Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Management of Product Development
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-2-220-s
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Ryś Adam (arys@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Moduł ma zapoznać studenta z procesem rozwoju nowego produktu w przedsiębiorstwie i nauczyć korzystania z marketingowych narzędzi wspomagających ten proces

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 Umie określić ekonomiczną zasadność rozwoju asortymentu produktów z wykorzystaniem metod portfelowych analizy asortymentu ZIP2A_U05 Execution of exercises
M_U002 Potrafi wykorzystać Internet w gromadzeniu danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu rozwoju nowego produktu ZIP2A_U03 Execution of exercises
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna i rozumie uwarunkowania z zakresu zarządzania marką niezbędną do podejmowania decyzji w zakresie rozwoju produktu ZIP2A_W04 Test
M_W002 Zna i rozumie różnice pomiędzy klasycznym cyklem życia produktu, innymi cyklami życia produktu oraz technologicznym cyklem życia produktu ZIP2A_W01 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 Umie określić ekonomiczną zasadność rozwoju asortymentu produktów z wykorzystaniem metod portfelowych analizy asortymentu - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykorzystać Internet w gromadzeniu danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu rozwoju nowego produktu - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie uwarunkowania z zakresu zarządzania marką niezbędną do podejmowania decyzji w zakresie rozwoju produktu + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie różnice pomiędzy klasycznym cyklem życia produktu, innymi cyklami życia produktu oraz technologicznym cyklem życia produktu + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 2 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 3 h
Module content
Lectures (15h):
Zarządzanie rozwojem produktu

Miejsce polityki produktu w koncepcji marketingu – mix
Struktura produktu, jego poziomy, wyposażenie produktu
Klasyfikacje produktów
Asortyment przedsiębiorstwa – długość, szerokość, głębokość i spójność asortymentu
Modele rozwoju produktu
Koncepcje cyklu życia produktu
Technologiczny cykl życia produktu
Etapy rozwoju nowego produktu
Zarządzanie marką produktu

Project classes (15h):

Klasyfikacje produktów i ich implikacje dla różnych koncepcji marketingu
Analiza cyklu życia produktu
Analiza asortymentu przedsiębiorstwa, metody portfelowe analizy asortymentu
Generowanie pomysłów w procesie rozwoju nowego produktu
Pozyskiwanie informacji w procesie rozwoju produktu
Wykorzystywanie internetowych technik gromadzenia i analizy danych w rozwoju produktu
Projektowanie marki produktu, elementy zarzadzania marką produktu

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do kolokwium zaliczeniowego jest zaliczenie ćwiczeń wykonywanych na zajęciach i zaliczenie projektu.
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z projektu, uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich zadań wykonywanych na ćwiczeniach i zaliczenie kolokwium na ocenę pozytywną
W przypadku nieuzyskania zaliczenia w wymaganym terminie, każdemu studentowi przysługuje jeden termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa to średnia ważona z pozytywnych ocen: kolokwium zaliczeniowego (50%), projektu zaliczeniowego (30%) oraz ćwiczeń wykonywanych na zajęciach (20%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach, decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Prerequisites and additional requirements:

Recommended literature and teaching resources:

Ireneusz P. Rutkowski – Rozwój nowego produktu. Metody i uwarunkowania, PWE 2007
Ireneusz P. Rutkowski – Strategie produktu. Koncepcje i metody zarządzania ofertą produktową, PWE 2011
Alicja Sosnowska – Zarządzanie nowym Produktem, Wydawnictwo SGH Warszawa 2007
Linda Gorchels – Zarządzanie produktem. Od badań i rozwoju do budżetowania reklamy, Onepress 2007
Marzanna K. Witek-Hajduk – Zarządzanie silną marką, Wolters Kluwer, 2011
Wirkus Marek, Lis Anna – Planowanie i rozwój nowych produktów. Aspekty strategiczne, techniczne i marketingowe, CeDeWu Centrum Doradztwa i Wydawnictw 2015

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Wybrane czynniki wpływające na cykl życia produktu — Selected features correlated with life cycle concept / RYŚ Adam // W: 22 [Dwudzieste drugie] międzynarodowe sympozjum naukowe studentów i młodych pracowników nauki : Zielona Góra 14–15 maja 2001. T. 4 : Zarządzanie / Politechnika Zielonogórska. — [Zielona Góra : PZ, 2001]. — Opis częśc. wg. okł. — S. 62–69. — Bibliogr. s. 68–69

Wykorzystanie marketingowych badań jakościowych w procesie projektowania nowego produktu — Use of marketing research in bringing new product into market / A. RYŚ, D. SALA // W: Produkcja i zarządzanie w hutnictwie : XI konferencja naukowo-techniczna : Ustroń–Jaszowiec, 25–27 czerwca 2003 / red. nauk. Ryszard Budzik ; PCz WIPMiFS. — Częstochowa : Wydawnictwo WIPMiFS, 2003. — (Materiały Konferencyjne Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej / Politechnika Częstochowska. Seria: Metalurgia ; nr 32). — S. 292–300. — Bibliogr. s. 300, Summ.

Planowane postarzanie produktu – wyniki badań — [Planned product obsolescence – test results] / Adam RYŚ // W: Gospodarka – zmiany – zarządzanie : IV międzynarodowa konferencja naukowa : biuletyn : [3 grudnia 2015, Sosnowiec] / Instytut Zarządzania i Ekonomii Wyższej Szkoły Humanitas. — [Sosnowiec : s. n.], 2015. — S. 5

Planowane postarzanie produktu – analiza zjawiska — Planned product obsolescence – analysis of the phenomenon / Adam RYŚ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie ; ISSN 1899-8658. — 2015 z. 1, s. 121–128. — Bibliogr. s. 127, Streszcz., Summ.

Badanie percepcji zjawiska planowego postarzania produktów — Survey on reception of planned product obsolescence / Adam RYŚ // Marketing i Zarządzanie ; ISSN 2450-775X. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu ; ISSN: 1509-0507. — 2017 nr 3, s. 231–244. — Bibliogr. s. 243–244, Streszcz., Summ.. — tekst: https://wnus.edu.pl/miz/file/article/view/10867.pdf

Zarządzanie projektem wdrożenia nowego produktu – studium przypadku — [Project management of launching a new product : a case study] / Beata TARCZYDŁO // W: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie – nowe kierunki / red. nauk. Kazimierz Zimniewicz ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. — Poznań : Wydawnictwo UE, 2009. — (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ; ISSN 1689-7374 ; 129). — ISBN: 978-83-7417-445-9. — S. 596–605

Additional information:

Forma weryfikacji efektów kształcenia:
- podczas zajęć ćwiczeniowych ocenie podlegają: zadania realizowane w grupach kilkuosobowych, zadania indywidualne jako prace stanowiące przygotowanie do zajęć, przygotowywane sprawozdania i prezentacje, projekt realizowany w kilkuosobowych grupach projektowych;
- warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z ćwiczeń jest realizacja wszystkich zadań podlegających ocenie w trakcie semestru;
- podczas wykładów mogą być realizowane zadania oraz studia przypadku – wiedza z tych zadań będzie podlegać ocenie podczas kolokwium zaliczeniowego;
- kolokwium zaliczeniowe uwzględnia treści wykladów oraz zagadnienia teoretyczne omawiane podczas ćwiczeń audytoryjnych.

W razie uzyskania oceny niedostatecznej z kolokwium w trakcie semestru, student ma prawo dwukrotnie przystąpić do kolokwium poprawkowego w sesji egzaminacyjnej. Dodatkowe terminy kolokwium będą ustalane przez prowadzącego. Ostateczna ocena z kolokwium zaliczeniowego, wliczana do oceny końcowej z modułu, jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen uzyskanych z kolokwium.

Ćwiczenia są obowiązkowe, zaś tryb i sposób odrabiania nieobecności ustala prowadzący.

Pozostałe warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.