Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Advanced Planning
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-2-223-s
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Kaczmarczyk Waldemar (wkaczmar@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Na zajęciach przedstawione zostaną podstawowe modele i metody badań operacyjnych wykorzystywane w planowaniu operacyjnym przedsiębiorstw (APS, Advanced Planning and Scheduling).

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 formułować matematyczne modele i znaleźć rozwiązania dla podstawowych zadań planowania produkcji i logistyki. ZIP2A_U03, ZIP2A_U01 Test,
Project
M_U002 przeanalizować wyniki obliczeń wybranych metod planowania produkcji i logistyki ZIP2A_U01 Project,
Execution of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 rodzaje zadań planowania produkcji i logistyki. ZIP2A_W06, ZIP2A_W05 Test
M_W002 podstawowe technologie wykorzystywane w informatycznych systemach zarządzania i podstawowe problemy ich wdrażania ZIP2A_W01, ZIP2A_W06, ZIP2A_W05 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 formułować matematyczne modele i znaleźć rozwiązania dla podstawowych zadań planowania produkcji i logistyki. + - - + - - - - - - -
M_U002 przeanalizować wyniki obliczeń wybranych metod planowania produkcji i logistyki - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 rodzaje zadań planowania produkcji i logistyki. + - - + - - - - - - -
M_W002 podstawowe technologie wykorzystywane w informatycznych systemach zarządzania i podstawowe problemy ich wdrażania + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Module content
Lectures (15h):

 1. Hierarchia i charakterystyka zadań planowania operacyjnego
 2. Planowanie sprzedaży i działań przedsiębiorstwa (S&OP)
 3. Planowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP)
 4. Planowanie (wykorzystania) zasobów produkcyjnych (MRP II)
 5. Planowanie wielkości i szeregowanie partii produkcyjnych
 6. Planowanie projektów przy ograniczonych zasobach (RCPSP)
 7. Planowanie transportu i dystrybucji
 8. Integracja i koordynacja w łańcuchach dostaw
 9. Złożone systemy planowania:
  a) agregacja,
  b) dekompozycja pionowa i pozioma,
  c) hierarchiczne systemy planowania
 10. Zaawansowane systemy planowania
 11. Budowa i wdrażanie systemów informatycznych przedsiębiorstw

Project classes (15h):

Praktyczne ćwiczenia w laboratorium komputerowym (Excel, OpenSolver, GLKP) i samodzielna realizacja projektów w grupach 2-3 osobowych:

 1. Planowanie sprzedaży i działań (S&OP)
 2. Planowanie zapotrzebowania na zasoby (RCCP, CRP)
 3. Planowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP)
 4. Planowanie (wykorzystania) zasobów produkcyjnych (MRP II)
 5. Planowanie wielkości i szeregowanie partii produkcyjnych
 6. Planowanie projektów przy ograniczonych zasobach (RCPSP)

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:
 1. Wszystkie oceny wyznaczane są według skali zgodnej z regulaminem studiów AGH.
 2. Aby zaliczyć ćwiczenia projektowe trzeba wykonać wszystkie zadania laboratoryjne i projektowe, przygotować sprawozdania, a także uzyskać pozytywną ocenę z każdego zadania. Ocena łączna wyznaczona zostanie jako średnia ważona ocen z wszystkich zadań.
 3. Aby zaliczyć cały moduł trzeba ponadto uzyskać pozytywną ocenę łączną z wszystkich sprawdzianów. Ocena łączna wyznaczana jest jako średnia ważona ocen z wszystkich sprawdzianów. Odpowiedzi ustne pozwalają uzyskać dodatkowe punkty do oceny łącznej.
 4. Jeżeli student nie uzyska zaliczenia z jakiejkolwiek formy zajęć w wymaganym terminie, to przysługuje mu jeden termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.
Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wyliczana jest jako średnia ocen z poniższymi wagami:

Ocena Waga
Ocena ze sprawdzianów 80%
Ocena z ćwiczeń projektowych 20%

Pozytywna ocena końcowa zostanie wystawiona dopiero po uzyskaniu pozytywnych ocen z ćwiczeń projektowych oraz ze sprawdzianów. Wcześniejsze wyliczanie oceny końcowej ma jedynie charakter informacyjny.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczone moduły:

 1. Modele i algorytmy podejmowania decyzji
Recommended literature and teaching resources:

Literatura polska:

 1. Kaczmarczyk, W. (2011). _Wybrane modele planowania wielkości i szeregowania partii produkcyjnych _, Wydawnictwa AGH, seria Rozprawy i Monografie, nr 223, Kraków, 2011.
 2. Zbigniew Banaszak, Sławomir Kłos, Janusz Mleczko, Zintegrowane systemy zarządzania, PWE, Warszawa, 2011.
 3. Cecil Bozarth, Robert B. Handfield, Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, One Press – Helion, Gliwice, 2007.
 4. Stanisław Krawczyk, Metody ilościowe w logistyce, C. H. Beck, Warszawa, 2001.
 5. Waldemar Kaczmarczyk, Wybrane modele planowania wielkości i szeregowania partii produkcyjnych, Wydawnictwa AGH, 2011.
 6. Zdzisław Sarjusz-Wolski, Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa, 2009.

Literatura angielska:

 1. Silver E. A., Pyke D. F., Peterson R., Inventory Management and Production Planning and Scheduling, Wiley, 1998
 2. Vollmann T. E., Berry W. L., Whybark D. C., Jacobs F. R., Manufacturing Planning and Control for Supply Chain Management, McGraw-Hill/Irwin, 2004.

Literatura angielska dostępna w bibliotece AGH (e-źródła):

 1. Drexl A., Kimms A., Lot sizing and scheduling – survey and extensions, European Journal of Operational Research, 99(2), 1997, str. 221-235.
 2. Hartmann S., Project Scheduling under Limited Resources, volume 478 of Series, str. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, Springer Berlin, 1999.
 3. Neumann K., Schwindt Ch., Activity-on-node networks with minimal and maximal time lags and their application to make-to-order production, OR Spektrum, 19, 1997, str. 205-217.
 4. Stadtler H., Kilger Ch., editors, Supply Chain Management and Advanced Planning, Springer, Berlin, 2008.
 5. Voß S., Woodruff D. L., Introduction to Computational Optimization Models for Production Planning in a Supply Chain, Springer, 2006.

Dostępne oprogramowanie:

 1. OpenSolver for Excel: http://opensolver.org/
 2. GPLK (with Scite): http://home.agh.edu.pl/~waldek/glpk/
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 1. Kaczmarczyk, W., Sawik, T., Schaller, A. i Tirpak, T. (2004). Optimal versus heuristic scheduling of surface mount technology lines, International Journal of Production Research, 42(10): 2083-2110.
 2. Kaczmarczyk, W., Sawik, T., Schaller, A. i Tirpak, T. (2006). Production planning and coordination in customer driven supply chains, Wybrane Zagadnienia Logistyki Stosowanej, Tom 3, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk, s. 81-89.
 3. Kaczmarczyk, W. (2008). Partial coordination may increase overall costs in supply chains, Decision Making in Manufacturing and Services, 2(1-2): 47-62.
 4. Kaczmarczyk, W. (2009b). Practical tips for modelling lot-sizing and scheduling problems, Decision Making in Manufacturing and Services, 3(1-2): 37-48.
 5. Kaczmarczyk, W. (2009c). Modelling multi-period set-up times in the proportional lot-sizing problem, Decision Making in Manufacturing and Services, 3(1-2): 15-35.
 6. Kaczmarczyk, W. (2009d). Inventory cost settings in small bucket lot-sizing and scheduling models, Total Logistic Management, 2: 27-36.
 7. Kaczmarczyk, W. (2011). Proportional lot-sizing and scheduling problem with identical parallel machines, International Journal of Production Research, 49(9): 2605-2623.
 8. Kaczmarczyk, W. (2011). _Wybrane modele planowania wielkości i szeregowania partii produkcyjnych _, Wydawnictwa AGH, seria Rozprawy i Monografie, nr 223, Kraków, 2011
 9. Roger Książek, Katarzyna Gdowska, Algorytmy heurystyczne wyznaczania wielkości produkcji dla znanego harmonogramu przezbrojeń dla zadania planowania wielkości i szeregowania partii produkcyjnych, Logistyka, 2014, nr 4, CD nr 6 Logistyka – nauka, s. 4597–4608.
 10. Roger Książek, Katarzyna Gdowska, Budowa algorytmu genetycznego dla zadania CLSP planowania wielkości i szeregowania partii produkcyjnej, W: Total Logistic Management : XV konferencja logistyki stosowanej : Zakopane, 08–10 grudnia 2011, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk (dysk optyczny).
Additional information:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów