Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Technologie przyszłości
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-2-301-s
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
AUGUSTYN GRZEGORZ (gaugusty@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Celem modułu jest przedstawienie studentom najnowszych trendów w technologiach z różnych dziedzin nauki, ale także przedstawia genezę powstawania zaawansowanych technologicznie rozwiązań. Moduł prezentuje zarówno bieżące osiągnięcia technologiczne, ale także uczy jak je stosować aby rozwiązać problemy inżynierskie w ramach powierzonego zadania.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności, samodzielnie określając priorytety służące realizacji wyznaczonych zadań i poszukując rozwiązań zadań teoretycznych i praktycznych ZIP2A_K01 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 potrafi projektować, zgodnie z zadaną specyfikacją, oraz wykonywać typowe dla kierunku studiów urządzenia, obiekty, systemy lub realizować procesy, używając odpowiednio dobranych metod, technik, narzędzi i materiałów stosując zasady bezpieczeństwa związane z pracą w środowisku przemysłowym a także potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć techniki i technologii ZIP2A_U04 Engineering project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 zna i rozumie w pogłebionym stopniu procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych, zna trendy rozwoju, w tym zgadnienia związane z rozwojem zrównoważonym w zakresie nowoczesnych technologii z wielu dziedzin nauki ZIP2A_W01 Project
M_W002 zna metody, techniki, technologie, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich ZIP2A_W02 Project
M_W003 zna w pogłębionym stopniu zagadnienia z zakresu matematyki, fizyki, chemi stanowiące podstawową wiedzę do formułowania i rozwiązywania zadań z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w wielu dziedzinach nauki ZIP2A_W03 Project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności, samodzielnie określając priorytety służące realizacji wyznaczonych zadań i poszukując rozwiązań zadań teoretycznych i praktycznych - - - - - - - - + - -
Skills
M_U001 potrafi projektować, zgodnie z zadaną specyfikacją, oraz wykonywać typowe dla kierunku studiów urządzenia, obiekty, systemy lub realizować procesy, używając odpowiednio dobranych metod, technik, narzędzi i materiałów stosując zasady bezpieczeństwa związane z pracą w środowisku przemysłowym a także potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć techniki i technologii - - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 zna i rozumie w pogłebionym stopniu procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych, zna trendy rozwoju, w tym zgadnienia związane z rozwojem zrównoważonym w zakresie nowoczesnych technologii z wielu dziedzin nauki + - - - - - - - + - -
M_W002 zna metody, techniki, technologie, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich + - - - - - - - + - -
M_W003 zna w pogłębionym stopniu zagadnienia z zakresu matematyki, fizyki, chemi stanowiące podstawową wiedzę do formułowania i rozwiązywania zadań z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w wielu dziedzinach nauki + - - - - - - - + - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 5 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Module content
Lectures (15h):
Technologie przyszłości

Wykłąd prezentuje najnowocześniejsze trendy technologiczne z zakresu takich dziedzin jak:
1. Inteligentne budynki
2. Procesy wytwarzania
3. Technologie informacyjne
4. Technologie komunikacyjne
5. Technologie multimedialne
6. Transport
7. technolgoie wytwarzania
8. Technologie mobilne
9. Media społecznościowe
10. Medycyna
11. Zdobycze wspólczesnej fizyki w zastosowaniu do metod wytwarzania, produkcji
12. Technologie materiałowe w oparciu o procesy chemiczne, materiałoznawstwo oraz materiały stosowane w procesie produkcji, tworzeniu nowych produktów

Przedmiot podkreśla rolę inzynieringu i wiedzy człowieka (absolwenta) w porcesie orpacowywania najnowszych technologii, sposbu zarządzania procesem produkcyjnym

Workshops (15h):
Zastosowanie wybranej technologii do rozwiązania problemu uzytkowego

Studenci w grupach realizują zadanie, projekt, opracowują problem z zastosowaniem wybranych technologii z danej dziedziny.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Workshops: Rozwiązywanie zadanych problemów, analiza, wnioski, aplikacja rozwiązań poprzez pracę nad technicznym rozwiązaniem zagadnienia poprzez wykonywanie analiz, obliczeń według zadań i według konsultacji z prowadzącym zajęcia
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie z przedmiotu uzyskiwane jest na podstawie zaliczenia ćwiczeń warsztatowych w postaci przygotowania konspektu z wykonania projektu jaki student zobowiązany jest wykonać na ćwiczeniach warsztatowych oraz zaprezentowania wyników projektu w formie prezentacji na zajęciach. W przypadku nieuzyskania zaliczenia w wymaganym terminie, każdemu studentowi przysługuje jeden termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Workshops:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Udział w zajęciach obowiązkowy. Zajęcia nie są porwadzone w trybie e-learningu.
Method of calculating the final grade:

Konspekt – 80%, prezentacja – 20%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Dostępne źródła informacji – internet, publikacje w prasie fachowej

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. EFEKTYWNOŚĆ INFORMACYJNA TECHNOLOGII MULTIMEDIALNYCH / Grzegorz Augustyn // W: Inteligentne budynki – informacja i bezpieczeństwo / monografia, praca zbiorowa, pod redakcją Jerzego Mikulika – Polska: Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner Kraków 2016 0 ISBN: 978-83-65148-85-8 – S.101-114 – Bibliogr. S.101, Abstr.
2. Zarządzanie informacją multimedialną w systemach zintegrowanych / Grzegorz Augustyn // W: Inteligentne budynki – nowe możliwości działania / monografia, praca zbiorowa, pod redakcją Jerzego Mikulika – Polska: Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner Kraków 2014 0 ISBN: 978-83-64375-20-3 – S.173-192 – Bibliogr. S.192, Abstr.
3. ANALIZA PROJEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W KONTEKŚCIE PARAMETRÓW KOMFORTU TERMICZNEGO / Grzegorz Augustyn //W: Materiały Konferencyjne – Badania Interdyscyplinarne w Architekturze / monografia, Katowice 2017 (w trakcie publikacji)

Additional information:

None