Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Modern methods in supporting production management
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-2-222-s
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Sala Dariusz (dsala@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Celem modułu jest zapoznanie studenta z nowoczesnymi metodami wspomagania zarządzania produkcją. W swym zakresie moduł prezentuje: grupy i szczegółowe metody wspomagania podstawowej i pomocniczej działalności przedsiębiorstwa przemysłowego, ze szczególnym uwzględnieniem symulacji i sztucznej inteligencji.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 podejmowania wspólnie z innymi decyzji dotyczących bieżącej działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego ZIP2A_K02 Project
Skills: he can
M_U001 dobrać odpowiednią metodę symulacji właściwą dla danego rodzaju problemu zarządzania produkcją ZIP2A_U01 Project
M_U002 reorganizować system produkcyjny w zależności od wyników symulacji ZIP2A_U01 Project
M_U003 prezentować wyniki uzyskanych poprzez działania symulacyjne oraz działania modelu systemu ekspertowego wspomagania zarządzania produkcją ZIP2A_U01 Project,
Presentation
M_U004 potrafi reorganizować działalność przedsiębiorstwa produkcyjnego w zależności od zachowań konkurencji ZIP2A_U01 Project
M_U005 prawidłowo interpretować otrzymane wyniki funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego i na ich podstawie podejmować decyzje ZIP2A_U05 Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 obszar zarządzania produkcją i metody jego wspomagania ZIP2A_W05 Test
M_W002 nowoczesne metody wykorzystywane we wspomaganiu zarządzaniu produkcją w szczególności oparte na sztucznej inteligencji ZIP2A_W05 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 podejmowania wspólnie z innymi decyzji dotyczących bieżącej działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 dobrać odpowiednią metodę symulacji właściwą dla danego rodzaju problemu zarządzania produkcją - - - + - - - - - - -
M_U002 reorganizować system produkcyjny w zależności od wyników symulacji - - - + - - - - - - -
M_U003 prezentować wyniki uzyskanych poprzez działania symulacyjne oraz działania modelu systemu ekspertowego wspomagania zarządzania produkcją - - - + - - - - - - -
M_U004 potrafi reorganizować działalność przedsiębiorstwa produkcyjnego w zależności od zachowań konkurencji - - - + - - - - - - -
M_U005 prawidłowo interpretować otrzymane wyniki funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego i na ich podstawie podejmować decyzje - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 obszar zarządzania produkcją i metody jego wspomagania + - - - - - - - - - -
M_W002 nowoczesne metody wykorzystywane we wspomaganiu zarządzaniu produkcją w szczególności oparte na sztucznej inteligencji + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 8 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 6 h
Realization of independently performed tasks 6 h
Module content
Lectures (15h):
 1. 1. Zarządzanie produkcją i możliwości jej wspomagania. Zarządzanie produkcją i jej znaczenie dla przedsiębiorstwa produkcyjnego. Możliwości wspomagania zarządzania produkcją. Historyczny rozwój koncepcji nowoczesnych metod zarządzania produkcją.
  2. Współczesne metody wspomagania zarządzania produkcją. Zintegrowane systemy zarządzania produkcją. Moduły zawarte w kompleksowych systemach zarządzania. Rozwiązania oparte o heurystykę. Rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Rozwiązania hybrydowe, mieszane. Inteligentne systemy wytwarzania (EMI). Systemy realizacji produkcji (MES).
  3. Narzędzia wspomagające proces przygotowania produkcji. Nowoczesne narzędzia wspomagające projektowanie od strony konstrukcyjnej. Nowoczesne narzędzia wspomagające projektowanie od strony technologicznej. Komputerowo wspomagane projektowanie inżynierskie.
  4. Komputerowo zintegrowane wytwarzanie. Komputerowo wspomagane projektowanie procesu produkcyjnego. Produkcja sterowana komputerowo. Zarządzanie produkcją w oparciu o rozwiązania inżynierii współbieżnej.
  5. Sztuczna inteligencja we wspomaganiu zarządzania produkcją. Systemy ekspertowe jako nowoczesne narzędzia wspomagania zarządzania produkcją. Systemy hybrydowe wspomagania decyzji w zarządzaniu oparte na sztucznej inteligencji. Korzyści ze stosowania nowoczesnych metod zarządzania produkcją.
  6. Cloud computing, fog computing, sky computing, internet of things, smart environments

 2. 1. Zarządzanie produkcją i możliwości jej wspomagania. Zarządzanie produkcją i jej znaczenie dla przedsiębiorstwa produkcyjnego. Możliwości wspomagania zarządzania produkcją. Historyczny rozwój koncepcji nowoczesnych metod zarządzania produkcją.
  2. Współczesne metody wspomagania zarządzania produkcją. Zintegrowane systemy zarządzania produkcją. Moduły zawarte w kompleksowych systemach zarządzania. Rozwiązania oparte o heurystykę. Rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Rozwiązania hybrydowe, mieszane. Inteligentne systemy wytwarzania (EMI). Systemy realizacji produkcji (MES).
  3. Narzędzia wspomagające proces przygotowania produkcji. Nowoczesne narzędzia wspomagające projektowanie od strony konstrukcyjnej. Nowoczesne narzędzia wspomagające projektowanie od strony technologicznej. Komputerowo wspomagane projektowanie inżynierskie.
  4. Komputerowo zintegrowane wytwarzanie. Komputerowo wspomagane projektowanie procesu produkcyjnego. Produkcja sterowana komputerowo. Zarządzanie produkcją w oparciu o rozwiązania inżynierii współbieżnej.
  5. Sztuczna inteligencja we wspomaganiu zarządzania produkcją. Systemy ekspertowe jako nowoczesne narzędzia wspomagania zarządzania produkcją. Systemy hybrydowe wspomagania decyzji w zarządzaniu oparte na sztucznej inteligencji. Korzyści ze stosowania nowoczesnych metod zarządzania produkcją.
  6. Cloud computing, fog computing, sky computing, internet of things, smart environments

Project classes (15h):
 1. 1. Wspomaganie zarządzania produkcją z wykorzystaniem symulacji. Symulacja procesu produkcyjnego. Przeprowadzenie symulacji wycinka systemu produkcyjnego dla potrzeb wspomagania zarządzania produkcją z wykorzystaniem narzędzia symulacji komputerowej “Witness”, zastosowanie różnych przebiegów procesu produkcyjnego, pomiary cyklu produkcyjnego, analiza otrzymanych wyników, propozycja usprawnień poprawiających synchronizację i produktywność systemu.
  2. Wspomaganie zarządzania produkcją z wykorzystaniem systemu ekspertowego. Zaproponowanie funkcjonalnego modelu systemu ekspertowego wspomagającego wybrany aspekt zarządzanie produkcją. Rozpoznanie przesłanek i konkluzji systemu. Przygotowanie reguł rozumowania, drzewa decyzyjnego, tablicy głównej systemu oraz źródeł wnioskowania. Testowanie i ocena przydatności zaproponowanego rozwiązania.

 2. 1. Wspomaganie zarządzania produkcją z wykorzystaniem symulacji. Symulacja procesu produkcyjnego. Przeprowadzenie symulacji wycinka systemu produkcyjnego dla potrzeb wspomagania zarządzania produkcją z wykorzystaniem narzędzia symulacji komputerowej “Witness”, zastosowanie różnych przebiegów procesu produkcyjnego, pomiary cyklu produkcyjnego, analiza otrzymanych wyników, propozycja usprawnień poprawiających synchronizację i produktywność systemu.
  2. Wspomaganie zarządzania produkcją z wykorzystaniem systemu ekspertowego. Zaproponowanie funkcjonalnego modelu systemu ekspertowego wspomagającego wybrany aspekt zarządzanie produkcją. Rozpoznanie przesłanek i konkluzji systemu. Przygotowanie reguł rozumowania, drzewa decyzyjnego, tablicy głównej systemu oraz źródeł wnioskowania. Testowanie i ocena przydatności zaproponowanego rozwiązania.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie z zajęć wymaga pozytywnego zaliczenia kolokwium (min 3.0), przygotowania i zaprezentowania dwóch projektów. Poprawa oceny negatywnej z kolokwium jest możliwa po ustaleniu terminu z prowadzącym zajęcia.
W przypadku nieuzyskania zaliczenia z jakiejkolwiek formy zajęć w wymaganym terminie, każdemu studentowi przysługuje jeden termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa to ocena z ćwiczeń projektowych.
Ocena z ćwiczeń to średnia arytmetyczna ocen pozytywnych z kolokwium i dwóch obronionych projektów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Borkowski S., Ulewicz R., Zarządzanie produkcją: systemy produkcyjne, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2008
2. Hatvany, J., Intelligence and Cooperation in Heterarchic Manufacturing Systems, Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 1985.
3. Jennings, N.R., An Agent-Based Approach or Building Complex Software Systems, Communications of the ACM, 2001
4. Duffie, N., Synthesis of Heterarchical ManufacturingSystems, Computers In Industry, 1990.
5. Liwowski B., Kozłowski R., Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją, Oficyna Ekonomiczna. Kraków 2006
6. Lis S., Santarek K., Strzelczak S., Organizacja elastycznych systemów produkcyjnych, PWN, Warszawa 2001
7. Pająk E.: Zarządzanie produkcją: produkt, technologia, organizacja, PWN, Warszawa 2011
8. Sohlenius, G.; Kjellberg, T., Artificial Intelligence and its Potential Use in the Manufacturing System, Annals of the CIRP,1986.
9. Shen, W., Norrie, D.H., Agent-Based Systems for Intelligent Manufacturing: A State-of-the-Art Survey, Knowledge and Information Systems,1999.
10. Jankowski M., Mała wielka firma. 7 sekretów efektywnego zarządzania. Wydawnictwo Studio Emka. Warszawa 2008.
11. Sankowska A., Organizacja wirtualna. Koncepcja i jej wpływ na innowacyjność. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Warszawa 2009.
13. Trzcieliński S., (red.). Zarządzanie we współczesnym przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań 2006.
14. Warner M., Wetzel M., Zarządzanie organizacją wirtualną. Oficyna Ekonomiczna PWP. Warszawa 2005.
15. www.marketplace.pl
16. www.marketplace-simulation.com

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1
Inteligentne zarządzanie procesami przygotowania produkcji — Intelligent management of the process of production preparation / Dariusz SALA, Wiesław WASZKIELEWICZ // W: Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : zarządzanie – strategia – analiza = Restructuring in the face of new economic challenges : management – strategy – analysis / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. — Kraków : UE KEiOP, cop. 2010. — ISBN: 978-83-62511-25-9. — S. 477–491. — Bibliogr. s. 489–490, Streszcz., Summ.
2
Kierunki zmian inteligentnych systemów wytwórczych — Directions of changes of intelligent manufacturing systems / Jacek OBRZUD, Dariusz SALA // W: Współczesne przeobrażenia procesów zarządczych przedsiębiorstwa / pod red. Jana Skalika, Adeli Barabasz ; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 217). — ISBN: 978-83-7695-115-7. — S. 200–209. — Bibliogr. s. 208–209, Streszcz., Summ.
3
Kryteria oceny systemów ekspertowych wspomagania podejmowania decyzji — Assessment criteria of expert systems supporting decision making / Dariusz SALA, Wiesław WASZKIELEWICZ // W: Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce rynkowej : monografia / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2008. — ISBN: 978-83-60714-50-8. — S. 265–272. — Bibliogr. s. 271, Streszcz., Summ.
4
Metodyczno-instrumentalne aspekty inżynierii produkcji — The methodical and instrumnental aspects of production engineering / red. nauk. Marek DUDEK, Aneta Madyda, Dariusz SALA, Wiesław WASZKIELEWICZ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 278 s.. — (Monografie Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0558). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-705-2
5
Poziomowanie produkcji jako sposób obniżenia kosztów obsługi klienta — Production leveling as a way to reduce costs of customer service / Gabriela MAZUR, Dariusz SALA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–11]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 10, Streszcz., Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego
6
Production structures of current companies and their effect on product and process innovation – research project / Gabriela MAZUR, Dariusz SALA, Wiesław WASZKIELEWICZ // W: Management and production engineering / eds. Marek Dudek, Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2012. — ISBN: 978-83-62292-43-1. — S. 149–162. — Bibliogr. s. 160–162, Abstr.
7
Wdrożenie metody Kaizen w polskim przedsiębiorstwie z branży budowlanej – studium przypadku — [Implementation of Keizen in a Polish enterprise of the construction industry – case study / Katarzyna Ziółkowska, Dariusz SALA, Katarzyna GDOWSKA // W: Èkonomika i menedžment v metallurgii : sbornik naučnyh rabot studentov, aspirantov i magistrantov kafedry prikladnoj èkonomiki instituta èkonomiki i upravleniâ promyšlennymi predpriâtiâmi / pod red. L. A. Kostygovoj ; Ministerstvo obrazovaniâ i nauki RF [etc.]. — Moskva : Izdatel’skij Dom, 2013. — ISBN: 978-5-87623-756-9. — S. 202–205. — Bibliogr. s. 205
8
Weryfikacja, testowanie i ocena systemów ekspertowych — The verification, testing and estimation of expert systems / Dariusz SALA, Rafał JANKOWSKI, Ewa BANET, Jakub Data // W: Inżynieria produkcji, przedsięwzięcia proekologiczne, ergonomia i bezpieczeństwo pracy : monografia = Production engineering, ecological projects, ergonomics and safety at work / red. nauk. Marek Dudek, Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2011. — ISBN: 978-83-62292-77-6. — S. 76–91. — Bibliogr. s. 90–91, Streszcz.
9
Znaczenie standaryzacji w zarządzaniu zmianą według koncepcji Keizen — [The meaning of standarization in the management of change – Keizen perspective] / Ewelina Serafin, Dariusz SALA, Katarzyna GDOWSKA // W: Èkonomika i menedžment v metallurgii : sbornik naučnyh rabot studentov, aspirantov i magistrantov kafedry prikladnoj èkonomiki instituta èkonomiki i upravleniâ promyšlennymi predpriâtiâmi / pod red. L. A. Kostygovoj ; Ministerstvo obrazovaniâ i nauki RF [etc.]. — Moskva : Izdatel’skij Dom, 2013. — ISBN: 978-5-87623-756-9. — S. 197–201. — Bibliogr. s. 201

Additional information:

1. Pozostałe ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia modułu określa Regulamin Studiów.