Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Computer - Aided Desidn of the New Product
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-2-221-s
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Obrzud Jacek (jobrzud@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Celem modułu jest zapoznanie studenta z etapami projektowania nowych produktów. Podstawowe treści obejmują: etapy przygotowania do produkcji nowego wyrobu, metody wspomagania procesów projektowania oraz narzędzia analizy podejmowanych działań.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 tworzyć dokumentację projektową (konstrukcyjno-technologiczno-organizacyjną) ZIP2A_U02 Project
M_U002 wykorzystać odpowiednią metodę, technikę, narzędzie do rozwiązania prostych zadań optymalizacyjnych ZIP2A_U03 Test
M_U003 dobierać parametry technologiczno-organizacyjne procesów wytwarzania nowego produktu ZIP2A_U01 Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 definicje i klasyfikacje podstawowych pojęć z zakresu procesu projektowania nowego produktu ZIP2A_W06 Test
M_W002 podstawowe metody, techniki i narzędzia wykorzystywane przy projektowaniu produktu ZIP2A_W02 Test
M_W003 podstawowe etapy i kolejność prac związanych z wprowadzaniem nowego produktu na rynek ZIP2A_W06 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 tworzyć dokumentację projektową (konstrukcyjno-technologiczno-organizacyjną) - - + - - - - - - - -
M_U002 wykorzystać odpowiednią metodę, technikę, narzędzie do rozwiązania prostych zadań optymalizacyjnych + - - - - - - - - - -
M_U003 dobierać parametry technologiczno-organizacyjne procesów wytwarzania nowego produktu - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 definicje i klasyfikacje podstawowych pojęć z zakresu procesu projektowania nowego produktu + - - - - - - - - - -
M_W002 podstawowe metody, techniki i narzędzia wykorzystywane przy projektowaniu produktu + - - - - - - - - - -
M_W003 podstawowe etapy i kolejność prac związanych z wprowadzaniem nowego produktu na rynek + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 12 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 29 h
Realization of independently performed tasks 17 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (15h):
 1. Zakres i cel przygotowania produkcji nowego produktu.

  Określenie miejsca przygotowania produkcji nowego wyrobu w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Przedstawienie znaczenia postępu technicznego na ogólną pracochłonność prac z zakresu projektowania wyrobu. Przedstawienie powiązań przygotowania produkcji z działalnością innowacyjną.Pojęcie nowego produktu.

 2. Działalność badawczo-rozwojowa

  Charakterystyka prac badawczo-rozwojowych. Działalność B+R w przedsiębiorstwie. Określenie czynników wewnętrznych warunkujących działalność B+R. Określenie ryzyka związanego z działalnością B+R.

 3. Przygotowanie produkcji nowego wyrobu

  Pojęcie i zakres Konstrukcyjnego przygotowania produkcji. Zastosowanie tradycyjnych i nowoczesnych technik przygotowania produkcji nowego wyrobu.

 4. Dokumentacja techniczna projketowania produktu.

  Wymagania w zakresie sprawnego obiegu dokumentacji technicznej. Elektroniczne systemy zarządzania dokumentacją. opis zintegrowanego systemu danych o nowym produkcie.

 5. Metody realizacji oraz kontroli wytwarzania nowego wyrobu

  Metody dynamicznej analizy rozwoju nowego produktu oraz kosztów. Techniki identyfikacji ryzyka w procesie rozwoju nowego wyrobu. Modele zarządzania ryzykiem – strategie ograniczenia ryzyka. Najlepsze praktyki zarządzania ryzykiem projektowania nowego wyrobu.

 6. Zarządzanie procesami przygotowania produkcji produktu.

  Właściwości procesu rozwoju nowego produktu. Pojecie cyklu produktu i cyklu projektowego. Organizacja cyklu przygotowania produkcji nowego wyrobu. Pomiar sprawności procesu rozwoju nowego produktu. określenie optymalnej jakości produktu – QFD.

 7. Rachunek kosztów w projektowaniu nowego wyrobu.

  Rodzaje kosztów i sposoby ich obliczania. Sposoby obliczania czasów robocizny na przykładzie wybranych technik wytwarzania. Ocena wariantów rozwoju nowego wyrobu

Laboratory classes (15h):
 1. Wykorzystanie wspomagania komputerowego w TPP

  Określenie etapów prac projektowych z wykorzystaniem systemów komputerowych

 2. Planowanie i sterowanie przedsięwzięciem nowego produktu.

  Sterowanie projektowaniem wyrobu złożonego. Systemy CAD/CAM/CAE/PDM – system CIM

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia z zajęć laboratoryjnych jest poprawne wykonanie projektu.
W przypadku nieuzyskania zaliczenia w wymaganym terminie, każdemu studentowi przysługuje jeden termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa to średnia ważona ocen pozytywnych: 51% z kolokwium z wiedzy oraz 49% z zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych.
Ocena z zaliczenia to ocena z wykonanego projektu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Brzeziński M.: Podstawy metodyczne rozruchu nowej produkcji. PWN, Warszawa, 1996.
2. Kawecka-Endler A., Organizacja technicznego przygotowania produkcji – prac rozwojowych. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań 2004.
3. Rutkowski I.P., Rozwój nowego produktu. Wydawnictwo PWE. Warszawa 2007.
4. Sojkin B,: Zarządzanie produktem. PWN, Warszawa 2003.
5. Szadkowski K., Przygotowanie produkcji. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2008.
6. Trzmielak D.M, : Kształtowanie nowego produktu przy wykorzystaniu analiz wielowymiarowych. Wyd. UŁ, Łódź 2002.
7. Waters D.: Zarządzanie operacyjne. Towary i usługi. WN PWN, Warszawa 2001.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Innowacje organizacyjne i produktowe jako element restrukturyzacji przedsiębiorstwa Organization and product innovations as part of company restructuring Gabriela MAZUR, Jacek OBRZUD W: Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki = Restructuring management in the processes on integration and development of the new economy oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kraków : UEK. KEiOP, cop. 2008
2. Marketingowe aspekty zarzadzania produkcja przemysłowa (Marketing aspects of industrial production management), Marek DUDEK, Małgorzata MATERNOWSKA, Gabriela MAZUR, Zygmunt MAZUR, Jacek OBRZUD, Andrzej PODOBINSKI, Ewa PRYMON-RYS, Adam RYS, Wiesław WASZKIELEWICZ ; praca pod red. Andrzeja PODOBINSKIEGO. Kraków : Zakład Marketingu Wydziału Zarzadzania AGH ; Scriptorium „TEXTURA”, 2002
3. Kastomizacja produkcji – nowy trend w systemach produkcji klasy światowej Production customisation – new trends in world class manufacturing systems Gabriela MAZUR, Jacek OBRZUD W: Inżynieria produkcji : problemy jakości i zarządzania produkcją red. nauk. Marek Dudek, [et al.]. Bielsko-Biała : Akademia Techniczo-Humanistyczna, 2013.
4. Kierunki zmian inteligentnych systemów wytwórczych Directions of changes of inteligent manufacturing systems , Jacek OBRZUD, Dariusz SALA W: Współczesne przeobrażenia procesów zarządczych przedsiębiorstwa/ pod red. Jana Skalika, Adeli Barabasz ; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011.
5. Koncepcja wykorzystania technologii agentowej w modelowaniu systemów wytwórczych The concept of agent technology utilization in modeling manufacturing systems Jacek OBRZUD, Gabriela MAZUR W: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : strategie funkcjonalne red. nauk. Elżbieta Urbanowska-Sojkin ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011.

Additional information:

Na ćwiczeniach laboratoryjnych wykorzystywane jest oprogramowanie SolidWorks.