Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Moduł badań naukowych
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-2-227-s
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Feliks Jerzy (jfeliks@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Studenci przygotowują się do pisania pracy magisterskiej. Uczą się jak należy formułować hipotezę lub tezę naukową. Zapoznają się z zasadami krytycznej oceny literatury, sposobami tworzenia opisu stanu wiedzy oraz narzędziami badawczymi.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 Potrafi sformułować problem badawczy, wskazać właściwe źródła i dobrać adekwatne metody badawcze. ZIP2A_U03, ZIP2A_U05, ZIP2A_U02 Presentation
M_U002 Potrafi samodzielnie prowadzić badania naukowe z wybranego obszaru badawczego ZIP2A_U03, ZIP2A_U06 Scientific paper
M_U003 Potrafi określać priorytety związane z wybranym obszarem badań oraz rozumie potrzebę samokształcenia się dla ich skutecznej realizacji ZIP2A_U07, ZIP2A_U06 Scientific paper
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna podstawy metodologii pozwalajace wykorzystać źródła i metody badawcze w celu uzyskanie materiału do przygotowania pracy dyplomowej ZIP2A_W02, ZIP2A_W05 Presentation
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 Potrafi sformułować problem badawczy, wskazać właściwe źródła i dobrać adekwatne metody badawcze. + + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi samodzielnie prowadzić badania naukowe z wybranego obszaru badawczego - + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi określać priorytety związane z wybranym obszarem badań oraz rozumie potrzebę samokształcenia się dla ich skutecznej realizacji - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawy metodologii pozwalajace wykorzystać źródła i metody badawcze w celu uzyskanie materiału do przygotowania pracy dyplomowej + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Module content
Lectures (15h):
 1. Moduł prowadzenia badań (15w/ 15ćw)

  W ramach modułu studenci:
  - pracują o wybranym kole naukowym lub
  - uczestniczą w pracach badawczych lub
  - uczęszczają na przedmiot obieralny, w ramach którego: wykorzystują metody prowadzenia badań naukowych w obszarze studiowanego kierunku, uczestniczą w dyskusji związanej z właściwym wykorzystaniem metod badań naukowych w obszarach związanych ze studiowanym kierunkiem i specjalnością, przygotowują samodzielny tekst naukowy.

 2. Moduł seminaryjny (15 godzin)

  W ramach modułu studenci:
  - zapoznają się z obowiązującymi na Wydziale zasadami przeprowadzania egzaminu dyplomowego oraz obrony pracy dyplomowej,
  - zapoznają się z obowiązującymi na Wydziale zasadami pisania pracy dyplomowej,
  - uczą się poprawnej konstrukcji planu i struktury pracy,
  - uczą się wyboru i selekcji źródeł literatury oraz ich poprawnego wykorzystania,
  - wymieniają poglądy w problematyce poruszanej w swoich obszarach badawczych.

Auditorium classes (15h):

Przygotowanie i przedstawienie prezentacji.
Przygotowanie artykułu o charakterze naukowym ze streszczeniem w języku obcym

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wymaga przygotowania i przedstawienia prezentacji (treść pracy, struktura oraz główna metoda badawcza) oraz opracowania artykułu naukowego wraz z krótkim streszczeniem w języku obcym.
Zaliczenie poprawkowe polega na ponownym przedstawieniu ww. tekstów (maksymalnie dwie próby).

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wyliczana jest jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych z prezentacji i tekstu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach może nastąpić na podstawie zwolnienia lekarskiego lub pisma urzędowego (np. wezwania do sądu). Student, który ma nieobecność usprawiedliwioną, może zaliczać opuszczone zajęcia w formie i terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia. W innych przypadkach decyduje prowadzący.

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

Literatura indywidualnie dobierana przez uczestników, zgodnie z tematem realizowanej pracy badawczej

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Nie dotyczy

Additional information:

Literatura indywidualnie dobierana przez uczestników seminarium, zgodnie z tematem realizowanej pracy dyplomowej.
http://www.zarz.agh.edu.pl/index.php/dziekanat-studiow-stacjonarnych (Obrony prac dyplomowych/Dokumenty do pobrania/metodyka_pisania_prac_dyplomowych.xps)