęcie bieżących decyzji: nowe biura, kolejni sprzedawcy, kolejne rynki, asortymenty (tworzenie nowych produktów), reklama, produkcja, sprzedaż, analiza finansowa, plan rozwoju R&D, plan strategiczny, analiza jakości produkcji, itp – etap 7.
C. Podjęcie bieżących decyzji: nowe biura, kolejni sprzedawcy, kolejne rynki, asortymenty (tworzenie nowych produktów), reklama, produkcja, sprzedaż, analiza finansowa, plan rozwoju R&D, plan strategiczny, analiza jakości produkcji, analiza niezawodności, itp – etap 8
D. Podjęcie bieżących decyzji: nowe biura, kolejni sprzedawcy, kolejne rynki, asortymenty (tworzenie nowych produktów), reklama, produkcja, sprzedaż, analiza finansowa, plan rozwoju R&D, plan strategiczny, analiza jakości produkcji, analiza niezawodności, analiza zapasów produkcji w toku, materiałowych i wyrobów gotowych, itp – etap 9.
E. Podjęcie bieżących decyzji: nowe biura, kolejni sprzedawcy, kolejne rynki, asortymenty (tworzenie nowych produktów), reklama, produkcja, sprzedaż, analiza finansowa, plan rozwoju R&D, plan strategiczny, analiza jakości produkcji, analiza niezawodności, analiza zapasów produkcji w toku, materiałowych i wyrobów gotowych, analiza wskaźników ekonomiczno-finansowych, itp – etap 10.
F. Podjęcie bieżących decyzji: nowe biura, kolejni sprzedawcy, kolejne rynki, asortymenty (tworzenie nowych produktów), reklama, produkcja, sprzedaż, analiza finansowa, plan rozwoju R&D, plan strategiczny, analiza jakości produkcji, analiza niezawodności, analiza zapasów produkcji w toku, materiałowych i wyrobów gotowych, analiza wskaźników ekonomiczno-finansowych, strategiczna karta wyników, analiza zarządzania przedsiębiorstwem, itp – etap 11.
G. Podjęcie bieżących decyzji: nowe biura, kolejni sprzedawcy, kolejne rynki, asortymenty (tworzenie nowych produktów), reklama, produkcja, sprzedaż, analiza finansowa, plan rozwoju R&D, plan strategiczny, analiza jakości produkcji, analiza niezawodności, analiza zapasów produkcji w toku, materiałowych i wyrobów gotowych, analiza wskaźników ekonomiczno-finansowych, strategiczna karta wyników, analiza zarządzania przedsiębiorstwem, analiza wyników BSC, itp – etap 12.
H. Zakończenie rozgrywki – podsumowanie. Analiza podejmowanych działań i ocena przedsiębiorstw.

Workshops (15h):
Analiza systemu produkcji

1. Identyfikacja strat w procesach produkcyjnych
2. Wyznaczanie i interpretacja wskaźnika całkowitej efektywności wyposażenia produkcyjnego (OEE)
3. Wyznaczanie i interpretacja wybranych wskaźników produktywności i efektywności procesu produkcyjnego (EPE, OPC, CT/p)
4. Mapowanie procesu metodą VSM (Value Stream Mapping) – sporządzanie mapy stanu obecnego
5. Mapowanie procesu metodą VSM (Value Stream Mapping) – analiza i wyznaczenie kierunków przyszłych usprawnień przebiegu procesu
6. Mapowanie procesu metodą VSM (Value Stream Mapping) – projekt mapy stanu przyszłego – wyznaczenie możliwych wariantów sterowania przepływem produkcji
7. Mapowanie procesu metodą VSM (Value Stream Mapping) – projekt mapy stanu przyszłego – analiza i ocena możliwości wdrożenia

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Workshops: Studenci wykonują zadany projekt w grupach, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych i zajęć warsztatowych.
Warunkiem zaliczenia warsztatów jest wykonanie projektu oraz zaliczenie kolokwium.
Warunkiem zaliczenia laboratoriów jest systematyczne wykonywanie sprawozdań z zajęć z podejmowanych w trakcie zajęć decyzji.
W przypadku nieuzyskania zaliczenia w wymaganym terminie, każdemu studentowi przysługuje jeden termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Workshops:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie umiejętności zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa to średnia ważona z uzyskanych ocen pozytywnych: 51% ocena z egzaminu, 25% ocena z zaliczenia zajęć warsztatowych, 24% ocena z ćwiczeń laboratoryjnych.
Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych uzyskiwane jest na podstawie oceny wygenerowanej przez symulator biznesu na podstawie jakości podejmowanych decyzji przy wykorzystanie zrównoważonej karty wyników (BSC).
Ocena z ćwiczeń warsztatowych uzyskiwana jest na podstawie średniej arytmetycznej pozytywnych ocen z kolokwium oraz z projektu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Bednarek M., Doskonalenie systemów zarządzania. Nowa droga do przedsiębiorstwa lean. Wydawnictwo Difin. Warszawa 2007.
2. Czerska J., Doskonalenie strumienia wartości. Wydawnictwo Dyfin. Warszawa 2009.
3. Dohn K., Studium oceny procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie przemysłowym. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 2008.
4. Dudek M., Szczupłe systemy wytwarzania. Difin. Warszawa 2016.
5. Dudek M., Projektowanie szczupłych systemów wytwarzania. Difin. Warszawa 2016.
6. Hopp W. J., Spearman M. L., Factory physics. Wydawnictwo McGraw-Hill. New York 2001.
7. Imai M., Gemba. Kaizen. Wydawnictwo MT Biznes. Warszawa 2006.
8. Kosieradzka A. (red) Podstawy zarządzania produkcją. Ćwiczenia. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2008.
9. Kosieradzka A., Lis S., Produktywność. Metody analizy i oceny tworzenia programów popraw. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2000.
10. Lis S. (red.) Vademecum produktywności. Agencja Wydawnicza Placet. Warszawa 1999.
11. Lisiński M., Ostrowski B., Lean Management w restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Antykwa 2006.
12. Rother M., Harris R., Tworzenie ciągłego przepływu, Wroclaw Center for Technology Transfer, Wrocław 2004.
13. Waters D.: Zarządzanie operacyjne. Towary i usługi, PWN, Warszawa 2001.
12. Więznowski A., Sosnowski M., Szlachetka P., Analiza i optymalizacja procesów produkcyjnych i usług. Wydawnictwo AE we Wrocławiu. Wrocław 2007.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Dudek M., Szczupłe systemy wytwarzania. Difin. Warszawa 2016.
2. Dudek M., Projektowanie szczupłych systemów wytwarzania. Difin. Warszawa 2016.
3. Dudek M., Sobczak J., Ziętara P., Szczupłe projektowanie systemów produkcji klasy światowej, [w:] Dudek M., Madyda A., Sala D., Waszkielewicz W., (red.) Metodyczno-instrumentalne aspekty inżynierii produkcji. Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 2014.
4. Dudek M., Workplace organization as a tool of restructuring of production systems, [w:] Borowiecki R., Jaki A., Rojek T., (red.), Contemporary economies in the face of new challenges. Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013.
5. Mazur Z., Mazur G., Dudek M., Obrzud J., Zarządzanie produkcją – wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Scriptorium Textura. Kraków 2001.

Additional information:

W ramach ćwiczeń laboratoryjnych studenci prowadzą w zespołach działalność gospodarczą w wirtualnej rzeczywistości “Marketplace”
https://www.youtube.com/watch?v=rfuGMpe96-w