Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Legal and economic aspects of international business
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-2-304-s
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Zielińska Agnieszka (azielins@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

The purpose of the module is to acquaint students with
- basic legal aspect of economic activity focusing on intellectual property, particularly computer programs,
- basic terms of economic sciences.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 realises that there are various aspects of economic activity, including legal aspects. ZIP2A_K01 Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 basic rules of economic activitiy on international level ZIP2A_W04 Examination
M_W002 influence of international macroeconomic conditions on business activity on international level ZIP2A_W04 Presentation,
Examination,
Test
M_W003 knows the principles of legal protection of computer programs ZIP2A_W07 Presentation,
Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 realises that there are various aspects of economic activity, including legal aspects. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 basic rules of economic activitiy on international level + + - - - - - - - - -
M_W002 influence of international macroeconomic conditions on business activity on international level + + - - - - - - - - -
M_W003 knows the principles of legal protection of computer programs + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 125 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 35 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Module content
Lectures (30h):

Business organisations; sources of financing; theory of supply; international markets; international economics; money and financial markets.
Basic information on legal frames of economic activity; economic activity in the knowledge society; intellectual property as part of the business; copyright and access to knowledge and information; legal protection of computer programs.

Auditorium classes (30h):

Both the economic and the legal part of the module:
Case studies:
- business organisations; sources of financing; theory of supply; international markets; international economics; money and financial markets.
- legal frames of economic activity; economic activity in the knowledge society; intellectual property as part of the business; copyright and access to knowledge and information; legal protection of computer programs.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Both in case of the economic and the legal part of the module:
Student shall present a legal or economic problem respectively or a case study subject of which is set at the beginning of the course and write a final examination.
Student may take the final examination after being positively assessed at the auditorium classes.
There is “zero” examination date predicted.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

The average of the assessment of the economic and legal part of the module.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

In case of absence during auditorium classes, student shall prepare a written work subject of which will be set be the person responsible for the classes. The written work shall be presented within two weeks from the absence.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

D. Begg, Fischer, S., R. Dornbusch, Economics, Irwin McGraw-Hill,
2007.
Samuelsom P. A., Nordhaus W. D., Economics, Irwin McGraw-Hill, 2005
Publications of Cambridge University Press, series: Cambridge Intellectual Property and Information Law

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None