Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zarządzanie przepływem produkcji
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-2-219-s
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Obrzud Jacek (jobrzud@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z zasadami organizacji przepływów produkcji zgodnych z ideą TFM. Podstawowymi treściami są: organizacja procesów transportu, magazynowania, sterowania i eksploatacji ze szczególnym uwzględnienie przepływu materiałowego.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 zbudować i zweryfikować model symulacyjny systemu wytwarzania ZIP2A_U04 Project
M_U002 przeprowadzić eksperymenty symulacyjne parametrów przepływu produkcji, analizować i interpretować uzyskane wyniki ZIP2A_U01 Project
M_U003 zorganizować przepływ produkcji przy wykorzystaniu metod modelowania symulacyjnego ZIP2A_U06 Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 podstawowe metody, techniki i narzędzia wykorzystywane w organizacji procesów pomocniczych ZIP2A_W06 Test
M_W002 definicje i klasyfikacje podstawowych pojęć z zakresu zarządzania systemami pomocniczymi ZIP2A_W06 Test
M_W003 zakres działań procesów transportowych, magazynowych i eksploatacji systemów wytwarzania, ZIP2A_W06 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 zbudować i zweryfikować model symulacyjny systemu wytwarzania - - + - - - - - - - -
M_U002 przeprowadzić eksperymenty symulacyjne parametrów przepływu produkcji, analizować i interpretować uzyskane wyniki - - + - - - - - - - -
M_U003 zorganizować przepływ produkcji przy wykorzystaniu metod modelowania symulacyjnego - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 podstawowe metody, techniki i narzędzia wykorzystywane w organizacji procesów pomocniczych + - - - - - - - - - -
M_W002 definicje i klasyfikacje podstawowych pojęć z zakresu zarządzania systemami pomocniczymi + - - - - - - - - - -
M_W003 zakres działań procesów transportowych, magazynowych i eksploatacji systemów wytwarzania, + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 18 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (15h):
 1. Usytuowanie procesów pomocniczych w przedsiębiorsywie

  Procesy pomocnicze ich funkcje, cele i zadania. Struktury i formy zarządzania procesami pomocniczymi

 2. Procesy eksploatacji systemów wytwarzania

  Strategie i systemy obsługi urządzeń, nowoczesne systemy organizacji działalności pomocniczej.

 3. Procesy transportowe

  Podział i klasyfikacja zadań transportowych. Organizacja przepływów środków transportowych.

 4. Procesy magazynowania

  Magazyny ich funkcje i rodzaje. Lokalizacja magazynów. Struktura ilościowa zapasu oraz system kontroli zapasów. metody określania popytu

 5. Procesy sterowania

  Sterowanie realizacją procesów. Kontrola przebiegu realizacji zadań. Harmonogramowanie procesów.

Laboratory classes (15h):

1. Określenie celu i zakresu modelowania symulacyjnego
2. Budowa modelu symulacyjnego przepływu produkcji – odzwierciedlenie elementów systemu wytwarzania
3. Budowa modelu symulacyjnego przepływu produkcji – odzwierciedlenie relacji pomiędzy elementami systemu wytwarzania
4. Budowa modelu symulacyjnego przepływu produkcji – walidacja i parametryzacja modelu przepływu produkcji
5. Zaprojektowanie eksperymentów symulacyjnych
6. Przeprowadzenie eksperymentów symulacyjnych
7. Analiza i interpretacja wyników eksperymentów symulacyjnych

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest prawidłowe wykonanie projektu.
W przypadku nieuzyskania zaliczenia w wymaganym terminie, każdemu studentowi przysługuje jeden termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ważoną oceny z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych (75%) oraz pozytywnej oceny z kolokwium weryfikującego wiedzę z wykładów (25%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenie modułu: Organizacja systemów produkcyjnych.

Recommended literature and teaching resources:

1. Krawczyk S.: Zarządzanie procesami logistycznymi. PWE, Warszawa 2001.
2. Downarownicz O.: System eksploatacji. Wyd. ITE, Gdańsk 1997.
3. Ciesielski K.: Organizacja pomocniczych procesów produkcyjnych. Wyd. PP. Poznań 1980.
4. Witkowski J.: Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wyd. AE, Wrocław 2002.
5. Woters D.; Zarządzanie operacyjne. Towary i usługi. PWN. Warszawa 2001.
6. Szałkowski K. Przygotowanie produkcji. PWN. Warszawa 2008.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Zarzadzanie produkcja : zagadnienia wybrane (Production management : selected problems), Zygmunt MAZUR, Gabriela MAZUR, Marek DUDEK, Jacek OBRZUD. Kraków :Scriptorium „TEXTURA”, 2001.
2. Optymalizacja produkcji w przykładach na CD (Dokument elektroniczny) : wskazówki i sposoby usprawniające procesy produkcyjne w firmie (The optimization of production in examples on CD), Marek DUDEK, Kamil CZAJKA, Jacek OBRZUD. Warszawa : Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o. o., 2009.
3. Zintegrowane zarzadzanie utrzymaniem ruchu Integrated management of maintenance Jacek OBRZUD, Gabriela MAZUR, Wiesław WASZKIELEWICZ W: Iron andsteelmaking : XV. international scientific conference : 14.–16. 9. 2005 Malenovice Katedra metalurgie, Politechnika Śląska Katowice. Katedra Metalurgii, Technick´a univerzita Koˇsice. Katedra metalurgie ˇzeleza a zlievarenstva. Ostrava : VˇSB – TU, 2005
4. Preventive maintenance – choice or necessity? Jacek OBRZUD, Gabriela MAZUR W: Information technologies in economics and innovative management Technologie informacyjne w ekonomii i innowacyjnym zarzadzaniu ed. Jan Tadeusz Duda. Cracow : AGH University of Science and Technology Press, 2007.
5. Planowanie i kontrola zapasów w przedsiębiorstwie (Planning and control of reserves in the
6. company) Gabriela MAZUR, Jacek OBRZUD, Wiesław WASZKIELEWICZ W: Produkcjai zarzadzanie w hutnictwie : VII (siódma) konferencja naukowo-techniczna : Ustron Jaszowiec– Czestochowa 1999 Politechnika Czestochowska. Czestochowa : PCz, 1999 (wyd. 2000)
7. Organizacja prac remontowych w swietle przechodzenia do elastycznych struktur produkcyjnych Utility work organizing in process transformation toward process oriented structure OBRZUD J., MAZUR Z., MAZUR G., Kovalchuk K. Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. 2004 R. 10 vol. 3 spec. iss. s. 587–591. Bibliogr. s. 591, Abstr.. Iron and steelmaking : XIV. medzin´arodn´a vedeck´a konferencia : 13.–15.10.2004 Mal´a Luˇcivn´a. Koˇsice : Technick´a univerzita. Hutn´ıcka fakulta, 2004.
8. Organizacja procesu obsługi awaryjnej (Organization of the emergency operating process) Gabriela MAZUR, Jacek OBRZUD W: Zarzadzanie rozwojem organizacji, T. 2 pod red. Stefana Lachiewicza ; Politechnika Łódzka. Łodz : Wydawnictwo PŁ, 2007. (Monografie Politechniki Łódzkiej
9. Ocena efektywnosci systemu utrzymania ruchu Estimate effectiveness of maintenance Jacek OBRZUD, Zygmunt MAZUR, Wiesław WASZKIELEWICZ W: Iron and steelmaking : XV. international scientific conference : 14.–16. 9. 2005 Malenovice – Fr´ydlant nad Ostravic´ı : sborn´ık pˇredn´aˇsek : sekce 2 – Technologie v´yroby oceli ed. Dana Hor´akov´a ; Vysok´a ˇSkola B´aˇnsk´a – Technick´a univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materi´alov´eho inˇzen´yrstv´ı. Katedra metalurgie, Politechnika Slaska Katowice. Katedra Metalurgii, Technick´a univerzita Koˇsice. Katedra metalurgie ˇzeleza a zlievarenstva. Ostrava : VˇSB – TU, 2005
10. Obiektowe modelowanie przepływów produkcji Object modelling of production flows Zygmunt MAZUR, Jacek OBRZUD Zeszyty Naukowe Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ; ISSN 1644-8979. 2005
11. Modelowanie obiektowe w organizacji procesów wytwarzania (Object modelling in organizing manufacturing processes) Gabriela MAZUR, Zygmunt MAZUR, Jacek OBRZUD W: Podejscie procesowe w zarzadzaniu : praca zbiorowa. T. 2 pod red. nauk. Marii Romanowskiej i Michała Trockiego ; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2004. ISBN 83-7378-084-X. S. 19–29
12. Modelowanie przepływu produkcji w gniazdach przedmiotowych Modeling production flows Jacek OBRZUD, Zygmunt MAZUR, Wiesław WASZKIELEWICZ Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne (Technical and Economical Problems) : kwartalnik = quarterly. Tyt. poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. 2003 t.
13. Modelowanie przepływu produkcji w oparciu o metodologie obiektowe Object-oriented modeling of the production flows Jacek OBRZUD, Zygmunt MAZUR, Wiesław WASZKIELEWICZ W: Iron and steelmaking : XIII international scientific conference : Szczyrk 09–10.10.2003 : materiały Politechnika Slaska. Katedra Metalurgii, Katowice ; Technick´a univerzita. Katedra metalurgie ˇzeleza a zliv´arenstva, Koˇsice ; Vysok´a ˇSkola B´aˇnsk´a Technick´a univerzita Ostrava. Katedra metalurgie. Katowice : Politechnika Slaska,2003
14. Kontrola zapasów w systemach produkcyjnych opartych na metodzie MRP Inventory control inmanufacturing systems based on MRP method Gabriela MAZUR, Jacek OBRZUD W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – aspekty finansowe, informacyjno-komunikacyjne i operacyjne : monografia red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2008.
15. Procedury zarządzania przepływem materiałów w przedsiębiorstwie przemysłowym, a wielkość zapasów produkcyjnych The material-flow manegement procedures in manufacturing company whit reference to level of stock Gabriela MAZUR, Jacek OBRZUD W: Zarządzanie organizacjami – finanse, produkcja, informacja = Management of organizations – finances, production, information red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2009

Additional information:

Na ćwiczeniach laboratoryjnych wykorzystywany jest pakiet symulacyjny WITNESS