Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zaawansowane systemy produkcji
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-2-218-s
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Dudek Marek (mdudek@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Celem przedmiotu jest przedstawienie zaawansowanych systemów wykorzystywanych do doskonalenia przedsiębiorstw produkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem systemu produkcji w klasie światowej. Przedmiot prezentuje takie treści jak: systemy doskonalenia produkcji, filary i zasady konstruowania systemów w klasie światowej, ich podstawowe koncepcje składowe (szczupłe wytwarzanie, kompleksowe utrzymanie ruchu, zwinne wytwarzanie, itp). Treści teoretyczne są uzupełniane przykładami praktycznymi oraz grą.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 współdziałania w grupie na rzecz rozwiązania kluczowych problemów związanych z obszarem produkcji pomimo przyjmowania odmiennych ról w zespole ZIP2A_K03 Report
Skills: he can
M_U001 zaprojektować prace remontowe ZIP2A_U01 Project
M_U002 wskazać działania generujące straty, sklasyfikować je i wycenić kosztowo ZIP2A_U03 Report
Knowledge: he knows and understands
M_W001 działania podejmowane w filarach WCM w szczególności w obszarach profesjonalnego i autonomicznego utrzymania ruchu ZIP2A_W06 Examination
M_W002 elementy systemów produkcji w klasie światowej (bazę, filary, itp.) ZIP2A_W06 Examination
M_W003 podstawowe systemy doskonalenia produkcji ZIP2A_W06 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 współdziałania w grupie na rzecz rozwiązania kluczowych problemów związanych z obszarem produkcji pomimo przyjmowania odmiennych ról w zespole - - - - - - - - + - -
Skills
M_U001 zaprojektować prace remontowe - - - - - - - - + - -
M_U002 wskazać działania generujące straty, sklasyfikować je i wycenić kosztowo - - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 działania podejmowane w filarach WCM w szczególności w obszarach profesjonalnego i autonomicznego utrzymania ruchu + - - - - - - - - - -
M_W002 elementy systemów produkcji w klasie światowej (bazę, filary, itp.) + - - - - - - - - - -
M_W003 podstawowe systemy doskonalenia produkcji + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 7 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 16 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (15h):

1. Systemy doskonalenia produkcji (WCM, ME, xPS)
2. Budowa systemów produkcji w klasie światowej.
3. Koncepcje bazowe i zbiory dobrych praktyk.
4. Wdrożenia systemów produkcji w klasie światowej.
5. Filary systemów produkcji w klasie światowej.
6. Strategie i systemy obsługi urządzeń, nowoczesne systemy eksploatacji.
7. Strategia ciągłego doskonalenia w oparciu o szczupłość.

Workshops (15h):

1. Rozpoznawanie strat, ich klasyfikacja, poziomowanie i eliminowanie.
2. Wycena kosztowa strat.
3. Narzędzia ciągłego doskonalenia.
4. Gra – organizacja szczupłego systemu montażowego.
5. Podstawowe mierniki utrzymania ruchu i szczupłego wytwarzania.
6. Planowanie prac remontowych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Workshops: W trakcie zajęć warsztatowych studenci samodzielnie lub w grupach rozwiązują zadane problemy praktyczne, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie w wymaganym terminie zaliczenia z zajęć warsztatowych.
Zaliczenie z zajęć warsztatowych wymaga pozytywnego zaliczenia sprawozdania z gry oraz zrealizowania projektu.
W przypadku nieuzyskania zaliczenia w wymaganym terminie, każdemu studentowi przysługuje jeden termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Workshops:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Podczas zajęć studenci rozwiązują zadane wcześniej problemy i implementują je do wykonywanego projektu. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień, moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem i koryguje błędy projektowe.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa to średnia ważona z uzyskanych ocen pozytywnych: 51% ocena z egzaminu, 49% ocena z zaliczenia. Ocena z zaliczenia to średnia arytmetyczna z pozytywnie zaliczonego sprawozdania oraz projektu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Bednarek M., Doskonalenie systemów zarządzania. Nowa droga do przedsiębiorstwa lean. Wydawnictwo Difin. Warszawa 2007.
2. Czerska J., Doskonalenie strumienia wartości. Wydawnictwo Dyfin. Warszawa 2009.
3. Dudek M., Szczupłe systemy wytwarzania. Difin. Warszawa 2016.
4. Dudek M., Projektowanie szczupłych systemów wytwarzania. Difin. Warszawa 2016.
5. Dudek M., Struktura organizacji wytwarzania w systemach klasy światowej. Paradoks szczupłości i elastyczności operacyjnej, Wydawnictwa AGH, Kraków 2019.
6. Hejaaji A., World class manufacturing. The implementation of world class manufacturing techniques in manufacturing SMEs: an empirical study in electronic sector, LAP Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 2015.
7. Schonberger R. J., World class manufacturing: the lessons of simplicity applied, Free Press, New York 1986.
8. Schonberger R. J., World class manufacturing: the next decade, Free Press, New York, 1996.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Dudek M., Sobczak J., Ziętara P., Szczupłe projektowanie systemów produkcji klasy światowej, [w:] Dudek M., Madyda A., Sala D., Waszkielewicz W., (red.) Metodyczno-instrumentalne aspekty inżynierii produkcji. Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 2014.
2. Dudek M., Workplace organization as a tool of restructuring of production systems, [w:] Borowiecki R., Jaki A., Rojek T., (red.), Contemporary economies in the face of new challenges. Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013.
3. Dudek M., Dedykowane systemy produkcyjne (xPS). Studia ekonomiczne regionu łódzkiego. Rozwój organizacji w teorii i praktyce zarządzana. Wydawnictwo PTE. Łódź 2012.
4. Dudek M., Produkcja w klasie światowej – fanaberia najbogatszych czy standard w zarządzaniu produkcją?,Przegląd Organizacji nr 3/2012.
5. Dudek M., Produkcja w klasie światowej, czyli przystanek na drodze ku doskonałości produkcji. Przegląd Organizacji nr 5/2012.
6. Dudek M. Zwinność produkcji czyli niskokosztowa elastyczność systemu. Przegląd Organizacji nr 9/2013.
7. Dudek M., Ryrych M., Sieniawski K., Utilization of agent-based modeling in manufacturing systems. [w:] Dudek M., Howaniec H., Waszkielewicz W., (red.) Management and production engeneering. Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2012.
8. Dudek M., Czajka K., Modelowanie symulacyjne w usprawnianiu procesów produkcji. [w:], Borowiecki R., Jaki A., (red.), Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.
9. Mazur Z., Mazur G., Dudek M., Obrzud J., Zarządzanie produkcją – wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Scriptorium Textura. Kraków 2001.
10. Dudek M., Szczupłe systemy wytwarzania. Difin. Warszawa 2016.
11. Dudek M., Projektowanie szczupłych systemów wytwarzania. Difin. Warszawa 2016.
12. Dudek M., Struktura organizacji wytwarzania w systemach klasy światowej. Paradoks szczupłości i elastyczności operacyjnej, Wydawnictwa AGH, Kraków 2019.

Additional information:

1. Pozostałe ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia modułu określa Regulamin Studiów.
2. W ramach modułu realizowana jest gra, w której studenci wcielają się w przydzielone im role odzwierciedlające pełnione funkcje w zakładzie produkcyjnych.