Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Competitive Sustainable Business
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-2-303-s
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Kulczycka Joanna (jkulczyc@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

The module presents issues in the field:
- resources management,
- waste management,
- methods of environmental impact analysis
- assessment of environment-friendly industrial production project
- circular economy,
- Polish and EU legislation and tools supporting green business

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 - is ready to make environmentally decisions, - is ready to cooperate in a team, - is willing to present his arguments and taking into account other points of view, - understands the need for social education in the scope of the impact of economic decisions made on the natural environment, - is ready to implement projects that are the basis for increasing the efficiency and productivity of modern organizations - is ready to suggest solutions in example companies. ZIP2A_K03, ZIP2A_K01, ZIP2A_K02 Case study,
Presentation
Skills: he can
M_U001 - can indicate indicators of enterprises monitoring activities , - can use your view on planning, implementing projects and innovations in the area of CSB in the organization, - can predict the effects of their decisions and can take into account different opinions that minimize risk factors, - can choose the right one for a specific example - can prepare a project of enterprise development in the direction of CSB and indicate its strengths and weaknesses, - can present indicators and principles of evaluation of CSB projects ZIP2A_U05, ZIP2A_U06, ZIP2A_U04, ZIP2A_U03, ZIP2A_U02, ZIP2A_U01 Case study,
Project,
Presentation,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 - Has knowledge of business development models, - Has knowledge of EU and selected strategic documents, ZIP2A_W02, ZIP2A_W04, ZIP2A_W06, ZIP2A_W05, ZIP2A_W01 Participation in a discussion,
Test,
Activity during classes
M_W002 - Knows indicators of monitoring activities in the area of CSB, - Has a structured knowledge about the effective building of competitive advantage in the activities of business entities ZIP2A_W02, ZIP2A_W04, ZIP2A_W06, ZIP2A_W05, ZIP2A_W01 Participation in a discussion,
Test,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 - is ready to make environmentally decisions, - is ready to cooperate in a team, - is willing to present his arguments and taking into account other points of view, - understands the need for social education in the scope of the impact of economic decisions made on the natural environment, - is ready to implement projects that are the basis for increasing the efficiency and productivity of modern organizations - is ready to suggest solutions in example companies. - - - - - - - - + - -
Skills
M_U001 - can indicate indicators of enterprises monitoring activities , - can use your view on planning, implementing projects and innovations in the area of CSB in the organization, - can predict the effects of their decisions and can take into account different opinions that minimize risk factors, - can choose the right one for a specific example - can prepare a project of enterprise development in the direction of CSB and indicate its strengths and weaknesses, - can present indicators and principles of evaluation of CSB projects - - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 - Has knowledge of business development models, - Has knowledge of EU and selected strategic documents, + - - - - - - - - - -
M_W002 - Knows indicators of monitoring activities in the area of CSB, - Has a structured knowledge about the effective building of competitive advantage in the activities of business entities + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 125 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 h
Preparation for classes 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Module content
Lectures (30h):
 1. Resource and waste management

  - Basic idea of sustainable production and consumption
  - Type and method of management of industrial waste
  – Significance of material consumption, waste hierarchy, 6R concept, economic
  symbiosis in country and organization strategies
  - Impact of recycling on the environment

 2. Circular economy

  - Basic concepts and CE business models
  - The role of CE in the policy and strategy of the EU and other countries, including China
  – tools and instruments supporting the transformation towards CE and the price of the benefits of transformation towards CE

 3. Polish and EU legislation and regulation and tools supporting green business

  - Evolution of environmental regulations in the EU
  - Impact on environmental requirement on investment decision
  - Tools for promoting eco-friendly projects

 4. Environmental management

  - Corporate Social Responsibility (CSR)
  - ISO and EMAS
  - Product Environmental Footprint

 5. Business in recycling - Environmental and economical accounting business in waste management system

  - Value creation for sustainability-oriented innovations: challenges and supporting methods
  - New socio-ecological models and sustainability management in the areas of circular economy and climate change mitigation
  - Environmental marketing of enterprises
  - Determinants of running a business in EU countries; – analysis and evaluation of economic instruments stimulating the pro-ecological activity of business entities IoT and business models in CE
  - Environmental management as a competitive strategy
  - Prices: Secondary vs Primary raw materials
  - Acceptance of secondary raw materials, customers, consumers, processers

Workshops (30h):

1. The impact of CSB on companies – practical exercises will allow the student to see the impact of Competitive Sustainable Business on its competitive position on the market, workplace and local community.
2. Identification of necessary changes – the student will be mobilized for creative thinking. The student’s task will be to identify the necessary changes in the company.
3. Project: Enterprise development towards CSB – based on lectures and exercises, the student’s task will be to prepare a development project for any company to become a Competitively sustainable company.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Workshops: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Conditions for participation in classes:
- lectures are voluntary,
- exercises are mandatory,
- the homework conditions are set by the teacher.

The facilitator allows 2 correction dates (on terms agreed with the teacher).

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Workshops:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

1. Ratings:
- improvement of the unsatisfactory grade is possible twice;
- assessment of passing, in the case of receiving a negative assessment in the statutory period, is calculated as an arithmetic average.

2. The final grade from the module is calculated on the basis of a positive summary summarizing the exercises (60%) and a positive grade from the test (40%). The summary assessment of the exercises is calculated on the basis of the project and activity during the class.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

In the case of absence from classes, the decision on the possibility and form of supplementing the arrears belongs to the teacher, subject to the provisions resulting from the Study Regulations.

Prerequisites and additional requirements:

-

Recommended literature and teaching resources:

1. Rybak M., Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność Przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2004.
2. Kopycińska D., Koncepcja społecznej odpowiedzialności firmy. Etyka Biznesu, PWN, Warszawa 2000.
3. Żemigała M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Budowanie zdrowej, efektywnej organizacji, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2007.
4. Harvard Business School Press, Społeczna odpowiedzialność Przedsiębiorstw, Wydawnictwo Onepress, Warszawa 2007.
5. Koneczna R., CSR i jego narzędzia jako element strategii firm- praktyczny przewodnik, Wydawnictwo IGSMiE, Kraków 2014.
6. Raport “US Sustainable, Responsible and Impact Investing Trends 2014”
7. Paliwoda-Matiolańska Adriana, Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, 2014.
8. Komunikat Komisji Europejskiej nt. CSR pt. „Odnowiona strategia Unii Europejskiej na lata 2011-2014 dotycząca Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw” (COM681)
9. Corporate Social – Responsibility National Public Policies in the European Union – Compendium 2014 (31/10/2014)
10. Zrównoważony biznes – podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorstw, http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/attachments/news/Zrownowazony_biznes_MSP_MG_2009.pdf

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Joanna KULCZYCKA, Herbert WIRTH, Społeczna odpowiedzialność w strategiach firm górniczych
w Polsce, ZN PAN IGSMiE 2010 (https://www.min-pan.krakow.pl/Wydawnictwa/ZN79/Kulczycka-Wirth.pdf)

2.Koneczna, R., Kulczycka, J., Znaczenie CSR w przedsiębiorstwach sektora górniczego w Polsce, Przegląd Górniczy 2012/T. 68, nr 3 | 5—10

3. Elżbieta Pietrzyk-Sokulska, Joanna KULCZYCKA, CSR w działalności górniczej – wczoraj i dziś, [W:] Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych : materiały X konferencji : Wieliczka, 9–11.04.2014 / przygot.: Paweł P. Zagożdżon, Marek J. Battek, Maciej Madziarz. — Wrocław : Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, cop. 2014. — ISBN: 978-83-937788-4-3.

4. Elżbieta Pietrzyk-Sokulska, Ryszard Uberman, Joanna KULCZYCKA, Wpływ górnictwa na środowisko w Polsce – mity i rzeczywistość, Gospodarka Surowcami Mineralnymi ISSN 0860-0953. — 2015 vol. 31 iss. 1,

5. Joanna KULCZYCKA, Małgorzata WERNICKA, Zarządzanie śladem węglowym w przedsiębiorstwach sektora energetycznego w Polsce – bariery i korzyści, Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2015 t. 18 z. 2,

6. Joanna KULCZYCKA, Małgorzata WERNICKA, Zarządzanie śladem węglowym w przedsiębiorstwach w Polsce – bariery i korzyści, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne.

Additional information:

1. Methods of verification of learning outcomes:
- knowledge effects will be verified at the end of the test;
- the effects of social skills and competences will be verified on exercises and colloquiums.

2. Conditions for participation in classes:
- optional lectures;
- exercises are obligatory (at least 80% attendance);

3. Ratings:
- improvement of the unsatisfactory grade is possible twice;
- assessment of passing, in the case of receiving a negative assessment in the statutory period, is calculated as an arithmetic average.

4. The other general conditions for participation and crediting are set out in the Study Regulations.

5. The catching up is possible in consultation, classes of other groups or in the form of an oral answer.